Bible Robert Stephanus
Textus Receptus
La Nouvelle Alliance

Le Nouveau Testament Grec Textus Receptus (Stephanus 1550)

EPISTOLH IWANNOU
TRITH
1:1
o presbuteroV gaiw tw agaphtw on egw agapw en alhqeia

1:2
agaphte peri pantwn eucomai se euodousqai kai ugiainein kaqwV euodoutai sou h yuch

1:3
ecarhn gar lian ercomenwn adelfwn kai marturountwn sou th alhqeia kaqwV su en alhqeia peripateiV

1:4
meizoteran toutwn ouk ecw caran ina akouw ta ema tekna en alhqeia peripatounta

1:5
agaphte piston poieiV o ean ergash eiV touV adelfouV kai eiV touV xenouV

1:6
oi emarturhsan sou th agaph enwpion ekklhsiaV ouV kalwV poihseiV propemyaV axiwV tou qeou

1:7
uper gar tou onomatoV exhlqon mhden lambanonteV apo twn eqnwn

1:8
hmeiV oun ofeilomen apolambanein touV toioutouV ina sunergoi ginwmeqa th alhqeia

1:9
egraya th ekklhsia all o filoprwteuwn autwn diotrefhV ouk epidecetai hmaV

1:10
dia touto ean elqw upomnhsw autou ta erga a poiei logoiV ponhroiV fluarwn hmaV kai mh arkoumenoV epi toutoiV oute autoV epidecetai touV adelfouV kai touV boulomenouV kwluei kai ek thV ekklhsiaV ekballei

1:11
agaphte mh mimou to kakon alla to agaqon o agaqopoiwn ek tou qeou estin o de kakopoiwn ouc ewraken ton qeon

1:12
dhmhtriw memarturhtai upo pantwn kai up authV thV alhqeiaV kai hmeiV de marturoumen kai oidate oti h marturia hmwn alhqhV estin

1:13
polla eicon grafein all ou qelw dia melanoV kai kalamou soi grayai

1:14
elpizw de euqewV idein se kai stoma proV stoma lalhsomen eirhnh soi aspazontai se oi filoi aspazou touV filouV kat onoma