Bible Robert Stephanus
Textus Receptus
La Nouvelle Alliance

Le Nouveau Testament Grec Textus Receptus (Stephanus 1550)

H PROS QESSALONIKEIS
EPISTOLH DEUTERA
1:1
pauloV kai silouanoV kai timoqeoV th ekklhsia qessalonikewn en qew patri hmwn kai kuriw ihsou cristw

1:2
cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

1:3
eucaristein ofeilomen tw qew pantote peri umwn adelfoi kaqwV axion estin oti uperauxanei h pistiV umwn kai pleonazei h agaph enoV ekastou pantwn umwn eiV allhlouV

1:4
wste hmaV autouV en umin kaucasqai en taiV ekklhsiaiV tou qeou uper thV upomonhV umwn kai pistewV en pasin toiV diwgmoiV umwn kai taiV qliyesin aiV anecesqe

1:5
endeigma thV dikaiaV krisewV tou qeou eiV to kataxiwqhnai umaV thV basileiaV tou qeou uper hV kai pascete

1:6
eiper dikaion para qew antapodounai toiV qlibousin umaV qliyin

1:7
kai umin toiV qlibomenoiV anesin meq hmwn en th apokaluyei tou kuriou ihsou ap ouranou met aggelwn dunamewV autou

1:8
en puri flogoV didontoV ekdikhsin toiV mh eidosin qeon kai toiV mh upakouousin tw euaggeliw tou kuriou hmwn ihsou cristou

1:9
oitineV dikhn tisousin oleqron aiwnion apo proswpou tou kuriou kai apo thV doxhV thV iscuoV autou

1:10
otan elqh endoxasqhnai en toiV agioiV autou kai qaumasqhnai en pasin toiV pisteuousin oti episteuqh to marturion hmwn ef umaV en th hmera ekeinh

1:11
eiV o kai proseucomeqa pantote peri umwn ina umaV axiwsh thV klhsewV o qeoV hmwn kai plhrwsh pasan eudokian agaqwsunhV kai ergon pistewV en dunamei

1:12
opwV endoxasqh to onoma tou kuriou hmwn ihsou cristou en umin kai umeiV en autw kata thn carin tou qeou hmwn kai kuriou ihsou cristou

2:1
erwtwmen de umaV adelfoi uper thV parousiaV tou kuriou hmwn ihsou cristou kai hmwn episunagwghV ep auton

2:2
eiV to mh tacewV saleuqhnai umaV apo tou nooV mhte qroeisqai mhte dia pneumatoV mhte dia logou mhte di epistolhV wV di hmwn wV oti enesthken h hmera tou cristou

2:3
mh tiV umaV exapathsh kata mhdena tropon oti ean mh elqh h apostasia prwton kai apokalufqh o anqrwpoV thV amartiaV o uioV thV apwleiaV

2:4
o antikeimenoV kai uperairomenoV epi panta legomenon qeon h sebasma wste auton eiV ton naon tou qeou wV qeon kaqisai apodeiknunta eauton oti estin qeoV

2:5
ou mnhmoneuete oti eti wn proV umaV tauta elegon umin

2:6
kai nun to katecon oidate eiV to apokalufqhnai auton en tw eautou kairw

2:7
to gar musthrion hdh energeitai thV anomiaV monon o katecwn arti ewV ek mesou genhtai

2:8
kai tote apokalufqhsetai o anomoV on o kurioV analwsei tw pneumati tou stomatoV autou kai katarghsei th epifaneia thV parousiaV autou

2:9
ou estin h parousia kat energeian tou satana en pash dunamei kai shmeioiV kai terasin yeudouV

2:10
kai en pash apath thV adikiaV en toiV apollumenoiV anq wn thn agaphn thV alhqeiaV ouk edexanto eiV to swqhnai autouV

2:11
kai dia touto pemyei autoiV o qeoV energeian planhV eiV to pisteusai autouV tw yeudei

2:12
ina kriqwsin panteV oi mh pisteusanteV th alhqeia all eudokhsanteV en th adikia

2:13
hmeiV de ofeilomen eucaristein tw qew pantote peri umwn adelfoi hgaphmenoi upo kuriou oti eileto umaV o qeoV ap archV eiV swthrian en agiasmw pneumatoV kai pistei alhqeiaV

2:14
eiV o ekalesen umaV dia tou euaggeliou hmwn eiV peripoihsin doxhV tou kuriou hmwn ihsou cristou

2:15
ara oun adelfoi sthkete kai krateite taV paradoseiV aV edidacqhte eite dia logou eite di epistolhV hmwn

2:16
autoV de o kurioV hmwn ihsouV cristoV kai o qeoV kai pathr hmwn o agaphsaV hmaV kai douV paraklhsin aiwnian kai elpida agaqhn en cariti

2:17
parakalesai umwn taV kardiaV kai sthrixai umaV en panti logw kai ergw agaqw

3:1
to loipon proseucesqe adelfoi peri hmwn ina o logoV tou kuriou trech kai doxazhtai kaqwV kai proV umaV

3:2
kai ina rusqwmen apo twn atopwn kai ponhrwn anqrwpwn ou gar pantwn h pistiV

3:3
pistoV de estin o kurioV oV sthrixei umaV kai fulaxei apo tou ponhrou

3:4
pepoiqamen de en kuriw ef umaV oti a paraggellomen umin kai poieite kai poihsete

3:5
o de kurioV kateuqunai umwn taV kardiaV eiV thn agaphn tou qeou kai eiV upomonhn tou cristou

3:6
paraggellomen de umin adelfoi en onomati tou kuriou hmwn ihsou cristou stellesqai umaV apo pantoV adelfou ataktwV peripatountoV kai mh kata thn paradosin hn parelaben par hmwn

3:7
autoi gar oidate pwV dei mimeisqai hmaV oti ouk htakthsamen en umin

3:8
oude dwrean arton efagomen para tinoV all en kopw kai mocqw nukta kai hmeran ergazomenoi proV to mh epibarhsai tina umwn

3:9
ouc oti ouk ecomen exousian all ina eautouV tupon dwmen umin eiV to mimeisqai hmaV

3:10
kai gar ote hmen proV umaV touto parhggellomen umin oti ei tiV ou qelei ergazesqai mhde esqietw

3:11
akouomen gar tinaV peripatountaV en umin ataktwV mhden ergazomenouV alla periergazomenouV

3:12
toiV de toioutoiV paraggellomen kai parakaloumen dia tou kuriou hmwn ihsou cristou ina meta hsuciaV ergazomenoi ton eautwn arton esqiwsin

3:13
umeiV de adelfoi mh ekkakhshte kalopoiounteV

3:14
ei de tiV ouc upakouei tw logw hmwn dia thV epistolhV touton shmeiousqe kai mh sunanamignusqe autw ina entraph

3:15
kai mh wV ecqron hgeisqe alla nouqeteite wV adelfon

3:16
autoV de o kurioV thV eirhnhV dwh umin thn eirhnhn dia pantoV en panti tropw o kurioV meta pantwn umwn

3:17
o aspasmoV th emh ceiri paulou o estin shmeion en pash epistolh outwV grafw

3:18
h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meta pantwn umwn amhn [proV qessalonikeiV deutera egrafh apo aqhnwn]