Bible Robert Stephanus
Textus Receptus
La Nouvelle Alliance

Le Nouveau Testament Grec Textus Receptus (Stephanus 1550)

H PROS KOLASSAEIS
EPISTOLH PAULOU
1:1
pauloV apostoloV ihsou cristou dia qelhmatoV qeou kai timoqeoV o adelfoV

1:2
toiV en kolassaiV agioiV kai pistoiV adelfoiV en cristw cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

1:3
eucaristoumen tw qew kai patri tou kuriou hmwn ihsou cristou pantote peri umwn proseucomenoi

1:4
akousanteV thn pistin umwn en cristw ihsou kai thn agaphn thn eiV pantaV touV agiouV

1:5
dia thn elpida thn apokeimenhn umin en toiV ouranoiV hn prohkousate en tw logw thV alhqeiaV tou euaggeliou

1:6
tou parontoV eiV umaV kaqwV kai en panti tw kosmw kai estin karpoforoumenon kaqwV kai en umin af hV hmeraV hkousate kai epegnwte thn carin tou qeou en alhqeia

1:7
kaqwV kai emaqete apo epafra tou agaphtou sundoulou hmwn oV estin pistoV uper umwn diakonoV tou cristou

1:8
o kai dhlwsaV hmin thn umwn agaphn en pneumati

1:9
dia touto kai hmeiV af hV hmeraV hkousamen ou pauomeqa uper umwn proseucomenoi kai aitoumenoi ina plhrwqhte thn epignwsin tou qelhmatoV autou en pash sofia kai sunesei pneumatikh

1:10
peripathsai umaV axiwV tou kuriou eiV pasan areskeian en panti ergw agaqw karpoforounteV kai auxanomenoi eiV thn epignwsin tou qeou

1:11
en pash dunamei dunamoumenoi kata to kratoV thV doxhV autou eiV pasan upomonhn kai makroqumian meta caraV

1:12
eucaristounteV tw patri tw ikanwsanti hmaV eiV thn merida tou klhrou twn agiwn en tw fwti

1:13
oV errusato hmaV ek thV exousiaV tou skotouV kai metesthsen eiV thn basileian tou uiou thV agaphV autou

1:14
en w ecomen thn apolutrwsin dia tou aimatoV autou thn afesin twn amartiwn

1:15
oV estin eikwn tou qeou tou aoratou prwtotokoV pashV ktisewV

1:16
oti en autw ektisqh ta panta ta en toiV ouranoiV kai ta epi thV ghV ta orata kai ta aorata eite qronoi eite kuriothteV eite arcai eite exousiai ta panta di autou kai eiV auton ektistai

1:17
kai autoV estin pro pantwn kai ta panta en autw sunesthken

1:18
kai autoV estin h kefalh tou swmatoV thV ekklhsiaV oV estin arch prwtotokoV ek twn nekrwn ina genhtai en pasin autoV prwteuwn

1:19
oti en autw eudokhsen pan to plhrwma katoikhsai

1:20
kai di autou apokatallaxai ta panta eiV auton eirhnopoihsaV dia tou aimatoV tou staurou autou di autou eite ta epi thV ghV eite ta en toiV ouranoiV

1:21
kai umaV pote ontaV aphllotriwmenouV kai ecqrouV th dianoia en toiV ergoiV toiV ponhroiV nuni de apokathllaxen

1:22
en tw swmati thV sarkoV autou dia tou qanatou parasthsai umaV agiouV kai amwmouV kai anegklhtouV katenwpion autou

1:23
eige epimenete th pistei teqemeliwmenoi kai edraioi kai mh metakinoumenoi apo thV elpidoV tou euaggeliou ou hkousate tou khrucqentoV en pash th ktisei th upo ton ouranon ou egenomhn egw pauloV diakonoV

1:24
nun cairw en toiV paqhmasin mou uper umwn kai antanaplhrw ta usterhmata twn qliyewn tou cristou en th sarki mou uper tou swmatoV autou o estin h ekklhsia

1:25
hV egenomhn egw diakonoV kata thn oikonomian tou qeou thn doqeisan moi eiV umaV plhrwsai ton logon tou qeou

1:26
to musthrion to apokekrummenon apo twn aiwnwn kai apo twn genewn nuni de efanerwqh toiV agioiV autou

1:27
oiV hqelhsen o qeoV gnwrisai tiV o ploutoV thV doxhV tou musthriou toutou en toiV eqnesin oV estin cristoV en umin h elpiV thV doxhV

1:28
on hmeiV kataggellomen nouqetounteV panta anqrwpon kai didaskonteV panta anqrwpon en pash sofia ina parasthswmen panta anqrwpon teleion en cristw ihsou

1:29
eiV o kai kopiw agwnizomenoV kata thn energeian autou thn energoumenhn en emoi en dunamei

2:1
qelw gar umaV eidenai hlikon agwna ecw peri umwn kai twn en laodikeia kai osoi ouc ewrakasin to proswpon mou en sarki

2:2
ina paraklhqwsin ai kardiai autwn sumbibasqentwn en agaph kai eiV panta plouton thV plhroforiaV thV sunesewV eiV epignwsin tou musthriou tou qeou kai patroV kai tou cristou

2:3
en w eisin panteV oi qhsauroi thV sofiaV kai thV gnwsewV apokrufoi

2:4
touto de legw ina mh tiV umaV paralogizhtai en piqanologia

2:5
ei gar kai th sarki apeimi alla tw pneumati sun umin eimi cairwn kai blepwn umwn thn taxin kai to sterewma thV eiV criston pistewV umwn

2:6
wV oun parelabete ton criston ihsoun ton kurion en autw peripateite

2:7
errizwmenoi kai epoikodomoumenoi en autw kai bebaioumenoi en th pistei kaqwV edidacqhte perisseuonteV en auth en eucaristia

2:8
blepete mh tiV umaV estai o sulagwgwn dia thV filosofiaV kai kenhV apathV kata thn paradosin twn anqrwpwn kata ta stoiceia tou kosmou kai ou kata criston

2:9
oti en autw katoikei pan to plhrwma thV qeothtoV swmatikwV

2:10
kai este en autw peplhrwmenoi oV estin h kefalh pashV archV kai exousiaV

2:11
en w kai perietmhqhte peritomh aceiropoihtw en th apekdusei tou swmatoV twn amartiwn thV sarkoV en th peritomh tou cristou

2:12
suntafenteV autw en tw baptismati en w kai sunhgerqhte dia thV pistewV thV energeiaV tou qeou tou egeirantoV auton ek twn nekrwn

2:13
kai umaV nekrouV ontaV en toiV paraptwmasin kai th akrobustia thV sarkoV umwn sunezwpoihsen sun autw carisamenoV hmin panta ta paraptwmata

2:14
exaleiyaV to kaq hmwn ceirografon toiV dogmasin o hn upenantion hmin kai auto hrken ek tou mesou proshlwsaV auto tw staurw

2:15
apekdusamenoV taV arcaV kai taV exousiaV edeigmatisen en parrhsia qriambeusaV autouV en autw

2:16
mh oun tiV umaV krinetw en brwsei h en posei h en merei eorthV h noumhniaV h sabbatwn

2:17
a estin skia twn mellontwn to de swma tou cristou

2:18
mhdeiV umaV katabrabeuetw qelwn en tapeinofrosunh kai qrhskeia twn aggelwn a mh ewraken embateuwn eikh fusioumenoV upo tou nooV thV sarkoV autou

2:19
kai ou kratwn thn kefalhn ex ou pan to swma dia twn afwn kai sundesmwn epicorhgoumenon kai sumbibazomenon auxei thn auxhsin tou qeou

2:20
ei oun apeqanete sun tw cristw apo twn stoiceiwn tou kosmou ti wV zwnteV en kosmw dogmatizesqe

2:21
mh ayh mhde geush mhde qighV

2:22
a estin panta eiV fqoran th apocrhsei kata ta entalmata kai didaskaliaV twn anqrwpwn

2:23
atina estin logon men econta sofiaV en eqeloqrhskeia kai tapeinofrosunh kai afeidia swmatoV ouk en timh tini proV plhsmonhn thV sarkoV

3:1
ei oun sunhgerqhte tw cristw ta anw zhteite ou o cristoV estin en dexia tou qeou kaqhmenoV

3:2
ta anw froneite mh ta epi thV ghV

3:3
apeqanete gar kai h zwh umwn kekruptai sun tw cristw en tw qew

3:4
otan o cristoV fanerwqh h zwh hmwn tote kai umeiV sun autw fanerwqhsesqe en doxh

3:5
nekrwsate oun ta melh umwn ta epi thV ghV porneian akaqarsian paqoV epiqumian kakhn kai thn pleonexian htiV estin eidwlolatreia

3:6
di a ercetai h orgh tou qeou epi touV uiouV thV apeiqeiaV

3:7
en oiV kai umeiV periepathsate pote ote ezhte en autoiV

3:8
nuni de apoqesqe kai umeiV ta panta orghn qumon kakian blasfhmian aiscrologian ek tou stomatoV umwn

3:9
mh yeudesqe eiV allhlouV apekdusamenoi ton palaion anqrwpon sun taiV praxesin autou

3:10
kai endusamenoi ton neon ton anakainoumenon eiV epignwsin kat eikona tou ktisantoV auton

3:11
opou ouk eni ellhn kai ioudaioV peritomh kai akrobustia barbaroV skuqhV douloV eleuqeroV alla ta panta kai en pasin cristoV

3:12
endusasqe oun wV eklektoi tou qeou agioi kai hgaphmenoi splagcna oiktirmwn crhstothta tapeinofrosunhn praothta makroqumian

3:13
anecomenoi allhlwn kai carizomenoi eautoiV ean tiV proV tina ech momfhn kaqwV kai o cristoV ecarisato umin outwV kai umeiV

3:14
epi pasin de toutoiV thn agaphn htiV estin sundesmoV thV teleiothtoV

3:15
kai h eirhnh tou qeou brabeuetw en taiV kardiaiV umwn eiV hn kai eklhqhte en eni swmati kai eucaristoi ginesqe

3:16
o logoV tou cristou enoikeitw en umin plousiwV en pash sofia didaskonteV kai nouqetounteV eautouV yalmoiV kai umnoiV kai wdaiV pneumatikaiV en cariti adonteV en th kardia umwn tw kuriw

3:17
kai pan o ti an poihte en logw h en ergw panta en onomati kuriou ihsou eucaristounteV tw qew kai patri di autou

3:18
ai gunaikeV upotassesqe toiV idioiV andrasin wV anhken en kuriw

3:19
oi andreV agapate taV gunaikaV kai mh pikrainesqe proV autaV

3:20
ta tekna upakouete toiV goneusin kata panta touto gar estin euareston tw kuriw

3:21
oi patereV mh ereqizete ta tekna umwn ina mh aqumwsin

3:22
oi douloi upakouete kata panta toiV kata sarka kurioiV mh en ofqalmodouleiaiV wV anqrwpareskoi all en aplothti kardiaV foboumenoi ton qeon

3:23
kai pan o ti ean poihte ek yuchV ergazesqe wV tw kuriw kai ouk anqrwpoiV

3:24
eidoteV oti apo kuriou apolhyesqe thn antapodosin thV klhronomiaV tw gar kuriw cristw douleuete

3:25
o de adikwn komieitai o hdikhsen kai ouk estin proswpolhyia

4:1
oi kurioi to dikaion kai thn isothta toiV douloiV parecesqe eidoteV oti kai umeiV ecete kurion en ouranoiV

4:2
th proseuch proskartereite grhgorounteV en auth en eucaristia

4:3
proseucomenoi ama kai peri hmwn ina o qeoV anoixh hmin quran tou logou lalhsai to musthrion tou cristou di o kai dedemai

4:4
ina fanerwsw auto wV dei me lalhsai

4:5
en sofia peripateite proV touV exw ton kairon exagorazomenoi

4:6
o logoV umwn pantote en cariti alati hrtumenoV eidenai pwV dei umaV eni ekastw apokrinesqai

4:7
ta kat eme panta gnwrisei umin tucikoV o agaphtoV adelfoV kai pistoV diakonoV kai sundouloV en kuriw

4:8
on epemya proV umaV eiV auto touto ina gnw ta peri umwn kai parakalesh taV kardiaV umwn

4:9
sun onhsimw tw pistw kai agaphtw adelfw oV estin ex umwn panta umin gnwriousin ta wde

4:10
aspazetai umaV aristarcoV o sunaicmalwtoV mou kai markoV o aneyioV barnaba peri ou elabete entolaV ean elqh proV umaV dexasqe auton

4:11
kai ihsouV o legomenoV ioustoV oi onteV ek peritomhV outoi monoi sunergoi eiV thn basileian tou qeou oitineV egenhqhsan moi parhgoria

4:12
aspazetai umaV epafraV o ex umwn douloV cristou pantote agwnizomenoV uper umwn en taiV proseucaiV ina sthte teleioi kai peplhrwmenoi en panti qelhmati tou qeou

4:13
marturw gar autw oti ecei zhlon polun uper umwn kai twn en laodikeia kai twn en ierapolei

4:14
aspazetai umaV loukaV o iatroV o agaphtoV kai dhmaV

4:15
aspasasqe touV en laodikeia adelfouV kai numfan kai thn kat oikon autou ekklhsian

4:16
kai otan anagnwsqh par umin h epistolh poihsate ina kai en th laodikewn ekklhsia anagnwsqh kai thn ek laodikeiaV ina kai umeiV anagnwte

4:17
kai eipate arcippw blepe thn diakonian hn parelabeV en kuriw ina authn plhroiV

4:18
o aspasmoV th emh ceiri paulou mnhmoneuete mou twn desmwn h cariV meq umwn amhn [proV kolassaeiV egrafh apo rwmhV dia tucikou kai onhsimou]