Bible Robert Stephanus
Textus Receptus
La Nouvelle Alliance

Le Nouveau Testament Grec Textus Receptus (Stephanus 1550)

H PROS TOUS KORINQIOUS
DEUTERA
1:1
pauloV apostoloV ihsou cristou dia qelhmatoV qeou kai timoqeoV o adelfoV th ekklhsia tou qeou th oush en korinqw sun toiV agioiV pasin toiV ousin en olh th acaia

1:2
cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

1:3
euloghtoV o qeoV kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou o pathr twn oiktirmwn kai qeoV pashV paraklhsewV

1:4
o parakalwn hmaV epi pash th qliyei hmwn eiV to dunasqai hmaV parakalein touV en pash qliyei dia thV paraklhsewV hV parakaloumeqa autoi upo tou qeou

1:5
oti kaqwV perisseuei ta paqhmata tou cristou eiV hmaV outwV dia cristou perisseuei kai h paraklhsiV hmwn

1:6
eite de qlibomeqa uper thV umwn paraklhsewV kai swthriaV thV energoumenhV en upomonh twn autwn paqhmatwn wn kai hmeiV pascomen eite parakaloumeqa uper thV umwn paraklhsewV kai swthriaV kai h elpiV hmwn bebaia uper umwn

1:7
eidoteV oti wsper koinwnoi este twn paqhmatwn outwV kai thV paraklhsewV

1:8
ou gar qelomen umaV agnoein adelfoi uper thV qliyewV hmwn thV genomenhV hmin en th asia oti kaq uperbolhn ebarhqhmen uper dunamin wste exaporhqhnai hmaV kai tou zhn

1:9
alla autoi en eautoiV to apokrima tou qanatou eschkamen ina mh pepoiqoteV wmen ef eautoiV all epi tw qew tw egeironti touV nekrouV

1:10
oV ek thlikoutou qanatou errusato hmaV kai ruetai eiV on hlpikamen oti kai eti rusetai

1:11
sunupourgountwn kai umwn uper hmwn th dehsei ina ek pollwn proswpwn to eiV hmaV carisma dia pollwn eucaristhqh uper hmwn

1:12
h gar kauchsiV hmwn auth estin to marturion thV suneidhsewV hmwn oti en aplothti kai eilikrineia qeou ouk en sofia sarkikh all en cariti qeou anestrafhmen en tw kosmw perissoterwV de proV umaV

1:13
ou gar alla grafomen umin all h a anaginwskete h kai epiginwskete elpizw de oti kai ewV telouV epignwsesqe

1:14
kaqwV kai epegnwte hmaV apo merouV oti kauchma umwn esmen kaqaper kai umeiV hmwn en th hmera tou kuriou ihsou

1:15
kai tauth th pepoiqhsei eboulomhn proV umaV elqein proteron ina deuteran carin echte

1:16
kai di umwn dielqein eiV makedonian kai palin apo makedoniaV elqein proV umaV kai uf umwn propemfqhnai eiV thn ioudaian

1:17
touto oun bouleuomenoV mh ti ara th elafria ecrhsamhn h a bouleuomai kata sarka bouleuomai ina h par emoi to nai nai kai to ou ou

1:18
pistoV de o qeoV oti o logoV hmwn o proV umaV ouk egeneto nai kai ou

1:19
o gar tou qeou uioV ihsouV cristoV o en umin di hmwn khrucqeiV di emou kai silouanou kai timoqeou ouk egeneto nai kai ou alla nai en autw gegonen

1:20
osai gar epaggeliai qeou en autw to nai kai en autw to amhn tw qew proV doxan di hmwn

1:21
o de bebaiwn hmaV sun umin eiV criston kai crisaV hmaV qeoV

1:22
o kai sfragisamenoV hmaV kai douV ton arrabwna tou pneumatoV en taiV kardiaiV hmwn

1:23
egw de martura ton qeon epikaloumai epi thn emhn yuchn oti feidomenoV umwn ouketi hlqon eiV korinqon

1:24
ouc oti kurieuomen umwn thV pistewV alla sunergoi esmen thV caraV umwn th gar pistei esthkate

2:1
ekrina de emautw touto to mh palin elqein en luph proV umaV

2:2
ei gar egw lupw umaV kai tiV estin o eufrainwn me ei mh o lupoumenoV ex emou

2:3
kai egraya umin touto auto ina mh elqwn luphn ecw af wn edei me cairein pepoiqwV epi pantaV umaV oti h emh cara pantwn umwn estin

2:4
ek gar pollhV qliyewV kai sunochV kardiaV egraya umin dia pollwn dakruwn ouc ina luphqhte alla thn agaphn ina gnwte hn ecw perissoterwV eiV umaV

2:5
ei de tiV leluphken ouk eme leluphken all apo merouV ina mh epibarw pantaV umaV

2:6
ikanon tw toioutw h epitimia auth h upo twn pleionwn

2:7
wste tounantion mallon umaV carisasqai kai parakalesai mhpwV th perissotera luph katapoqh o toioutoV

2:8
dio parakalw umaV kurwsai eiV auton agaphn

2:9
eiV touto gar kai egraya ina gnw thn dokimhn umwn ei eiV panta uphkooi este

2:10
w de ti carizesqe kai egw kai gar egw ei ti kecarismai w kecarismai di umaV en proswpw cristou

2:11
ina mh pleonekthqwmen upo tou satana ou gar autou ta nohmata agnooumen

2:12
elqwn de eiV thn trwada eiV to euaggelion tou cristou kai quraV moi anewgmenhV en kuriw

2:13
ouk eschka anesin tw pneumati mou tw mh eurein me titon ton adelfon mou alla apotaxamenoV autoiV exhlqon eiV makedonian

2:14
tw de qew cariV tw pantote qriambeuonti hmaV en tw cristw kai thn osmhn thV gnwsewV autou fanerounti di hmwn en panti topw

2:15
oti cristou euwdia esmen tw qew en toiV swzomenoiV kai en toiV apollumenoiV

2:16
oiV men osmh qanatou eiV qanaton oiV de osmh zwhV eiV zwhn kai proV tauta tiV ikanoV

2:17
ou gar esmen wV oi polloi kaphleuonteV ton logon tou qeou all wV ex eilikrineiaV all wV ek qeou katenwpion tou qeou en cristw laloumen

3:1
arcomeqa palin eautouV sunistanein ei mh crhzomen wV tineV sustatikwn epistolwn proV umaV h ex umwn sustatikwn

3:2
h epistolh hmwn umeiV este eggegrammenh en taiV kardiaiV hmwn ginwskomenh kai anaginwskomenh upo pantwn anqrwpwn

3:3
faneroumenoi oti este epistolh cristou diakonhqeisa uf hmwn eggegrammenh ou melani alla pneumati qeou zwntoV ouk en plaxin liqinaiV all en plaxin kardiaV sarkinaiV

3:4
pepoiqhsin de toiauthn ecomen dia tou cristou proV ton qeon

3:5
ouc oti ikanoi esmen af eautwn logisasqai ti wV ex eautwn all h ikanothV hmwn ek tou qeou

3:6
oV kai ikanwsen hmaV diakonouV kainhV diaqhkhV ou grammatoV alla pneumatoV to gar gramma apokteinei to de pneuma zwopoiei

3:7
ei de h diakonia tou qanatou en grammasin entetupwmenh en liqoiV egenhqh en doxh wste mh dunasqai atenisai touV uiouV israhl eiV to proswpon mwsewV dia thn doxan tou proswpou autou thn katargoumenhn

3:8
pwV ouci mallon h diakonia tou pneumatoV estai en doxh

3:9
ei gar h diakonia thV katakrisewV doxa pollw mallon perisseuei h diakonia thV dikaiosunhV en doxh

3:10
kai gar oude dedoxastai to dedoxasmenon en toutw tw merei eneken thV uperballoushV doxhV

3:11
ei gar to katargoumenon dia doxhV pollw mallon to menon en doxh

3:12
econteV oun toiauthn elpida pollh parrhsia crwmeqa

3:13
kai ou kaqaper mwshV etiqei kalumma epi to proswpon eautou proV to mh atenisai touV uiouV israhl eiV to teloV tou katargoumenou

3:14
all epwrwqh ta nohmata autwn acri gar thV shmeron to auto kalumma epi th anagnwsei thV palaiaV diaqhkhV menei mh anakaluptomenon o ti en cristw katargeitai

3:15
all ewV shmeron hnika anaginwsketai mwshV kalumma epi thn kardian autwn keitai

3:16
hnika d an epistreyh proV kurion periaireitai to kalumma

3:17
o de kurioV to pneuma estin ou de to pneuma kuriou ekei eleuqeria

3:18
hmeiV de panteV anakekalummenw proswpw thn doxan kuriou katoptrizomenoi thn authn eikona metamorfoumeqa apo doxhV eiV doxan kaqaper apo kuriou pneumatoV

4:1
dia touto econteV thn diakonian tauthn kaqwV hlehqhmen ouk ekkakoumen

4:2
all apeipameqa ta krupta thV aiscunhV mh peripatounteV en panourgia mhde dolounteV ton logon tou qeou alla th fanerwsei thV alhqeiaV sunistwnteV eautouV proV pasan suneidhsin anqrwpwn enwpion tou qeou

4:3
ei de kai estin kekalummenon to euaggelion hmwn en toiV apollumenoiV estin kekalummenon

4:4
en oiV o qeoV tou aiwnoV toutou etuflwsen ta nohmata twn apistwn eiV to mh augasai autoiV ton fwtismon tou euaggeliou thV doxhV tou cristou oV estin eikwn tou qeou

4:5
ou gar eautouV khrussomen alla criston ihsoun kurion eautouV de doulouV umwn dia ihsoun

4:6
oti o qeoV o eipwn ek skotouV fwV lamyai oV elamyen en taiV kardiaiV hmwn proV fwtismon thV gnwsewV thV doxhV tou qeou en proswpw ihsou cristou

4:7
ecomen de ton qhsauron touton en ostrakinoiV skeuesin ina h uperbolh thV dunamewV h tou qeou kai mh ex hmwn

4:8
en panti qlibomenoi all ou stenocwroumenoi aporoumenoi all ouk exaporoumenoi

4:9
diwkomenoi all ouk egkataleipomenoi kataballomenoi all ouk apollumenoi

4:10
pantote thn nekrwsin tou kuriou ihsou en tw swmati periferonteV ina kai h zwh tou ihsou en tw swmati hmwn fanerwqh

4:11
aei gar hmeiV oi zwnteV eiV qanaton paradidomeqa dia ihsoun ina kai h zwh tou ihsou fanerwqh en th qnhth sarki hmwn

4:12
wste o men qanatoV en hmin energeitai h de zwh en umin

4:13
econteV de to auto pneuma thV pistewV kata to gegrammenon episteusa dio elalhsa kai hmeiV pisteuomen dio kai laloumen

4:14
eidoteV oti o egeiraV ton kurion ihsoun kai hmaV dia ihsou egerei kai parasthsei sun umin

4:15
ta gar panta di umaV ina h cariV pleonasasa dia twn pleionwn thn eucaristian perisseush eiV thn doxan tou qeou

4:16
dio ouk ekkakoumen all ei kai o exw hmwn anqrwpoV diafqeiretai all o eswqen anakainoutai hmera kai hmera

4:17
to gar parautika elafron thV qliyewV hmwn kaq uperbolhn eiV uperbolhn aiwnion baroV doxhV katergazetai hmin

4:18
mh skopountwn hmwn ta blepomena alla ta mh blepomena ta gar blepomena proskaira ta de mh blepomena aiwnia

5:1
oidamen gar oti ean h epigeioV hmwn oikia tou skhnouV kataluqh oikodomhn ek qeou ecomen oikian aceiropoihton aiwnion en toiV ouranoiV

5:2
kai gar en toutw stenazomen to oikhthrion hmwn to ex ouranou ependusasqai epipoqounteV

5:3
eige kai endusamenoi ou gumnoi eureqhsomeqa

5:4
kai gar oi onteV en tw skhnei stenazomen baroumenoi epeidh ou qelomen ekdusasqai all ependusasqai ina katapoqh to qnhton upo thV zwhV

5:5
o de katergasamenoV hmaV eiV auto touto qeoV o kai douV hmin ton arrabwna tou pneumatoV

5:6
qarrounteV oun pantote kai eidoteV oti endhmounteV en tw swmati ekdhmoumen apo tou kuriou

5:7
dia pistewV gar peripatoumen ou dia eidouV

5:8
qarroumen de kai eudokoumen mallon ekdhmhsai ek tou swmatoV kai endhmhsai proV ton kurion

5:9
dio kai filotimoumeqa eite endhmounteV eite ekdhmounteV euarestoi autw einai

5:10
touV gar pantaV hmaV fanerwqhnai dei emprosqen tou bhmatoV tou cristou ina komishtai ekastoV ta dia tou swmatoV proV a epraxen eite agaqon eite kakon

5:11
eidoteV oun ton fobon tou kuriou anqrwpouV peiqomen qew de pefanerwmeqa elpizw de kai en taiV suneidhsesin umwn pefanerwsqai

5:12
ou gar palin eautouV sunistanomen umin alla aformhn didonteV umin kauchmatoV uper hmwn ina echte proV touV en proswpw kaucwmenouV kai ou kardia

5:13
eite gar exesthmen qew eite swfronoumen umin

5:14
h gar agaph tou cristou sunecei hmaV krinantaV touto oti ei eiV uper pantwn apeqanen ara oi panteV apeqanon

5:15
kai uper pantwn apeqanen ina oi zwnteV mhketi eautoiV zwsin alla tw uper autwn apoqanonti kai egerqenti

5:16
wste hmeiV apo tou nun oudena oidamen kata sarka ei de kai egnwkamen kata sarka criston alla nun ouketi ginwskomen

5:17
wste ei tiV en cristw kainh ktisiV ta arcaia parhlqen idou gegonen kaina ta panta

5:18
ta de panta ek tou qeou tou katallaxantoV hmaV eautw dia ihsou cristou kai dontoV hmin thn diakonian thV katallaghV

5:19
wV oti qeoV hn en cristw kosmon katallasswn eautw mh logizomenoV autoiV ta paraptwmata autwn kai qemenoV en hmin ton logon thV katallaghV

5:20
uper cristou oun presbeuomen wV tou qeou parakalountoV di hmwn deomeqa uper cristou katallaghte tw qew

5:21
ton gar mh gnonta amartian uper hmwn amartian epoihsen ina hmeiV ginwmeqa dikaiosunh qeou en autw

6:1
sunergounteV de kai parakaloumen mh eiV kenon thn carin tou qeou dexasqai umaV

6:2
legei gar kairw dektw ephkousa sou kai en hmera swthriaV ebohqhsa soi idou nun kairoV euprosdektoV idou nun hmera swthriaV

6:3
mhdemian en mhdeni didonteV proskophn ina mh mwmhqh h diakonia

6:4
all en panti sunistwnteV eautouV wV qeou diakonoi en upomonh pollh en qliyesin en anagkaiV en stenocwriaiV

6:5
en plhgaiV en fulakaiV en akatastasiaiV en kopoiV en agrupniaiV en nhsteiaiV

6:6
en agnothti en gnwsei en makroqumia en crhstothti en pneumati agiw en agaph anupokritw

6:7
en logw alhqeiaV en dunamei qeou dia twn oplwn thV dikaiosunhV twn dexiwn kai aristerwn

6:8
dia doxhV kai atimiaV dia dusfhmiaV kai eufhmiaV wV planoi kai alhqeiV

6:9
wV agnooumenoi kai epiginwskomenoi wV apoqnhskonteV kai idou zwmen wV paideuomenoi kai mh qanatoumenoi

6:10
wV lupoumenoi aei de caironteV wV ptwcoi pollouV de ploutizonteV wV mhden econteV kai panta kateconteV

6:11
to stoma hmwn anewgen proV umaV korinqioi h kardia hmwn peplatuntai

6:12
ou stenocwreisqe en hmin stenocwreisqe de en toiV splagcnoiV umwn

6:13
thn de authn antimisqian wV teknoiV legw platunqhte kai umeiV

6:14
mh ginesqe eterozugounteV apistoiV tiV gar metoch dikaiosunh kai anomia tiV de koinwnia fwti proV skotoV

6:15
tiV de sumfwnhsiV cristw proV beliar h tiV meriV pistw meta apistou

6:16
tiV de sugkataqesiV naw qeou meta eidwlwn umeiV gar naoV qeou este zwntoV kaqwV eipen o qeoV oti enoikhsw en autoiV kai emperipathsw kai esomai autwn qeoV kai autoi esontai moi laoV

6:17
dio exelqete ek mesou autwn kai aforisqhte legei kurioV kai akaqartou mh aptesqe kagw eisdexomai umaV

6:18
kai esomai umin eiV patera kai umeiV esesqe moi eiV uiouV kai qugateraV legei kurioV pantokratwr

7:1
tautaV oun econteV taV epaggeliaV agaphtoi kaqariswmen eautouV apo pantoV molusmou sarkoV kai pneumatoV epitelounteV agiwsunhn en fobw qeou

7:2
cwrhsate hmaV oudena hdikhsamen oudena efqeiramen oudena epleonekthsamen

7:3
ou proV katakrisin legw proeirhka gar oti en taiV kardiaiV hmwn este eiV to sunapoqanein kai suzhn

7:4
pollh moi parrhsia proV umaV pollh moi kauchsiV uper umwn peplhrwmai th paraklhsei uperperisseuomai th cara epi pash th qliyei hmwn

7:5
kai gar elqontwn hmwn eiV makedonian oudemian eschken anesin h sarx hmwn all en panti qlibomenoi exwqen macai eswqen foboi

7:6
all o parakalwn touV tapeinouV parekalesen hmaV o qeoV en th parousia titou

7:7
ou monon de en th parousia autou alla kai en th paraklhsei h pareklhqh ef umin anaggellwn hmin thn umwn epipoqhsin ton umwn odurmon ton umwn zhlon uper emou wste me mallon carhnai

7:8
oti ei kai eluphsa umaV en th epistolh ou metamelomai ei kai metemelomhn blepw gar oti h epistolh ekeinh ei kai proV wran eluphsen umaV

7:9
nun cairw ouc oti eluphqhte all oti eluphqhte eiV metanoian eluphqhte gar kata qeon ina en mhdeni zhmiwqhte ex hmwn

7:10
h gar kata qeon luph metanoian eiV swthrian ametamelhton katergazetai h de tou kosmou luph qanaton katergazetai

7:11
idou gar auto touto to kata qeon luphqhnai umaV poshn kateirgasato umin spoudhn alla apologian alla aganakthsin alla fobon alla epipoqhsin alla zhlon all ekdikhsin en panti sunesthsate eautouV agnouV einai en tw pragmati

7:12
ara ei kai egraya umin ouc eineken tou adikhsantoV oude eineken tou adikhqentoV all eineken tou fanerwqhnai thn spoudhn umwn thn uper hmwn proV umaV enwpion tou qeou

7:13
dia touto parakeklhmeqa epi th paraklhsei umwn perissoterwV de mallon ecarhmen epi th cara titou oti anapepautai to pneuma autou apo pantwn umwn

7:14
oti ei ti autw uper umwn kekauchmai ou kathscunqhn all wV panta en alhqeia elalhsamen umin outwV kai h kauchsiV hmwn h epi titou alhqeia egenhqh

7:15
kai ta splagcna autou perissoterwV eiV umaV estin anamimnhskomenou thn pantwn umwn upakohn wV meta fobou kai tromou edexasqe auton

7:16
cairw oti en panti qarrw en umin

8:1
gnwrizomen de umin adelfoi thn carin tou qeou thn dedomenhn en taiV ekklhsiaiV thV makedoniaV

8:2
oti en pollh dokimh qliyewV h perisseia thV caraV autwn kai h kata baqouV ptwceia autwn eperisseusen eiV ton plouton thV aplothtoV autwn

8:3
oti kata dunamin marturw kai uper dunamin auqairetoi

8:4
meta pollhV paraklhsewV deomenoi hmwn thn carin kai thn koinwnian thV diakoniaV thV eiV touV agiouV dexasqai hmaV

8:5
kai ou kaqwV hlpisamen all eautouV edwkan prwton tw kuriw kai hmin dia qelhmatoV qeou

8:6
eiV to parakalesai hmaV titon ina kaqwV proenhrxato outwV kai epitelesh eiV umaV kai thn carin tauthn

8:7
all wsper en panti perisseuete pistei kai logw kai gnwsei kai pash spoudh kai th ex umwn en hmin agaph ina kai en tauth th cariti perisseuhte

8:8
ou kat epitaghn legw alla dia thV eterwn spoudhV kai to thV umeteraV agaphV gnhsion dokimazwn

8:9
ginwskete gar thn carin tou kuriou hmwn ihsou cristou oti di umaV eptwceusen plousioV wn ina umeiV th ekeinou ptwceia plouthshte

8:10
kai gnwmhn en toutw didwmi touto gar umin sumferei oitineV ou monon to poihsai alla kai to qelein proenhrxasqe apo perusi

8:11
nuni de kai to poihsai epitelesate opwV kaqaper h proqumia tou qelein outwV kai to epitelesai ek tou ecein

8:12
ei gar h proqumia prokeitai kaqo ean ech tiV euprosdektoV ou kaqo ouk ecei

8:13
ou gar ina alloiV anesiV umin de qliyiV all ex isothtoV en tw nun kairw to umwn perisseuma eiV to ekeinwn usterhma

8:14
ina kai to ekeinwn perisseuma genhtai eiV to umwn usterhma opwV genhtai isothV

8:15
kaqwV gegraptai o to polu ouk epleonasen kai o to oligon ouk hlattonhsen

8:16
cariV de tw qew tw didonti thn authn spoudhn uper umwn en th kardia titou

8:17
oti thn men paraklhsin edexato spoudaioteroV de uparcwn auqairetoV exhlqen proV umaV

8:18
sunepemyamen de met autou ton adelfon ou o epainoV en tw euaggeliw dia paswn twn ekklhsiwn

8:19
ou monon de alla kai ceirotonhqeiV upo twn ekklhsiwn sunekdhmoV hmwn sun th cariti tauth th diakonoumenh uf hmwn proV thn autou tou kuriou doxan kai proqumian umwn

8:20
stellomenoi touto mh tiV hmaV mwmhshtai en th adrothti tauth th diakonoumenh uf hmwn

8:21
pronooumenoi kala ou monon enwpion kuriou alla kai enwpion anqrwpwn

8:22
sunepemyamen de autoiV ton adelfon hmwn on edokimasamen en polloiV pollakiV spoudaion onta nuni de polu spoudaioteron pepoiqhsei pollh th eiV umaV

8:23
eite uper titou koinwnoV emoV kai eiV umaV sunergoV eite adelfoi hmwn apostoloi ekklhsiwn doxa cristou

8:24
thn oun endeixin thV agaphV umwn kai hmwn kauchsewV uper umwn eiV autouV endeixasqe kai eiV proswpon twn ekklhsiwn

9:1
peri men gar thV diakoniaV thV eiV touV agiouV perisson moi estin to grafein umin

9:2
oida gar thn proqumian umwn hn uper umwn kaucwmai makedosin oti acaia pareskeuastai apo perusi kai o ex umwn zhloV hreqisen touV pleionaV

9:3
epemya de touV adelfouV ina mh to kauchma hmwn to uper umwn kenwqh en tw merei toutw ina kaqwV elegon pareskeuasmenoi hte

9:4
mhpwV ean elqwsin sun emoi makedoneV kai eurwsin umaV aparaskeuastouV kataiscunqwmen hmeiV ina mh legwmen umeiV en th upostasei tauth thV kauchsewV

9:5
anagkaion oun hghsamhn parakalesai touV adelfouV ina proelqwsin eiV umaV kai prokatartiswsin thn prokathggelmenhn eulogian umwn tauthn etoimhn einai outwV wV eulogian kai mh wsper pleonexian

9:6
touto de o speirwn feidomenwV feidomenwV kai qerisei kai o speirwn ep eulogiaiV ep eulogiaiV kai qerisei

9:7
ekastoV kaqwV proaireitai th kardia mh ek luphV h ex anagkhV ilaron gar dothn agapa o qeoV

9:8
dunatoV de o qeoV pasan carin perisseusai eiV umaV ina en panti pantote pasan autarkeian econteV perisseuhte eiV pan ergon agaqon

9:9
kaqwV gegraptai eskorpisen edwken toiV penhsin h dikaiosunh autou menei eiV ton aiwna

9:10
o de epicorhgwn sperma tw speironti kai arton eiV brwsin corhghsai kai plhqunai ton sporon umwn kai auxhsai ta gennhmata thV dikaiosunhV umwn

9:11
en panti ploutizomenoi eiV pasan aplothta htiV katergazetai di hmwn eucaristian tw qew

9:12
oti h diakonia thV leitourgiaV tauthV ou monon estin prosanaplhrousa ta usterhmata twn agiwn alla kai perisseuousa dia pollwn eucaristiwn tw qew

9:13
dia thV dokimhV thV diakoniaV tauthV doxazonteV ton qeon epi th upotagh thV omologiaV umwn eiV to euaggelion tou cristou kai aplothti thV koinwniaV eiV autouV kai eiV pantaV

9:14
kai autwn dehsei uper umwn epipoqountwn umaV dia thn uperballousan carin tou qeou ef umin

9:15
cariV de tw qew epi th anekdihghtw autou dwrea

10:1
autoV de egw pauloV parakalw umaV dia thV praothtoV kai epieikeiaV tou cristou oV kata proswpon men tapeinoV en umin apwn de qarrw eiV umaV

10:2
deomai de to mh parwn qarrhsai th pepoiqhsei h logizomai tolmhsai epi tinaV touV logizomenouV hmaV wV kata sarka peripatountaV

10:3
en sarki gar peripatounteV ou kata sarka strateuomeqa

10:4
ta gar opla thV strateiaV hmwn ou sarkika alla dunata tw qew proV kaqairesin ocurwmatwn

10:5
logismouV kaqairounteV kai pan uywma epairomenon kata thV gnwsewV tou qeou kai aicmalwtizonteV pan nohma eiV thn upakohn tou cristou

10:6
kai en etoimw econteV ekdikhsai pasan parakohn otan plhrwqh umwn h upakoh

10:7
ta kata proswpon blepete ei tiV pepoiqen eautw cristou einai touto logizesqw palin af eautou oti kaqwV autoV cristou outwV kai hmeiV cristou

10:8
ean te gar kai perissoteron ti kauchswmai peri thV exousiaV hmwn hV edwken o kurioV hmin eiV oikodomhn kai ouk eiV kaqairesin umwn ouk aiscunqhsomai

10:9
ina mh doxw wV an ekfobein umaV dia twn epistolwn

10:10
oti ai men epistolai fhsin bareiai kai iscurai h de parousia tou swmatoV asqenhV kai o logoV exouqenhmenoV

10:11
touto logizesqw o toioutoV oti oioi esmen tw logw di epistolwn aponteV toioutoi kai paronteV tw ergw

10:12
ou gar tolmwmen egkrinai h sugkrinai eautouV tisin twn eautouV sunistanontwn alla autoi en eautoiV eautouV metrounteV kai sugkrinonteV eautouV eautoiV ou suniousin

10:13
hmeiV de ouci eiV ta ametra kauchsomeqa alla kata to metron tou kanonoV ou emerisen hmin o qeoV metrou efikesqai acri kai umwn

10:14
ou gar wV mh efiknoumenoi eiV umaV uperekteinomen eautouV acri gar kai umwn efqasamen en tw euaggeliw tou cristou

10:15
ouk eiV ta ametra kaucwmenoi en allotrioiV kopoiV elpida de econteV auxanomenhV thV pistewV umwn en umin megalunqhnai kata ton kanona hmwn eiV perisseian

10:16
eiV ta uperekeina umwn euaggelisasqai ouk en allotriw kanoni eiV ta etoima kauchsasqai

10:17
o de kaucwmenoV en kuriw kaucasqw

10:18
ou gar o eauton sunistwn ekeinoV estin dokimoV all on o kurioV sunisthsin

11:1
ofelon aneicesqe mou mikron th afrosunh alla kai anecesqe mou

11:2
zhlw gar umaV qeou zhlw hrmosamhn gar umaV eni andri parqenon agnhn parasthsai tw cristw

11:3
foboumai de mhpwV wV o ofiV euan exhpathsen en th panourgia autou outwV fqarh ta nohmata umwn apo thV aplothtoV thV eiV ton criston

11:4
ei men gar o ercomenoV allon ihsoun khrussei on ouk ekhruxamen h pneuma eteron lambanete o ouk elabete h euaggelion eteron o ouk edexasqe kalwV hneicesqe

11:5
logizomai gar mhden usterhkenai twn uper lian apostolwn

11:6
ei de kai idiwthV tw logw all ou th gnwsei all en panti fanerwqenteV en pasin eiV umaV

11:7
h amartian epoihsa emauton tapeinwn ina umeiV uywqhte oti dwrean to tou qeou euaggelion euhggelisamhn umin

11:8
allaV ekklhsiaV esulhsa labwn oywnion proV thn umwn diakonian

11:9
kai parwn proV umaV kai usterhqeiV ou katenarkhsa oudenoV to gar usterhma mou prosaneplhrwsan oi adelfoi elqonteV apo makedoniaV kai en panti abarh umin emauton ethrhsa kai thrhsw

11:10
estin alhqeia cristou en emoi oti h kauchsiV auth ou sfragisetai eiV eme en toiV klimasin thV acaiaV

11:11
diati oti ouk agapw umaV o qeoV oiden

11:12
o de poiw kai poihsw ina ekkoyw thn aformhn twn qelontwn aformhn ina en w kaucwntai eureqwsin kaqwV kai hmeiV

11:13
oi gar toioutoi yeudapostoloi ergatai dolioi metaschmatizomenoi eiV apostolouV cristou

11:14
kai ou qaumaston autoV gar o satanaV metaschmatizetai eiV aggelon fwtoV

11:15
ou mega oun ei kai oi diakonoi autou metaschmatizontai wV diakonoi dikaiosunhV wn to teloV estai kata ta erga autwn

11:16
palin legw mh tiV me doxh afrona einai ei de mhge kan wV afrona dexasqe me ina mikron ti kagw kauchswmai

11:17
o lalw ou lalw kata kurion all wV en afrosunh en tauth th upostasei thV kauchsewV

11:18
epei polloi kaucwntai kata thn sarka kagw kauchsomai

11:19
hdewV gar anecesqe twn afronwn fronimoi onteV

11:20
anecesqe gar ei tiV umaV katadouloi ei tiV katesqiei ei tiV lambanei ei tiV epairetai ei tiV umaV eiV proswpon derei

11:21
kata atimian legw wV oti hmeiV hsqenhsamen en w d an tiV tolma en afrosunh legw tolmw kagw

11:22
ebraioi eisin kagw israhlitai eisin kagw sperma abraam eisin kagw

11:23
diakonoi cristou eisin parafronwn lalw uper egw en kopoiV perissoterwV en plhgaiV uperballontwV en fulakaiV perissoterwV en qanatoiV pollakiV

11:24
upo ioudaiwn pentakiV tessarakonta para mian elabon

11:25
triV errabdisqhn apax eliqasqhn triV enauaghsa nucqhmeron en tw buqw pepoihka

11:26
odoiporiaiV pollakiV kindunoiV potamwn kindunoiV lhstwn kindunoiV ek genouV kindunoiV ex eqnwn kindunoiV en polei kindunoiV en erhmia kindunoiV en qalassh kindunoiV en yeudadelfoiV

11:27
en kopw kai mocqw en agrupniaiV pollakiV en limw kai diyei en nhsteiaiV pollakiV en yucei kai gumnothti

11:28
cwriV twn parektoV h episustasiV mou h kaq hmeran h merimna paswn twn ekklhsiwn

11:29
tiV asqenei kai ouk asqenw tiV skandalizetai kai ouk egw puroumai

11:30
ei kaucasqai dei ta thV asqeneiaV mou kauchsomai

11:31
o qeoV kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou oiden o wn euloghtoV eiV touV aiwnaV oti ou yeudomai

11:32
en damaskw o eqnarchV areta tou basilewV efrourei thn damaskhnwn polin piasai me qelwn

11:33
kai dia quridoV en sarganh ecalasqhn dia tou teicouV kai exefugon taV ceiraV autou

12:1
kaucasqai dh ou sumferei moi eleusomai gar eiV optasiaV kai apokaluyeiV kuriou

12:2
oida anqrwpon en cristw pro etwn dekatessarwn eite en swmati ouk oida eite ektoV tou swmatoV ouk oida o qeoV oiden arpagenta ton toiouton ewV tritou ouranou

12:3
kai oida ton toiouton anqrwpon eite en swmati eite ektoV tou swmatoV ouk oida o qeoV oiden

12:4
oti hrpagh eiV ton paradeison kai hkousen arrhta rhmata a ouk exon anqrwpw lalhsai

12:5
uper tou toioutou kauchsomai uper de emautou ou kauchsomai ei mh en taiV asqeneiaiV mou

12:6
ean gar qelhsw kauchsasqai ouk esomai afrwn alhqeian gar erw feidomai de mh tiV eiV eme logishtai uper o blepei me h akouei ti ex emou

12:7
kai th uperbolh twn apokaluyewn ina mh uperairwmai edoqh moi skoloy th sarki aggeloV satan ina me kolafizh ina mh uperairwmai

12:8
uper toutou triV ton kurion parekalesa ina aposth ap emou

12:9
kai eirhken moi arkei soi h cariV mou h gar dunamiV mou en asqeneia teleioutai hdista oun mallon kauchsomai en taiV asqeneiaiV mou ina episkhnwsh ep eme h dunamiV tou cristou

12:10
dio eudokw en asqeneiaiV en ubresin en anagkaiV en diwgmoiV en stenocwriaiV uper cristou otan gar asqenw tote dunatoV eimi

12:11
gegona afrwn kaucwmenoV umeiV me hnagkasate egw gar wfeilon uf umwn sunistasqai ouden gar usterhsa twn uper lian apostolwn ei kai ouden eimi

12:12
ta men shmeia tou apostolou kateirgasqh en umin en pash upomonh en shmeioiV kai terasin kai dunamesin

12:13
ti gar estin o htthqhte uper taV loipaV ekklhsiaV ei mh oti autoV egw ou katenarkhsa umwn carisasqe moi thn adikian tauthn

12:14
idou triton etoimwV ecw elqein proV umaV kai ou katanarkhsw umwn ou gar zhtw ta umwn all umaV ou gar ofeilei ta tekna toiV goneusin qhsaurizein all oi goneiV toiV teknoiV

12:15
egw de hdista dapanhsw kai ekdapanhqhsomai uper twn yucwn umwn ei kai perissoterwV umaV agapwn htton agapwmai

12:16
estw de egw ou katebarhsa umaV all uparcwn panourgoV dolw umaV elabon

12:17
mh tina wn apestalka proV umaV di autou epleonekthsa umaV

12:18
parekalesa titon kai sunapesteila ton adelfon mh ti epleonekthsen umaV titoV ou tw autw pneumati periepathsamen ou toiV autoiV icnesin

12:19
palin dokeite oti umin apologoumeqa katenwpion tou qeou en cristw laloumen ta de panta agaphtoi uper thV umwn oikodomhV

12:20
foboumai gar mhpwV elqwn ouc oiouV qelw eurw umaV kagw eureqw umin oion ou qelete mhpwV ereiV zhloi qumoi eriqeiai katalaliai yiqurismoi fusiwseiV akatastasiai

12:21
mh palin elqonta me tapeinwsh o qeoV mou proV umaV kai penqhsw pollouV twn prohmarthkotwn kai mh metanohsantwn epi th akaqarsia kai porneia kai aselgeia h epraxan

13:1
triton touto ercomai proV umaV epi stomatoV duo marturwn kai triwn staqhsetai pan rhma

13:2
proeirhka kai prolegw wV parwn to deuteron kai apwn nun grafw toiV prohmarthkosin kai toiV loipoiV pasin oti ean elqw eiV to palin ou feisomai

13:3
epei dokimhn zhteite tou en emoi lalountoV cristou oV eiV umaV ouk asqenei alla dunatei en umin

13:4
kai gar ei estaurwqh ex asqeneiaV alla zh ek dunamewV qeou kai gar hmeiV asqenoumen en autw alla zhsomeqa sun autw ek dunamewV qeou eiV umaV

13:5
eautouV peirazete ei este en th pistei eautouV dokimazete h ouk epiginwskete eautouV oti ihsouV cristoV en umin estin ei mh ti adokimoi este

13:6
elpizw de oti gnwsesqe oti hmeiV ouk esmen adokimoi

13:7
eucomai de proV ton qeon mh poihsai umaV kakon mhden ouc ina hmeiV dokimoi fanwmen all ina umeiV to kalon poihte hmeiV de wV adokimoi wmen

13:8
ou gar dunameqa ti kata thV alhqeiaV all uper thV alhqeiaV

13:9
cairomen gar otan hmeiV asqenwmen umeiV de dunatoi hte touto de kai eucomeqa thn umwn katartisin

13:10
dia touto tauta apwn grafw ina parwn mh apotomwV crhswmai kata thn exousian hn edwken moi o kurioV eiV oikodomhn kai ouk eiV kaqairesin

13:11
loipon adelfoi cairete katartizesqe parakaleisqe to auto froneite eirhneuete kai o qeoV thV agaphV kai eirhnhV estai meq umwn

13:12
aspasasqe allhlouV en agiw filhmati

13:13
aspazontai umaV oi agioi panteV

13:14
h cariV tou kuriou ihsou cristou kai h agaph tou qeou kai h koinwnia tou agiou pneumatoV meta pantwn umwn amhn [proV korinqiouV deutera egrafh apo filippwn thV makedoniaV dia titou kai louka]