Bible Robert Stephanus
Textus Receptus
La Nouvelle Alliance

Le Nouveau Testament Grec Textus Receptus (Stephanus 1550)

H PROS GALATAS
EPISTOLH PAULOU
1:1
pauloV apostoloV ouk ap anqrwpwn oude di anqrwpou alla dia ihsou cristou kai qeou patroV tou egeirantoV auton ek nekrwn

1:2
kai oi sun emoi panteV adelfoi taiV ekklhsiaiV thV galatiaV

1:3
cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV kai kuriou hmwn ihsou cristou

1:4
tou dontoV eauton uper twn amartiwn hmwn opwV exelhtai hmaV ek tou enestwtoV aiwnoV ponhrou kata to qelhma tou qeou kai patroV hmwn

1:5
w h doxa eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn

1:6
qaumazw oti outwV tacewV metatiqesqe apo tou kalesantoV umaV en cariti cristou eiV eteron euaggelion

1:7
o ouk estin allo ei mh tineV eisin oi tarassonteV umaV kai qelonteV metastreyai to euaggelion tou cristou

1:8
alla kai ean hmeiV h aggeloV ex ouranou euaggelizhtai umin par o euhggelisameqa umin anaqema estw

1:9
wV proeirhkamen kai arti palin legw ei tiV umaV euaggelizetai par o parelabete anaqema estw

1:10
arti gar anqrwpouV peiqw h ton qeon h zhtw anqrwpoiV areskein ei gar eti anqrwpoiV hreskon cristou douloV ouk an hmhn

1:11
gnwrizw de umin adelfoi to euaggelion to euaggelisqen up emou oti ouk estin kata anqrwpon

1:12
oude gar egw para anqrwpou parelabon auto oute edidacqhn alla di apokaluyewV ihsou cristou

1:13
hkousate gar thn emhn anastrofhn pote en tw ioudaismw oti kaq uperbolhn ediwkon thn ekklhsian tou qeou kai eporqoun authn

1:14
kai proekopton en tw ioudaismw uper pollouV sunhlikiwtaV en tw genei mou perissoterwV zhlwthV uparcwn twn patrikwn mou paradosewn

1:15
ote de eudokhsen o qeoV o aforisaV me ek koiliaV mhtroV mou kai kalesaV dia thV caritoV autou

1:16
apokaluyai ton uion autou en emoi ina euaggelizwmai auton en toiV eqnesin euqewV ou prosaneqemhn sarki kai aimati

1:17
oude anhlqon eiV ierosoluma proV touV pro emou apostolouV all aphlqon eiV arabian kai palin upestreya eiV damaskon

1:18
epeita meta eth tria anhlqon eiV ierosoluma istorhsai petron kai epemeina proV auton hmeraV dekapente

1:19
eteron de twn apostolwn ouk eidon ei mh iakwbon ton adelfon tou kuriou

1:20
a de grafw umin idou enwpion tou qeou oti ou yeudomai

1:21
epeita hlqon eiV ta klimata thV suriaV kai thV kilikiaV

1:22
hmhn de agnooumenoV tw proswpw taiV ekklhsiaiV thV ioudaiaV taiV en cristw

1:23
monon de akouonteV hsan oti o diwkwn hmaV pote nun euaggelizetai thn pistin hn pote eporqei

1:24
kai edoxazon en emoi ton qeon

2:1
epeita dia dekatessarwn etwn palin anebhn eiV ierosoluma meta barnaba sumparalabwn kai titon

2:2
anebhn de kata apokaluyin kai aneqemhn autoiV to euaggelion o khrussw en toiV eqnesin kat idian de toiV dokousin mhpwV eiV kenon trecw h edramon

2:3
all oude titoV o sun emoi ellhn wn hnagkasqh peritmhqhnai

2:4
dia de touV pareisaktouV yeudadelfouV oitineV pareishlqon kataskophsai thn eleuqerian hmwn hn ecomen en cristw ihsou ina hmaV katadoulwswntai

2:5
oiV oude proV wran eixamen th upotagh ina h alhqeia tou euaggeliou diameinh proV umaV

2:6
apo de twn dokountwn einai ti opoioi pote hsan ouden moi diaferei proswpon qeoV anqrwpou ou lambanei emoi gar oi dokounteV ouden prosaneqento

2:7
alla tounantion idonteV oti pepisteumai to euaggelion thV akrobustiaV kaqwV petroV thV peritomhV

2:8
o gar energhsaV petrw eiV apostolhn thV peritomhV enhrghsen kai emoi eiV ta eqnh

2:9
kai gnonteV thn carin thn doqeisan moi iakwboV kai khfaV kai iwannhV oi dokounteV stuloi einai dexiaV edwkan emoi kai barnaba koinwniaV ina hmeiV eiV ta eqnh autoi de eiV thn peritomhn

2:10
monon twn ptwcwn ina mnhmoneuwmen o kai espoudasa auto touto poihsai

2:11
ote de hlqen petroV eiV antioceian kata proswpon autw antesthn oti kategnwsmenoV hn

2:12
pro tou gar elqein tinaV apo iakwbou meta twn eqnwn sunhsqien ote de hlqon upestellen kai afwrizen eauton foboumenoV touV ek peritomhV

2:13
kai sunupekriqhsan autw kai oi loipoi ioudaioi wste kai barnabaV sunaphcqh autwn th upokrisei

2:14
all ote eidon oti ouk orqopodousin proV thn alhqeian tou euaggeliou eipon tw petrw emprosqen pantwn ei su ioudaioV uparcwn eqnikwV zhV kai ouk ioudaikwV ti ta eqnh anagkazeiV ioudaizein

2:15
hmeiV fusei ioudaioi kai ouk ex eqnwn amartwloi

2:16
eidoteV oti ou dikaioutai anqrwpoV ex ergwn nomou ean mh dia pistewV ihsou cristou kai hmeiV eiV criston ihsoun episteusamen ina dikaiwqwmen ek pistewV cristou kai ouk ex ergwn nomou dioti ou dikaiwqhsetai ex ergwn nomou pasa sarx

2:17
ei de zhtounteV dikaiwqhnai en cristw eureqhmen kai autoi amartwloi ara cristoV amartiaV diakonoV mh genoito

2:18
ei gar a katelusa tauta palin oikodomw parabathn emauton sunisthmi

2:19
egw gar dia nomou nomw apeqanon ina qew zhsw

2:20
cristw sunestaurwmai zw de ouketi egw zh de en emoi cristoV o de nun zw en sarki en pistei zw th tou uiou tou qeou tou agaphsantoV me kai paradontoV eauton uper emou

2:21
ouk aqetw thn carin tou qeou ei gar dia nomou dikaiosunh ara cristoV dwrean apeqanen

3:1
w anohtoi galatai tiV umaV ebaskanen th alhqeia mh peiqesqai oiV kat ofqalmouV ihsouV cristoV proegrafh en umin estaurwmenoV

3:2
touto monon qelw maqein af umwn ex ergwn nomou to pneuma elabete h ex akohV pistewV

3:3
outwV anohtoi este enarxamenoi pneumati nun sarki epiteleisqe

3:4
tosauta epaqete eikh eige kai eikh

3:5
o oun epicorhgwn umin to pneuma kai energwn dunameiV en umin ex ergwn nomou h ex akohV pistewV

3:6
kaqwV abraam episteusen tw qew kai elogisqh autw eiV dikaiosunhn

3:7
ginwskete ara oti oi ek pistewV outoi eisin uioi abraam

3:8
proidousa de h grafh oti ek pistewV dikaioi ta eqnh o qeoV proeuhggelisato tw abraam oti eneuloghqhsontai en soi panta ta eqnh

3:9
wste oi ek pistewV eulogountai sun tw pistw abraam

3:10
osoi gar ex ergwn nomou eisin upo kataran eisin gegraptai gar epikataratoV paV oV ouk emmenei en pasin toiV gegrammenoiV en tw bibliw tou nomou tou poihsai auta

3:11
oti de en nomw oudeiV dikaioutai para tw qew dhlon oti o dikaioV ek pistewV zhsetai

3:12
o de nomoV ouk estin ek pistewV all o poihsaV auta anqrwpoV zhsetai en autoiV

3:13
cristoV hmaV exhgorasen ek thV kataraV tou nomou genomenoV uper hmwn katara gegraptai gar epikataratoV paV o kremamenoV epi xulou

3:14
ina eiV ta eqnh h eulogia tou abraam genhtai en cristw ihsou ina thn epaggelian tou pneumatoV labwmen dia thV pistewV

3:15
adelfoi kata anqrwpon legw omwV anqrwpou kekurwmenhn diaqhkhn oudeiV aqetei h epidiatassetai

3:16
tw de abraam errhqhsan ai epaggeliai kai tw spermati autou ou legei kai toiV spermasin wV epi pollwn all wV ef enoV kai tw spermati sou oV estin cristoV

3:17
touto de legw diaqhkhn prokekurwmenhn upo tou qeou eiV criston o meta eth tetrakosia kai triakonta gegonwV nomoV ouk akuroi eiV to katarghsai thn epaggelian

3:18
ei gar ek nomou h klhronomia ouketi ex epaggeliaV tw de abraam di epaggeliaV kecaristai o qeoV

3:19
ti oun o nomoV twn parabasewn carin proseteqh acriV ou elqh to sperma w ephggeltai diatageiV di aggelwn en ceiri mesitou

3:20
o de mesithV enoV ouk estin o de qeoV eiV estin

3:21
o oun nomoV kata twn epaggeliwn tou qeou mh genoito ei gar edoqh nomoV o dunamenoV zwopoihsai ontwV an ek nomou hn h dikaiosunh

3:22
alla sunekleisen h grafh ta panta upo amartian ina h epaggelia ek pistewV ihsou cristou doqh toiV pisteuousin

3:23
pro tou de elqein thn pistin upo nomon efrouroumeqa sugkekleismenoi eiV thn mellousan pistin apokalufqhnai

3:24
wste o nomoV paidagwgoV hmwn gegonen eiV criston ina ek pistewV dikaiwqwmen

3:25
elqoushV de thV pistewV ouketi upo paidagwgon esmen

3:26
panteV gar uioi qeou este dia thV pistewV en cristw ihsou

3:27
osoi gar eiV criston ebaptisqhte criston enedusasqe

3:28
ouk eni ioudaioV oude ellhn ouk eni douloV oude eleuqeroV ouk eni arsen kai qhlu panteV gar umeiV eiV este en cristw ihsou

3:29
ei de umeiV cristou ara tou abraam sperma este kai kat epaggelian klhronomoi

4:1
legw de ef oson cronon o klhronomoV nhpioV estin ouden diaferei doulou kurioV pantwn wn

4:2
alla upo epitropouV estin kai oikonomouV acri thV proqesmiaV tou patroV

4:3
outwV kai hmeiV ote hmen nhpioi upo ta stoiceia tou kosmou hmen dedoulwmenoi

4:4
ote de hlqen to plhrwma tou cronou exapesteilen o qeoV ton uion autou genomenon ek gunaikoV genomenon upo nomon

4:5
ina touV upo nomon exagorash ina thn uioqesian apolabwmen

4:6
oti de este uioi exapesteilen o qeoV to pneuma tou uiou autou eiV taV kardiaV umwn krazon abba o pathr

4:7
wste ouketi ei douloV all uioV ei de uioV kai klhronomoV qeou dia cristou

4:8
alla tote men ouk eidoteV qeon edouleusate toiV mh fusei ousin qeoiV

4:9
nun de gnonteV qeon mallon de gnwsqenteV upo qeou pwV epistrefete palin epi ta asqenh kai ptwca stoiceia oiV palin anwqen douleuein qelete

4:10
hmeraV parathreisqe kai mhnaV kai kairouV kai eniautouV

4:11
foboumai umaV mhpwV eikh kekopiaka eiV umaV

4:12
ginesqe wV egw oti kagw wV umeiV adelfoi deomai umwn ouden me hdikhsate

4:13
oidate de oti di asqeneian thV sarkoV euhggelisamhn umin to proteron

4:14
kai ton peirasmon mou ton en th sarki mou ouk exouqenhsate oude exeptusate all wV aggelon qeou edexasqe me wV criston ihsoun

4:15
tiV oun hn o makarismoV umwn marturw gar umin oti ei dunaton touV ofqalmouV umwn exoruxanteV an edwkate moi

4:16
wste ecqroV umwn gegona alhqeuwn umin

4:17
zhlousin umaV ou kalwV alla ekkleisai umaV qelousin ina autouV zhloute

4:18
kalon de to zhlousqai en kalw pantote kai mh monon en tw pareinai me proV umaV

4:19
teknia mou ouV palin wdinw acriV ou morfwqh cristoV en umin

4:20
hqelon de pareinai proV umaV arti kai allaxai thn fwnhn mou oti aporoumai en umin

4:21
legete moi oi upo nomon qelonteV einai ton nomon ouk akouete

4:22
gegraptai gar oti abraam duo uiouV escen ena ek thV paidiskhV kai ena ek thV eleuqeraV

4:23
all o men ek thV paidiskhV kata sarka gegennhtai o de ek thV eleuqeraV dia thV epaggeliaV

4:24
atina estin allhgoroumena autai gar eisin ai duo diaqhkai mia men apo orouV sina eiV douleian gennwsa htiV estin agar

4:25
to gar agar sina oroV estin en th arabia sustoicei de th nun ierousalhm douleuei de meta twn teknwn authV

4:26
h de anw ierousalhm eleuqera estin htiV estin mhthr pantwn hmwn

4:27
gegraptai gar eufranqhti steira h ou tiktousa rhxon kai bohson h ouk wdinousa oti polla ta tekna thV erhmou mallon h thV ecoushV ton andra

4:28
hmeiV de adelfoi kata isaak epaggeliaV tekna esmen

4:29
all wsper tote o kata sarka gennhqeiV ediwken ton kata pneuma outwV kai nun

4:30
alla ti legei h grafh ekbale thn paidiskhn kai ton uion authV ou gar mh klhronomhsh o uioV thV paidiskhV meta tou uiou thV eleuqeraV

4:31
ara adelfoi ouk esmen paidiskhV tekna alla thV eleuqeraV

5:1
th eleuqeria oun h cristoV hmaV hleuqerwsen sthkete kai mh palin zugw douleiaV enecesqe

5:2
ide egw pauloV legw umin oti ean peritemnhsqe cristoV umaV ouden wfelhsei

5:3
marturomai de palin panti anqrwpw peritemnomenw oti ofeilethV estin olon ton nomon poihsai

5:4
kathrghqhte apo tou cristou oitineV en nomw dikaiousqe thV caritoV exepesate

5:5
hmeiV gar pneumati ek pistewV elpida dikaiosunhV apekdecomeqa

5:6
en gar cristw ihsou oute peritomh ti iscuei oute akrobustia alla pistiV di agaphV energoumenh

5:7
etrecete kalwV tiV umaV anekoyen th alhqeia mh peiqesqai

5:8
h peismonh ouk ek tou kalountoV umaV

5:9
mikra zumh olon to furama zumoi

5:10
egw pepoiqa eiV umaV en kuriw oti ouden allo fronhsete o de tarasswn umaV bastasei to krima ostiV an h

5:11
egw de adelfoi ei peritomhn eti khrussw ti eti diwkomai ara kathrghtai to skandalon tou staurou

5:12
ofelon kai apokoyontai oi anastatounteV umaV

5:13
umeiV gar ep eleuqeria eklhqhte adelfoi monon mh thn eleuqerian eiV aformhn th sarki alla dia thV agaphV douleuete allhloiV

5:14
o gar paV nomoV en eni logw plhroutai en tw agaphseiV ton plhsion sou wV eauton

5:15
ei de allhlouV daknete kai katesqiete blepete mh upo allhlwn analwqhte

5:16
legw de pneumati peripateite kai epiqumian sarkoV ou mh teleshte

5:17
h gar sarx epiqumei kata tou pneumatoV to de pneuma kata thV sarkoV tauta de antikeitai allhloiV ina mh a an qelhte tauta poihte

5:18
ei de pneumati agesqe ouk este upo nomon

5:19
fanera de estin ta erga thV sarkoV atina estin moiceia porneia akaqarsia aselgeia

5:20
eidwlolatreia farmakeia ecqrai ereiV zhloi qumoi eriqeiai dicostasiai aireseiV

5:21
fqonoi fonoi meqai kwmoi kai ta omoia toutoiV a prolegw umin kaqwV kai proeipon oti oi ta toiauta prassonteV basileian qeou ou klhronomhsousin

5:22
o de karpoV tou pneumatoV estin agaph cara eirhnh makroqumia crhstothV agaqwsunh pistiV

5:23
praothV egkrateia kata twn toioutwn ouk estin nomoV

5:24
oi de tou cristou thn sarka estaurwsan sun toiV paqhmasin kai taiV epiqumiaiV

5:25
ei zwmen pneumati pneumati kai stoicwmen

5:26
mh ginwmeqa kenodoxoi allhlouV prokaloumenoi allhloiV fqonounteV

6:1
adelfoi ean kai prolhfqh anqrwpoV en tini paraptwmati umeiV oi pneumatikoi katartizete ton toiouton en pneumati praothtoV skopwn seauton mh kai su peirasqhV

6:2
allhlwn ta barh bastazete kai outwV anaplhrwsate ton nomon tou cristou

6:3
ei gar dokei tiV einai ti mhden wn eauton frenapata

6:4
to de ergon eautou dokimazetw ekastoV kai tote eiV eauton monon to kauchma exei kai ouk eiV ton eteron

6:5
ekastoV gar to idion fortion bastasei

6:6
koinwneitw de o kathcoumenoV ton logon tw kathcounti en pasin agaqoiV

6:7
mh planasqe qeoV ou mukthrizetai o gar ean speirh anqrwpoV touto kai qerisei

6:8
oti o speirwn eiV thn sarka eautou ek thV sarkoV qerisei fqoran o de speirwn eiV to pneuma ek tou pneumatoV qerisei zwhn aiwnion

6:9
to de kalon poiounteV mh ekkakwmen kairw gar idiw qerisomen mh ekluomenoi

6:10
ara oun wV kairon ecomen ergazwmeqa to agaqon proV pantaV malista de proV touV oikeiouV thV pistewV

6:11
idete phlikoiV umin grammasin egraya th emh ceiri

6:12
osoi qelousin euproswphsai en sarki outoi anagkazousin umaV peritemnesqai monon ina mh tw staurw tou cristou diwkwntai

6:13
oude gar oi peritemnomenoi autoi nomon fulassousin alla qelousin umaV peritemnesqai ina en th umetera sarki kauchswntai

6:14
emoi de mh genoito kaucasqai ei mh en tw staurw tou kuriou hmwn ihsou cristou di ou emoi kosmoV estaurwtai kagw tw kosmw

6:15
en gar cristw ihsou oute peritomh ti iscuei oute akrobustia alla kainh ktisiV

6:16
kai osoi tw kanoni toutw stoichsousin eirhnh ep autouV kai eleoV kai epi ton israhl tou qeou

6:17
tou loipou kopouV moi mhdeiV parecetw egw gar ta stigmata tou kuriou ihsou en tw swmati mou bastazw

6:18
h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meta tou pneumatoV umwn adelfoi amhn [proV galataV egrafh apo rwmhV]