Bible Robert Stephanus
Textus Receptus
La Nouvelle Alliance

Le Nouveau Testament Grec Textus Receptus (Stephanus 1550)

H PROS QESSALONIKEIS
EPISTOLH PAULOU PRWTH
1:1
pauloV kai silouanoV kai timoqeoV th ekklhsia qessalonikewn en qew patri kai kuriw ihsou cristw cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

1:2
eucaristoumen tw qew pantote peri pantwn umwn mneian umwn poioumenoi epi twn proseucwn hmwn

1:3
adialeiptwV mnhmoneuonteV umwn tou ergou thV pistewV kai tou kopou thV agaphV kai thV upomonhV thV elpidoV tou kuriou hmwn ihsou cristou emprosqen tou qeou kai patroV hmwn

1:4
eidoteV adelfoi hgaphmenoi upo qeou thn ekloghn umwn

1:5
oti to euaggelion hmwn ouk egenhqh eiV umaV en logw monon alla kai en dunamei kai en pneumati agiw kai en plhroforia pollh kaqwV oidate oioi egenhqhmen en umin di umaV

1:6
kai umeiV mimhtai hmwn egenhqhte kai tou kuriou dexamenoi ton logon en qliyei pollh meta caraV pneumatoV agiou

1:7
wste genesqai umaV tupouV pasin toiV pisteuousin en th makedonia kai th acaia

1:8
af umwn gar exhchtai o logoV tou kuriou ou monon en th makedonia kai acaia alla kai en panti topw h pistiV umwn h proV ton qeon exelhluqen wste mh creian hmaV ecein lalein ti

1:9
autoi gar peri hmwn apaggellousin opoian eisodon ecomen proV umaV kai pwV epestreyate proV ton qeon apo twn eidwlwn douleuein qew zwnti kai alhqinw

1:10
kai anamenein ton uion autou ek twn ouranwn on hgeiren ek nekrwn ihsoun ton ruomenon hmaV apo thV orghV thV ercomenhV

2:1
autoi gar oidate adelfoi thn eisodon hmwn thn proV umaV oti ou kenh gegonen

2:2
alla kai propaqonteV kai ubrisqenteV kaqwV oidate en filippoiV eparrhsiasameqa en tw qew hmwn lalhsai proV umaV to euaggelion tou qeou en pollw agwni

2:3
h gar paraklhsiV hmwn ouk ek planhV oude ex akaqarsiaV oute en dolw

2:4
alla kaqwV dedokimasmeqa upo tou qeou pisteuqhnai to euaggelion outwV laloumen ouc wV anqrwpoiV areskonteV alla tw qew tw dokimazonti taV kardiaV hmwn

2:5
oute gar pote en logw kolakeiaV egenhqhmen kaqwV oidate oute en profasei pleonexiaV qeoV martuV

2:6
oute zhtounteV ex anqrwpwn doxan oute af umwn oute ap allwn dunamenoi en barei einai wV cristou apostoloi

2:7
all egenhqhmen hpioi en mesw umwn wV an trofoV qalph ta eauthV tekna

2:8
outwV imeiromenoi umwn eudokoumen metadounai umin ou monon to euaggelion tou qeou alla kai taV eautwn yucaV dioti agaphtoi hmin gegenhsqe

2:9
mnhmoneuete gar adelfoi ton kopon hmwn kai ton mocqon nuktoV gar kai hmeraV ergazomenoi proV to mh epibarhsai tina umwn ekhruxamen eiV umaV to euaggelion tou qeou

2:10
umeiV martureV kai o qeoV wV osiwV kai dikaiwV kai amemptwV umin toiV pisteuousin egenhqhmen

2:11
kaqaper oidate wV ena ekaston umwn wV pathr tekna eautou parakalounteV umaV kai paramuqoumenoi

2:12
kai marturoumenoi eiV to peripathsai umaV axiwV tou qeou tou kalountoV umaV eiV thn eautou basileian kai doxan

2:13
dia touto kai hmeiV eucaristoumen tw qew adialeiptwV oti paralabonteV logon akohV par hmwn tou qeou edexasqe ou logon anqrwpwn alla kaqwV estin alhqwV logon qeou oV kai energeitai en umin toiV pisteuousin

2:14
umeiV gar mimhtai egenhqhte adelfoi twn ekklhsiwn tou qeou twn ouswn en th ioudaia en cristw ihsou oti tauta epaqete kai umeiV upo twn idiwn sumfuletwn kaqwV kai autoi upo twn ioudaiwn

2:15
twn kai ton kurion apokteinantwn ihsoun kai touV idiouV profhtaV kai umaV ekdiwxantwn kai qew mh areskontwn kai pasin anqrwpoiV enantiwn

2:16
kwluontwn hmaV toiV eqnesin lalhsai ina swqwsin eiV to anaplhrwsai autwn taV amartiaV pantote efqasen de ep autouV h orgh eiV teloV

2:17
hmeiV de adelfoi aporfanisqenteV af umwn proV kairon wraV proswpw ou kardia perissoterwV espoudasamen to proswpon umwn idein en pollh epiqumia

2:18
dio hqelhsamen elqein proV umaV egw men pauloV kai apax kai diV kai enekoyen hmaV o satanaV

2:19
tiV gar hmwn elpiV h cara h stefanoV kauchsewV h ouci kai umeiV emprosqen tou kuriou hmwn ihsou cristou en th autou parousia

2:20
umeiV gar este h doxa hmwn kai h cara

3:1
dio mhketi stegonteV eudokhsamen kataleifqhnai en aqhnaiV monoi

3:2
kai epemyamen timoqeon ton adelfon hmwn kai diakonon tou qeou kai sunergon hmwn en tw euaggeliw tou cristou eiV to sthrixai umaV kai parakalesai umaV peri thV pistewV umwn

3:3
tw mhdena sainesqai en taiV qliyesin tautaiV autoi gar oidate oti eiV touto keimeqa

3:4
kai gar ote proV umaV hmen proelegomen umin oti mellomen qlibesqai kaqwV kai egeneto kai oidate

3:5
dia touto kagw mhketi stegwn epemya eiV to gnwnai thn pistin umwn mhpwV epeirasen umaV o peirazwn kai eiV kenon genhtai o kopoV hmwn

3:6
arti de elqontoV timoqeou proV hmaV af umwn kai euaggelisamenou hmin thn pistin kai thn agaphn umwn kai oti ecete mneian hmwn agaqhn pantote epipoqounteV hmaV idein kaqaper kai hmeiV umaV

3:7
dia touto pareklhqhmen adelfoi ef umin epi pash th qliyei kai anagkh hmwn dia thV umwn pistewV

3:8
oti nun zwmen ean umeiV sthkhte en kuriw

3:9
tina gar eucaristian dunameqa tw qew antapodounai peri umwn epi pash th cara h cairomen di umaV emprosqen tou qeou hmwn

3:10
nuktoV kai hmeraV uper ekperissou deomenoi eiV to idein umwn to proswpon kai katartisai ta usterhmata thV pistewV umwn

3:11
autoV de o qeoV kai pathr hmwn kai o kurioV hmwn ihsouV cristoV kateuqunai thn odon hmwn proV umaV

3:12
umaV de o kurioV pleonasai kai perisseusai th agaph eiV allhlouV kai eiV pantaV kaqaper kai hmeiV eiV umaV

3:13
eiV to sthrixai umwn taV kardiaV amemptouV en agiwsunh emprosqen tou qeou kai patroV hmwn en th parousia tou kuriou hmwn ihsou cristou meta pantwn twn agiwn autou

4:1
to loipon oun adelfoi erwtwmen umaV kai parakaloumen en kuriw ihsou kaqwV parelabete par hmwn to pwV dei umaV peripatein kai areskein qew ina perisseuhte mallon

4:2
oidate gar tinaV paraggeliaV edwkamen umin dia tou kuriou ihsou

4:3
touto gar estin qelhma tou qeou o agiasmoV umwn apecesqai umaV apo thV porneiaV

4:4
eidenai ekaston umwn to eautou skeuoV ktasqai en agiasmw kai timh

4:5
mh en paqei epiqumiaV kaqaper kai ta eqnh ta mh eidota ton qeon

4:6
to mh uperbainein kai pleonektein en tw pragmati ton adelfon autou dioti ekdikoV o kurioV peri pantwn toutwn kaqwV kai proeipamen umin kai diemarturameqa

4:7
ou gar ekalesen hmaV o qeoV epi akaqarsia all en agiasmw

4:8
toigaroun o aqetwn ouk anqrwpon aqetei alla ton qeon ton kai donta to pneuma autou to agion eiV hmaV

4:9
peri de thV filadelfiaV ou creian ecete grafein umin autoi gar umeiV qeodidaktoi este eiV to agapan allhlouV

4:10
kai gar poieite auto eiV pantaV touV adelfouV touV en olh th makedonia parakaloumen de umaV adelfoi perisseuein mallon

4:11
kai filotimeisqai hsucazein kai prassein ta idia kai ergazesqai taiV idiaiV cersin umwn kaqwV umin parhggeilamen

4:12
ina peripathte euschmonwV proV touV exw kai mhdenoV creian echte

4:13
ou qelw de umaV agnoein adelfoi peri twn kekoimhmenwn ina mh luphsqe kaqwV kai oi loipoi oi mh econteV elpida

4:14
ei gar pisteuomen oti ihsouV apeqanen kai anesth outwV kai o qeoV touV koimhqentaV dia tou ihsou axei sun autw

4:15
touto gar umin legomen en logw kuriou oti hmeiV oi zwnteV oi perileipomenoi eiV thn parousian tou kuriou ou mh fqaswmen touV koimhqentaV

4:16
oti autoV o kurioV en keleusmati en fwnh arcaggelou kai en salpiggi qeou katabhsetai ap ouranou kai oi nekroi en cristw anasthsontai prwton

4:17
epeita hmeiV oi zwnteV oi perileipomenoi ama sun autoiV arpaghsomeqa en nefelaiV eiV apanthsin tou kuriou eiV aera kai outwV pantote sun kuriw esomeqa

4:18
wste parakaleite allhlouV en toiV logoiV toutoiV

5:1
peri de twn cronwn kai twn kairwn adelfoi ou creian ecete umin grafesqai

5:2
autoi gar akribwV oidate oti h hmera kuriou wV klepthV en nukti outwV ercetai

5:3
otan gar legwsin eirhnh kai asfaleia tote aifnidioV autoiV efistatai oleqroV wsper h wdin th en gastri ecoush kai ou mh ekfugwsin

5:4
umeiV de adelfoi ouk este en skotei ina h hmera umaV wV klepthV katalabh

5:5
panteV umeiV uioi fwtoV este kai uioi hmeraV ouk esmen nuktoV oude skotouV

5:6
ara oun mh kaqeudwmen wV kai oi loipoi alla grhgorwmen kai nhfwmen

5:7
oi gar kaqeudonteV nuktoV kaqeudousin kai oi mequskomenoi nuktoV mequousin

5:8
hmeiV de hmeraV onteV nhfwmen endusamenoi qwraka pistewV kai agaphV kai perikefalaian elpida swthriaV

5:9
oti ouk eqeto hmaV o qeoV eiV orghn all eiV peripoihsin swthriaV dia tou kuriou hmwn ihsou cristou

5:10
tou apoqanontoV uper hmwn ina eite grhgorwmen eite kaqeudwmen ama sun autw zhswmen

5:11
dio parakaleite allhlouV kai oikodomeite eiV ton ena kaqwV kai poieite

5:12
erwtwmen de umaV adelfoi eidenai touV kopiwntaV en umin kai proistamenouV umwn en kuriw kai nouqetountaV umaV

5:13
kai hgeisqai autouV uper ekperissou en agaph dia to ergon autwn eirhneuete en eautoiV

5:14
parakaloumen de umaV adelfoi nouqeteite touV ataktouV paramuqeisqe touV oligoyucouV antecesqe twn asqenwn makroqumeite proV pantaV

5:15
orate mh tiV kakon anti kakou tini apodw alla pantote to agaqon diwkete kai eiV allhlouV kai eiV pantaV

5:16
pantote cairete

5:17
adialeiptwV proseucesqe

5:18
en panti eucaristeite touto gar qelhma qeou en cristw ihsou eiV umaV

5:19
to pneuma mh sbennute

5:20
profhteiaV mh exouqeneite

5:21
panta dokimazete to kalon katecete

5:22
apo pantoV eidouV ponhrou apecesqe

5:23
autoV de o qeoV thV eirhnhV agiasai umaV oloteleiV kai oloklhron umwn to pneuma kai h yuch kai to swma amemptwV en th parousia tou kuriou hmwn ihsou cristou thrhqeih

5:24
pistoV o kalwn umaV oV kai poihsei

5:25
adelfoi proseucesqe peri hmwn

5:26
aspasasqe touV adelfouV pantaV en filhmati agiw

5:27
orkizw umaV ton kurion anagnwsqhnai thn epistolhn pasin toiV agioiV adelfoiV

5:28
h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meq umwn amhn [proV qessalonikeiV prwth egrafh apo aqhnwn]