Bible Robert Stephanus
Textus Receptus
La Nouvelle Alliance

Le Nouveau Testament Grec Textus Receptus (Stephanus 1550)

H PROS EBRAIOUS
EPISTOLH PAULOU
1:1
polumerwV kai polutropwV palai o qeoV lalhsaV toiV patrasin en toiV profhtaiV ep escatwn twn hmerwn toutwn elalhsen hmin en uiw

1:2
on eqhken klhronomon pantwn di ou kai touV aiwnaV epoihsen

1:3
oV wn apaugasma thV doxhV kai carakthr thV upostasewV autou ferwn te ta panta tw rhmati thV dunamewV autou di eautou kaqarismon poihsamenoV twn amartiwn hmwn ekaqisen en dexia thV megalwsunhV en uyhloiV

1:4
tosoutw kreittwn genomenoV twn aggelwn osw diaforwteron par autouV keklhronomhken onoma

1:5
tini gar eipen pote twn aggelwn uioV mou ei su egw shmeron gegennhka se kai palin egw esomai autw eiV patera kai autoV estai moi eiV uion

1:6
otan de palin eisagagh ton prwtotokon eiV thn oikoumenhn legei kai proskunhsatwsan autw panteV aggeloi qeou

1:7
kai proV men touV aggelouV legei o poiwn touV aggelouV autou pneumata kai touV leitourgouV autou puroV floga

1:8
proV de ton uion o qronoV sou o qeoV eiV ton aiwna tou aiwnoV rabdoV euquthtoV h rabdoV thV basileiaV sou

1:9
hgaphsaV dikaiosunhn kai emishsaV anomian dia touto ecrisen se o qeoV o qeoV sou elaion agalliasewV para touV metocouV sou

1:10
kai su kat arcaV kurie thn ghn eqemeliwsaV kai erga twn ceirwn sou eisin oi ouranoi

1:11
autoi apolountai su de diameneiV kai panteV wV imation palaiwqhsontai

1:12
kai wsei peribolaion elixeiV autouV kai allaghsontai su de o autoV ei kai ta eth sou ouk ekleiyousin

1:13
proV tina de twn aggelwn eirhken pote kaqou ek dexiwn mou ewV an qw touV ecqrouV sou upopodion twn podwn sou

1:14
ouci panteV eisin leitourgika pneumata eiV diakonian apostellomena dia touV mellontaV klhronomein swthrian

2:1
dia touto dei perissoterwV hmaV prosecein toiV akousqeisin mhpote pararruwmen

2:2
ei gar o di aggelwn lalhqeiV logoV egeneto bebaioV kai pasa parabasiV kai parakoh elaben endikon misqapodosian

2:3
pwV hmeiV ekfeuxomeqa thlikauthV amelhsanteV swthriaV htiV archn labousa laleisqai dia tou kuriou upo twn akousantwn eiV hmaV ebebaiwqh

2:4
sunepimarturountoV tou qeou shmeioiV te kai terasin kai poikilaiV dunamesin kai pneumatoV agiou merismoiV kata thn autou qelhsin

2:5
ou gar aggeloiV upetaxen thn oikoumenhn thn mellousan peri hV laloumen

2:6
diemarturato de pou tiV legwn ti estin anqrwpoV oti mimnhskh autou h uioV anqrwpou oti episkepth auton

2:7
hlattwsaV auton bracu ti par aggelouV doxh kai timh estefanwsaV auton kai katesthsaV auton epi ta erga twn ceirwn sou

2:8
panta upetaxaV upokatw twn podwn autou en gar tw upotaxai autw ta panta ouden afhken autw anupotakton nun de oupw orwmen autw ta panta upotetagmena

2:9
ton de bracu ti par aggelouV hlattwmenon blepomen ihsoun dia to paqhma tou qanatou doxh kai timh estefanwmenon opwV cariti qeou uper pantoV geushtai qanatou

2:10
eprepen gar autw di on ta panta kai di ou ta panta pollouV uiouV eiV doxan agagonta ton archgon thV swthriaV autwn dia paqhmatwn teleiwsai

2:11
o te gar agiazwn kai oi agiazomenoi ex enoV panteV di hn aitian ouk epaiscunetai adelfouV autouV kalein

2:12
legwn apaggelw to onoma sou toiV adelfoiV mou en mesw ekklhsiaV umnhsw se

2:13
kai palin egw esomai pepoiqwV ep autw kai palin idou egw kai ta paidia a moi edwken o qeoV

2:14
epei oun ta paidia kekoinwnhken sarkoV kai aimatoV kai autoV paraplhsiwV metescen twn autwn ina dia tou qanatou katarghsh ton to kratoV econta tou qanatou toutestin ton diabolon

2:15
kai apallaxh toutouV osoi fobw qanatou dia pantoV tou zhn enocoi hsan douleiaV

2:16
ou gar dhpou aggelwn epilambanetai alla spermatoV abraam epilambanetai

2:17
oqen wfeilen kata panta toiV adelfoiV omoiwqhnai ina elehmwn genhtai kai pistoV arciereuV ta proV ton qeon eiV to ilaskesqai taV amartiaV tou laou

2:18
en w gar peponqen autoV peirasqeiV dunatai toiV peirazomenoiV bohqhsai

3:1
oqen adelfoi agioi klhsewV epouraniou metocoi katanohsate ton apostolon kai arcierea thV omologiaV hmwn criston ihsoun

3:2
piston onta tw poihsanti auton wV kai mwshV en olw tw oikw autou

3:3
pleionoV gar doxhV outoV para mwshn hxiwtai kaq oson pleiona timhn ecei tou oikou o kataskeuasaV auton

3:4
paV gar oikoV kataskeuazetai upo tinoV o de ta panta kataskeuasaV qeoV

3:5
kai mwshV men pistoV en olw tw oikw autou wV qerapwn eiV marturion twn lalhqhsomenwn

3:6
cristoV de wV uioV epi ton oikon autou ou oikoV esmen hmeiV eanper thn parrhsian kai to kauchma thV elpidoV mecri telouV bebaian katascwmen

3:7
dio kaqwV legei to pneuma to agion shmeron ean thV fwnhV autou akoushte

3:8
mh sklhrunhte taV kardiaV umwn wV en tw parapikrasmw kata thn hmeran tou peirasmou en th erhmw

3:9
ou epeirasan me oi patereV umwn edokimasan me kai eidon ta erga mou tessarakonta eth

3:10
dio proswcqisa th genea ekeinh kai eipon aei planwntai th kardia autoi de ouk egnwsan taV odouV mou

3:11
wV wmosa en th orgh mou ei eiseleusontai eiV thn katapausin mou

3:12
blepete adelfoi mhpote estai en tini umwn kardia ponhra apistiaV en tw aposthnai apo qeou zwntoV

3:13
alla parakaleite eautouV kaq ekasthn hmeran acriV ou to shmeron kaleitai ina mh sklhrunqh tiV ex umwn apath thV amartiaV

3:14
metocoi gar gegonamen tou cristou eanper thn archn thV upostasewV mecri telouV bebaian katascwmen

3:15
en tw legesqai shmeron ean thV fwnhV autou akoushte mh sklhrunhte taV kardiaV umwn wV en tw parapikrasmw

3:16
tineV gar akousanteV parepikranan all ou panteV oi exelqonteV ex aiguptou dia mwsewV

3:17
tisin de proswcqisen tessarakonta eth ouci toiV amarthsasin wn ta kwla epesen en th erhmw

3:18
tisin de wmosen mh eiseleusesqai eiV thn katapausin autou ei mh toiV apeiqhsasin

3:19
kai blepomen oti ouk hdunhqhsan eiselqein di apistian

4:1
fobhqwmen oun mhpote kataleipomenhV epaggeliaV eiselqein eiV thn katapausin autou dokh tiV ex umwn usterhkenai

4:2
kai gar esmen euhggelismenoi kaqaper kakeinoi all ouk wfelhsen o logoV thV akohV ekeinouV mh sugkekramenoV th pistei toiV akousasin

4:3
eisercomeqa gar eiV thn katapausin oi pisteusanteV kaqwV eirhken wV wmosa en th orgh mou ei eiseleusontai eiV thn katapausin mou kaitoi twn ergwn apo katabolhV kosmou genhqentwn

4:4
eirhken gar pou peri thV ebdomhV outwV kai katepausen o qeoV en th hmera th ebdomh apo pantwn twn ergwn autou

4:5
kai en toutw palin ei eiseleusontai eiV thn katapausin mou

4:6
epei oun apoleipetai tinaV eiselqein eiV authn kai oi proteron euaggelisqenteV ouk eishlqon di apeiqeian

4:7
palin tina orizei hmeran shmeron en dabid legwn meta tosouton cronon kaqwV eirhtai shmeron ean thV fwnhV autou akoushte mh sklhrunhte taV kardiaV umwn

4:8
ei gar autouV ihsouV katepausen ouk an peri allhV elalei meta tauta hmeraV

4:9
ara apoleipetai sabbatismoV tw law tou qeou

4:10
o gar eiselqwn eiV thn katapausin autou kai autoV katepausen apo twn ergwn autou wsper apo twn idiwn o qeoV

4:11
spoudaswmen oun eiselqein eiV ekeinhn thn katapausin ina mh en tw autw tiV upodeigmati pesh thV apeiqeiaV

4:12
zwn gar o logoV tou qeou kai energhV kai tomwteroV uper pasan macairan distomon kai diiknoumenoV acri merismou yuchV te kai pneumatoV armwn te kai muelwn kai kritikoV enqumhsewn kai ennoiwn kardiaV

4:13
kai ouk estin ktisiV afanhV enwpion autou panta de gumna kai tetrachlismena toiV ofqalmoiV autou proV on hmin o logoV

4:14
econteV oun arcierea megan dielhluqota touV ouranouV ihsoun ton uion tou qeou kratwmen thV omologiaV

4:15
ou gar ecomen arcierea mh dunamenon sumpaqhsai taiV asqeneiaiV hmwn pepeiramenon de kata panta kaq omoiothta cwriV amartiaV

4:16
prosercwmeqa oun meta parrhsiaV tw qronw thV caritoV ina labwmen eleon kai carin eurwmen eiV eukairon bohqeian

5:1
paV gar arciereuV ex anqrwpwn lambanomenoV uper anqrwpwn kaqistatai ta proV ton qeon ina prosferh dwra te kai qusiaV uper amartiwn

5:2
metriopaqein dunamenoV toiV agnoousin kai planwmenoiV epei kai autoV perikeitai asqeneian

5:3
kai dia tauthn ofeilei kaqwV peri tou laou outwV kai peri eautou prosferein uper amartiwn

5:4
kai ouc eautw tiV lambanei thn timhn alla o kaloumenoV upo tou qeou kaqaper kai o aarwn

5:5
outwV kai o cristoV ouc eauton edoxasen genhqhnai arcierea all o lalhsaV proV auton uioV mou ei su egw shmeron gegennhka se

5:6
kaqwV kai en eterw legei su iereuV eiV ton aiwna kata thn taxin melcisedek

5:7
oV en taiV hmeraiV thV sarkoV autou dehseiV te kai ikethriaV proV ton dunamenon swzein auton ek qanatou meta kraughV iscuraV kai dakruwn prosenegkaV kai eisakousqeiV apo thV eulabeiaV

5:8
kaiper wn uioV emaqen af wn epaqen thn upakohn

5:9
kai teleiwqeiV egeneto toiV upakouousin autw pasin aitioV swthriaV aiwniou

5:10
prosagoreuqeiV upo tou qeou arciereuV kata thn taxin melcisedek

5:11
peri ou poluV hmin o logoV kai dusermhneutoV legein epei nwqroi gegonate taiV akoaiV

5:12
kai gar ofeilonteV einai didaskaloi dia ton cronon palin creian ecete tou didaskein umaV tina ta stoiceia thV archV twn logiwn tou qeou kai gegonate creian econteV galaktoV kai ou stereaV trofhV

5:13
paV gar o metecwn galaktoV apeiroV logou dikaiosunhV nhpioV gar estin

5:14
teleiwn de estin h sterea trofh twn dia thn exin ta aisqhthria gegumnasmena econtwn proV diakrisin kalou te kai kakou

6:1
dio afenteV ton thV archV tou cristou logon epi thn teleiothta ferwmeqa mh palin qemelion kataballomenoi metanoiaV apo nekrwn ergwn kai pistewV epi qeon

6:2
baptismwn didachV epiqesewV te ceirwn anastasewV te nekrwn kai krimatoV aiwniou

6:3
kai touto poihsomen eanper epitreph o qeoV

6:4
adunaton gar touV apax fwtisqentaV geusamenouV te thV dwreaV thV epouraniou kai metocouV genhqentaV pneumatoV agiou

6:5
kai kalon geusamenouV qeou rhma dunameiV te mellontoV aiwnoV

6:6
kai parapesontaV palin anakainizein eiV metanoian anastaurountaV eautoiV ton uion tou qeou kai paradeigmatizontaV

6:7
gh gar h piousa ton ep authV pollakiV ercomenon ueton kai tiktousa botanhn euqeton ekeinoiV di ouV kai gewrgeitai metalambanei eulogiaV apo tou qeou

6:8
ekferousa de akanqaV kai tribolouV adokimoV kai kataraV egguV hV to teloV eiV kausin

6:9
pepeismeqa de peri umwn agaphtoi ta kreittona kai ecomena swthriaV ei kai outwV laloumen

6:10
ou gar adikoV o qeoV epilaqesqai tou ergou umwn kai tou kopou thV agaphV hV enedeixasqe eiV to onoma autou diakonhsanteV toiV agioiV kai diakonounteV

6:11
epiqumoumen de ekaston umwn thn authn endeiknusqai spoudhn proV thn plhroforian thV elpidoV acri telouV

6:12
ina mh nwqroi genhsqe mimhtai de twn dia pistewV kai makroqumiaV klhronomountwn taV epaggeliaV

6:13
tw gar abraam epaggeilamenoV o qeoV epei kat oudenoV eicen meizonoV omosai wmosen kaq eautou

6:14
legwn h mhn eulogwn euloghsw se kai plhqunwn plhqunw se

6:15
kai outwV makroqumhsaV epetucen thV epaggeliaV

6:16
anqrwpoi men gar kata tou meizonoV omnuousin kai pashV autoiV antilogiaV peraV eiV bebaiwsin o orkoV

6:17
en w perissoteron boulomenoV o qeoV epideixai toiV klhronomoiV thV epaggeliaV to ametaqeton thV boulhV autou emesiteusen orkw

6:18
ina dia duo pragmatwn ametaqetwn en oiV adunaton yeusasqai qeon iscuran paraklhsin ecwmen oi katafugonteV krathsai thV prokeimenhV elpidoV

6:19
hn wV agkuran ecomen thV yuchV asfalh te kai bebaian kai eisercomenhn eiV to eswteron tou katapetasmatoV

6:20
opou prodromoV uper hmwn eishlqen ihsouV kata thn taxin melcisedek arciereuV genomenoV eiV ton aiwna

7:1
outoV gar o melcisedek basileuV salhm iereuV tou qeou tou uyistou o sunanthsaV abraam upostrefonti apo thV kophV twn basilewn kai euloghsaV auton

7:2
w kai dekathn apo pantwn emerisen abraam prwton men ermhneuomenoV basileuV dikaiosunhV epeita de kai basileuV salhm o estin basileuV eirhnhV

7:3
apatwr amhtwr agenealoghtoV mhte archn hmerwn mhte zwhV teloV ecwn afwmoiwmenoV de tw uiw tou qeou menei iereuV eiV to dihnekeV

7:4
qewreite de phlikoV outoV w kai dekathn abraam edwken ek twn akroqiniwn o patriarchV

7:5
kai oi men ek twn uiwn leui thn ierateian lambanonteV entolhn ecousin apodekatoun ton laon kata ton nomon toutestin touV adelfouV autwn kaiper exelhluqotaV ek thV osfuoV abraam

7:6
o de mh genealogoumenoV ex autwn dedekatwken ton abraam kai ton econta taV epaggeliaV euloghken

7:7
cwriV de pashV antilogiaV to elatton upo tou kreittonoV eulogeitai

7:8
kai wde men dekataV apoqnhskonteV anqrwpoi lambanousin ekei de marturoumenoV oti zh

7:9
kai wV epoV eipein dia abraam kai leui o dekataV lambanwn dedekatwtai

7:10
eti gar en th osfui tou patroV hn ote sunhnthsen autw o melcisedek

7:11
ei men oun teleiwsiV dia thV leuitikhV ierwsunhV hn o laoV gar ep auth nenomoqethto tiV eti creia kata thn taxin melcisedek eteron anistasqai ierea kai ou kata thn taxin aarwn legesqai

7:12
metatiqemenhV gar thV ierwsunhV ex anagkhV kai nomou metaqesiV ginetai

7:13
ef on gar legetai tauta fulhV eteraV meteschken af hV oudeiV proseschken tw qusiasthriw

7:14
prodhlon gar oti ex iouda anatetalken o kurioV hmwn eiV hn fulhn ouden peri ierwsunhV mwshV elalhsen

7:15
kai perissoteron eti katadhlon estin ei kata thn omoiothta melcisedek anistatai iereuV eteroV

7:16
oV ou kata nomon entolhV sarkikhV gegonen alla kata dunamin zwhV akatalutou

7:17
marturei gar oti su iereuV eiV ton aiwna kata thn taxin melcisedek

7:18
aqethsiV men gar ginetai proagoushV entolhV dia to authV asqeneV kai anwfeleV

7:19
ouden gar eteleiwsen o nomoV epeisagwgh de kreittonoV elpidoV di hV eggizomen tw qew

7:20
kai kaq oson ou cwriV orkwmosiaV oi men gar cwriV orkwmosiaV eisin iereiV gegonoteV

7:21
o de meta orkwmosiaV dia tou legontoV proV auton wmosen kurioV kai ou metamelhqhsetai su iereuV eiV ton aiwna kata thn taxin melcisedek

7:22
kata tosouton kreittonoV diaqhkhV gegonen egguoV ihsouV

7:23
kai oi men pleioneV eisin gegonoteV iereiV dia to qanatw kwluesqai paramenein

7:24
o de dia to menein auton eiV ton aiwna aparabaton ecei thn ierwsunhn

7:25
oqen kai swzein eiV to panteleV dunatai touV prosercomenouV di autou tw qew pantote zwn eiV to entugcanein uper autwn

7:26
toioutoV gar hmin eprepen arciereuV osioV akakoV amiantoV kecwrismenoV apo twn amartwlwn kai uyhloteroV twn ouranwn genomenoV

7:27
oV ouk ecei kaq hmeran anagkhn wsper oi arciereiV proteron uper twn idiwn amartiwn qusiaV anaferein epeita twn tou laou touto gar epoihsen efapax eauton anenegkaV

7:28
o nomoV gar anqrwpouV kaqisthsin arciereiV econtaV asqeneian o logoV de thV orkwmosiaV thV meta ton nomon uion eiV ton aiwna teteleiwmenon

8:1
kefalaion de epi toiV legomenoiV toiouton ecomen arcierea oV ekaqisen en dexia tou qronou thV megalwsunhV en toiV ouranoiV

8:2
twn agiwn leitourgoV kai thV skhnhV thV alhqinhV hn ephxen o kurioV kai ouk anqrwpoV

8:3
paV gar arciereuV eiV to prosferein dwra te kai qusiaV kaqistatai oqen anagkaion ecein ti kai touton o prosenegkh

8:4
ei men gar hn epi ghV oud an hn iereuV ontwn twn ierewn twn prosferontwn kata ton nomon ta dwra

8:5
oitineV upodeigmati kai skia latreuousin twn epouraniwn kaqwV kecrhmatistai mwshV mellwn epitelein thn skhnhn ora gar fhsin poihshV panta kata ton tupon ton deicqenta soi en tw orei

8:6
nuni de diaforwteraV teteucen leitourgiaV osw kai kreittonoV estin diaqhkhV mesithV htiV epi kreittosin epaggeliaiV nenomoqethtai

8:7
ei gar h prwth ekeinh hn amemptoV ouk an deuteraV ezhteito topoV

8:8
memfomenoV gar autoiV legei idou hmerai ercontai legei kurioV kai suntelesw epi ton oikon israhl kai epi ton oikon iouda diaqhkhn kainhn

8:9
ou kata thn diaqhkhn hn epoihsa toiV patrasin autwn en hmera epilabomenou mou thV ceiroV autwn exagagein autouV ek ghV aiguptou oti autoi ouk enemeinan en th diaqhkh mou kagw hmelhsa autwn legei kurioV

8:10
oti auth h diaqhkh hn diaqhsomai tw oikw israhl meta taV hmeraV ekeinaV legei kurioV didouV nomouV mou eiV thn dianoian autwn kai epi kardiaV autwn epigrayw autouV kai esomai autoiV eiV qeon kai autoi esontai moi eiV laon

8:11
kai ou mh didaxwsin ekastoV ton plhsion autou kai ekastoV ton adelfon autou legwn gnwqi ton kurion oti panteV eidhsousin me apo mikrou autwn ewV megalou autwn

8:12
oti ilewV esomai taiV adikiaiV autwn kai twn amartiwn autwn kai twn anomiwn autwn ou mh mnhsqw eti

8:13
en tw legein kainhn pepalaiwken thn prwthn to de palaioumenon kai ghraskon egguV afanismou

9:1
eicen men oun kai h prwth skhnh dikaiwmata latreiaV to te agion kosmikon

9:2
skhnh gar kateskeuasqh h prwth en h h te lucnia kai h trapeza kai h proqesiV twn artwn htiV legetai agia

9:3
meta de to deuteron katapetasma skhnh h legomenh agia agiwn

9:4
crusoun ecousa qumiathrion kai thn kibwton thV diaqhkhV perikekalummenhn pantoqen crusiw en h stamnoV crush ecousa to manna kai h rabdoV aarwn h blasthsasa kai ai plakeV thV diaqhkhV

9:5
uperanw de authV ceroubim doxhV kataskiazonta to ilasthrion peri wn ouk estin nun legein kata meroV

9:6
toutwn de outwV kateskeuasmenwn eiV men thn prwthn skhnhn diapantoV eisiasin oi iereiV taV latreiaV epitelounteV

9:7
eiV de thn deuteran apax tou eniautou monoV o arciereuV ou cwriV aimatoV o prosferei uper eautou kai twn tou laou agnohmatwn

9:8
touto dhlountoV tou pneumatoV tou agiou mhpw pefanerwsqai thn twn agiwn odon eti thV prwthV skhnhV ecoushV stasin

9:9
htiV parabolh eiV ton kairon ton enesthkota kaq on dwra te kai qusiai prosferontai mh dunamenai kata suneidhsin teleiwsai ton latreuonta

9:10
monon epi brwmasin kai pomasin kai diaforoiV baptismoiV kai dikaiwmasin sarkoV mecri kairou diorqwsewV epikeimena

9:11
cristoV de paragenomenoV arciereuV twn mellontwn agaqwn dia thV meizonoV kai teleioteraV skhnhV ou ceiropoihtou toutestin ou tauthV thV ktisewV

9:12
oude di aimatoV tragwn kai moscwn dia de tou idiou aimatoV eishlqen efapax eiV ta agia aiwnian lutrwsin euramenoV

9:13
ei gar to aima taurwn kai tragwn kai spodoV damalewV rantizousa touV kekoinwmenouV agiazei proV thn thV sarkoV kaqarothta

9:14
posw mallon to aima tou cristou oV dia pneumatoV aiwniou eauton proshnegken amwmon tw qew kaqariei thn suneidhsin umwn apo nekrwn ergwn eiV to latreuein qew zwnti

9:15
kai dia touto diaqhkhV kainhV mesithV estin opwV qanatou genomenou eiV apolutrwsin twn epi th prwth diaqhkh parabasewn thn epaggelian labwsin oi keklhmenoi thV aiwniou klhronomiaV

9:16
opou gar diaqhkh qanaton anagkh feresqai tou diaqemenou

9:17
diaqhkh gar epi nekroiV bebaia epei mhpote iscuei ote zh o diaqemenoV

9:18
oqen oud h prwth cwriV aimatoV egkekainistai

9:19
lalhqeishV gar pashV entolhV kata nomon upo mwusewV panti tw law labwn to aima twn moscwn kai tragwn meta udatoV kai eriou kokkinou kai usswpou auto te to biblion kai panta ton laon errantisen

9:20
legwn touto to aima thV diaqhkhV hV eneteilato proV umaV o qeoV

9:21
kai thn skhnhn de kai panta ta skeuh thV leitourgiaV tw aimati omoiwV errantisen

9:22
kai scedon en aimati panta kaqarizetai kata ton nomon kai cwriV aimatekcusiaV ou ginetai afesiV

9:23
anagkh oun ta men upodeigmata twn en toiV ouranoiV toutoiV kaqarizesqai auta de ta epourania kreittosin qusiaiV para tautaV

9:24
ou gar eiV ceiropoihta agia eishlqen o cristoV antitupa twn alhqinwn all eiV auton ton ouranon nun emfanisqhnai tw proswpw tou qeou uper hmwn

9:25
oud ina pollakiV prosferh eauton wsper o arciereuV eisercetai eiV ta agia kat eniauton en aimati allotriw

9:26
epei edei auton pollakiV paqein apo katabolhV kosmou nun de apax epi sunteleia twn aiwnwn eiV aqethsin amartiaV dia thV qusiaV autou pefanerwtai

9:27
kai kaq oson apokeitai toiV anqrwpoiV apax apoqanein meta de touto krisiV

9:28
outwV o cristoV apax prosenecqeiV eiV to pollwn anenegkein amartiaV ek deuterou cwriV amartiaV ofqhsetai toiV auton apekdecomenoiV eiV swthrian

10:1
skian gar ecwn o nomoV twn mellontwn agaqwn ouk authn thn eikona twn pragmatwn kat eniauton taiV autaiV qusiaiV aV prosferousin eiV to dihnekeV oudepote dunatai touV prosercomenouV teleiwsai

10:2
epei ouk an epausanto prosferomenai dia to mhdemian ecein eti suneidhsin amartiwn touV latreuontaV apax kekaqarmenouV

10:3
all en autaiV anamnhsiV amartiwn kat eniauton

10:4
adunaton gar aima taurwn kai tragwn afairein amartiaV

10:5
dio eisercomenoV eiV ton kosmon legei qusian kai prosforan ouk hqelhsaV swma de kathrtisw moi

10:6
olokautwmata kai peri amartiaV ouk eudokhsaV

10:7
tote eipon idou hkw en kefalidi bibliou gegraptai peri emou tou poihsai o qeoV to qelhma sou

10:8
anwteron legwn oti qusian kai prosforan kai olokautwmata kai peri amartiaV ouk hqelhsaV oude eudokhsaV aitineV kata ton nomon prosferontai

10:9
tote eirhken idou hkw tou poihsai o qeoV to qelhma sou anairei to prwton ina to deuteron sthsh

10:10
en w qelhmati hgiasmenoi esmen oi dia thV prosforaV tou swmatoV tou ihsou cristou efapax

10:11
kai paV men iereuV esthken kaq hmeran leitourgwn kai taV autaV pollakiV prosferwn qusiaV aitineV oudepote dunantai perielein amartiaV

10:12
autoV de mian uper amartiwn prosenegkaV qusian eiV to dihnekeV ekaqisen en dexia tou qeou

10:13
to loipon ekdecomenoV ewV teqwsin oi ecqroi autou upopodion twn podwn autou

10:14
mia gar prosfora teteleiwken eiV to dihnekeV touV agiazomenouV

10:15
marturei de hmin kai to pneuma to agion meta gar to proeirhkenai

10:16
auth h diaqhkh hn diaqhsomai proV autouV meta taV hmeraV ekeinaV legei kurioV didouV nomouV mou epi kardiaV autwn kai epi twn dianoiwn autwn epigrayw autouV

10:17
kai twn amartiwn autwn kai twn anomiwn autwn ou mh mnhsqw eti

10:18
opou de afesiV toutwn ouketi prosfora peri amartiaV

10:19
econteV oun adelfoi parrhsian eiV thn eisodon twn agiwn en tw aimati ihsou

10:20
hn enekainisen hmin odon prosfaton kai zwsan dia tou katapetasmatoV toutestin thV sarkoV autou

10:21
kai ierea megan epi ton oikon tou qeou

10:22
prosercwmeqa meta alhqinhV kardiaV en plhroforia pistewV errantismenoi taV kardiaV apo suneidhsewV ponhraV kai leloumenoi to swma udati kaqarw

10:23
katecwmen thn omologian thV elpidoV aklinh pistoV gar o epaggeilamenoV

10:24
kai katanowmen allhlouV eiV paroxusmon agaphV kai kalwn ergwn

10:25
mh egkataleiponteV thn episunagwghn eautwn kaqwV eqoV tisin alla parakalounteV kai tosoutw mallon osw blepete eggizousan thn hmeran

10:26
ekousiwV gar amartanontwn hmwn meta to labein thn epignwsin thV alhqeiaV ouketi peri amartiwn apoleipetai qusia

10:27
fobera de tiV ekdoch krisewV kai puroV zhloV esqiein mellontoV touV upenantiouV

10:28
aqethsaV tiV nomon mwsewV cwriV oiktirmwn epi dusin h trisin martusin apoqnhskei

10:29
posw dokeite ceironoV axiwqhsetai timwriaV o ton uion tou qeou katapathsaV kai to aima thV diaqhkhV koinon hghsamenoV en w hgiasqh kai to pneuma thV caritoV enubrisaV

10:30
oidamen gar ton eiponta emoi ekdikhsiV egw antapodwsw legei kurioV kai palin kurioV krinei ton laon autou

10:31
foberon to empesein eiV ceiraV qeou zwntoV

10:32
anamimnhskesqe de taV proteron hmeraV en aiV fwtisqenteV pollhn aqlhsin upemeinate paqhmatwn

10:33
touto men oneidismoiV te kai qliyesin qeatrizomenoi touto de koinwnoi twn outwV anastrefomenwn genhqenteV

10:34
kai gar toiV desmoiV mou sunepaqhsate kai thn arpaghn twn uparcontwn umwn meta caraV prosedexasqe ginwskonteV ecein en eautoiV kreittona uparxin en ouranoiV kai menousan

10:35
mh apobalhte oun thn parrhsian umwn htiV ecei misqapodosian megalhn

10:36
upomonhV gar ecete creian ina to qelhma tou qeou poihsanteV komishsqe thn epaggelian

10:37
eti gar mikron oson oson o ercomenoV hxei kai ou croniei

10:38
o de dikaioV ek pistewV zhsetai kai ean uposteilhtai ouk eudokei h yuch mou en autw

10:39
hmeiV de ouk esmen upostolhV eiV apwleian alla pistewV eiV peripoihsin yuchV

11:1
estin de pistiV elpizomenwn upostasiV pragmatwn elegcoV ou blepomenwn

11:2
en tauth gar emarturhqhsan oi presbuteroi

11:3
pistei nooumen kathrtisqai touV aiwnaV rhmati qeou eiV to mh ek fainomenwn ta blepomena gegonenai

11:4
pistei pleiona qusian abel para kain proshnegken tw qew di hV emarturhqh einai dikaioV marturountoV epi toiV dwroiV autou tou qeou kai di authV apoqanwn eti laleitai

11:5
pistei enwc meteteqh tou mh idein qanaton kai ouc eurisketo dioti meteqhken auton o qeoV pro gar thV metaqesewV autou memarturhtai euhresthkenai tw qew

11:6
cwriV de pistewV adunaton euaresthsai pisteusai gar dei ton prosercomenon tw qew oti estin kai toiV ekzhtousin auton misqapodothV ginetai

11:7
pistei crhmatisqeiV nwe peri twn mhdepw blepomenwn eulabhqeiV kateskeuasen kibwton eiV swthrian tou oikou autou di hV katekrinen ton kosmon kai thV kata pistin dikaiosunhV egeneto klhronomoV

11:8
pistei kaloumenoV abraam uphkousen exelqein eiV ton topon on hmellen lambanein eiV klhronomian kai exhlqen mh epistamenoV pou ercetai

11:9
pistei parwkhsen eiV thn ghn thV epaggeliaV wV allotrian en skhnaiV katoikhsaV meta isaak kai iakwb twn sugklhronomwn thV epaggeliaV thV authV

11:10
exedeceto gar thn touV qemeliouV ecousan polin hV tecnithV kai dhmiourgoV o qeoV

11:11
pistei kai auth sarra dunamin eiV katabolhn spermatoV elaben kai para kairon hlikiaV eteken epei piston hghsato ton epaggeilamenon

11:12
dio kai af enoV egennhqhsan kai tauta nenekrwmenou kaqwV ta astra tou ouranou tw plhqei kai wsei ammoV h para to ceiloV thV qalasshV h anariqmhtoV

11:13
kata pistin apeqanon outoi panteV mh labonteV taV epaggeliaV alla porrwqen autaV idonteV kai peisqenteV kai aspasamenoi kai omologhsanteV oti xenoi kai parepidhmoi eisin epi thV ghV

11:14
oi gar toiauta legonteV emfanizousin oti patrida epizhtousin

11:15
kai ei men ekeinhV emnhmoneuon af hV exhlqon eicon an kairon anakamyai

11:16
nuni de kreittonoV oregontai toutestin epouraniou dio ouk epaiscunetai autouV o qeoV qeoV epikaleisqai autwn htoimasen gar autoiV polin

11:17
pistei prosenhnocen abraam ton isaak peirazomenoV kai ton monogenh proseferen o taV epaggeliaV anadexamenoV

11:18
proV on elalhqh oti en isaak klhqhsetai soi sperma

11:19
logisamenoV oti kai ek nekrwn egeirein dunatoV o qeoV oqen auton kai en parabolh ekomisato

11:20
pistei peri mellontwn euloghsen isaak ton iakwb kai ton hsau

11:21
pistei iakwb apoqnhskwn ekaston twn uiwn iwshf euloghsen kai prosekunhsen epi to akron thV rabdou autou

11:22
pistei iwshf teleutwn peri thV exodou twn uiwn israhl emnhmoneusen kai peri twn ostewn autou eneteilato

11:23
pistei mwshV gennhqeiV ekrubh trimhnon upo twn paterwn autou dioti eidon asteion to paidion kai ouk efobhqhsan to diatagma tou basilewV

11:24
pistei mwshV megaV genomenoV hrnhsato legesqai uioV qugatroV faraw

11:25
mallon elomenoV sugkakouceisqai tw law tou qeou h proskairon ecein amartiaV apolausin

11:26
meizona plouton hghsamenoV twn en aiguptw qhsaurwn ton oneidismon tou cristou apeblepen gar eiV thn misqapodosian

11:27
pistei katelipen aigupton mh fobhqeiV ton qumon tou basilewV ton gar aoraton wV orwn ekarterhsen

11:28
pistei pepoihken to pasca kai thn proscusin tou aimatoV ina mh o oloqreuwn ta prwtotoka qigh autwn

11:29
pistei diebhsan thn eruqran qalassan wV dia xhraV hV peiran labonteV oi aiguptioi katepoqhsan

11:30
pistei ta teich iericw epesen kuklwqenta epi epta hmeraV

11:31
pistei raab h pornh ou sunapwleto toiV apeiqhsasin dexamenh touV kataskopouV met eirhnhV

11:32
kai ti eti legw epileiyei gar me dihgoumenon o cronoV peri gedewn barak te kai samywn kai iefqae dabid te kai samouhl kai twn profhtwn

11:33
oi dia pistewV kathgwnisanto basileiaV eirgasanto dikaiosunhn epetucon epaggeliwn efraxan stomata leontwn

11:34
esbesan dunamin puroV efugon stomata macairaV enedunamwqhsan apo asqeneiaV egenhqhsan iscuroi en polemw parembolaV eklinan allotriwn

11:35
elabon gunaikeV ex anastasewV touV nekrouV autwn alloi de etumpanisqhsan ou prosdexamenoi thn apolutrwsin ina kreittonoV anastasewV tucwsin

11:36
eteroi de empaigmwn kai mastigwn peiran elabon eti de desmwn kai fulakhV

11:37
eliqasqhsan eprisqhsan epeirasqhsan en fonw macairaV apeqanon perihlqon en mhlwtaiV en aigeioiV dermasin usteroumenoi qlibomenoi kakoucoumenoi

11:38
wn ouk hn axioV o kosmoV en erhmiaiV planwmenoi kai oresin kai sphlaioiV kai taiV opaiV thV ghV

11:39
kai outoi panteV marturhqenteV dia thV pistewV ouk ekomisanto thn epaggelian

11:40
tou qeou peri hmwn kreitton ti probleyamenou ina mh cwriV hmwn teleiwqwsin

12:1
toigaroun kai hmeiV tosouton econteV perikeimenon hmin nefoV marturwn ogkon apoqemenoi panta kai thn euperistaton amartian di upomonhV trecwmen ton prokeimenon hmin agwna

12:2
aforwnteV eiV ton thV pistewV archgon kai teleiwthn ihsoun oV anti thV prokeimenhV autw caraV upemeinen stauron aiscunhV katafronhsaV en dexia te tou qronou tou qeou ekaqisen

12:3
analogisasqe gar ton toiauthn upomemenhkota upo twn amartwlwn eiV auton antilogian ina mh kamhte taiV yucaiV umwn ekluomenoi

12:4
oupw mecriV aimatoV antikatesthte proV thn amartian antagwnizomenoi

12:5
kai eklelhsqe thV paraklhsewV htiV umin wV uioiV dialegetai uie mou mh oligwrei paideiaV kuriou mhde ekluou up autou elegcomenoV

12:6
on gar agapa kurioV paideuei mastigoi de panta uion on paradecetai

12:7
ei paideian upomenete wV uioiV umin prosferetai o qeoV tiV gar estin uioV on ou paideuei pathr

12:8
ei de cwriV este paideiaV hV metocoi gegonasin panteV ara noqoi este kai ouc uioi

12:9
eita touV men thV sarkoV hmwn pateraV eicomen paideutaV kai enetrepomeqa ou pollw mallon upotaghsomeqa tw patri twn pneumatwn kai zhsomen

12:10
oi men gar proV oligaV hmeraV kata to dokoun autoiV epaideuon o de epi to sumferon eiV to metalabein thV agiothtoV autou

12:11
pasa de paideia proV men to paron ou dokei caraV einai alla luphV usteron de karpon eirhnikon toiV di authV gegumnasmenoiV apodidwsin dikaiosunhV

12:12
dio taV pareimenaV ceiraV kai ta paralelumena gonata anorqwsate

12:13
kai trociaV orqaV poihsate toiV posin umwn ina mh to cwlon ektraph iaqh de mallon

12:14
eirhnhn diwkete meta pantwn kai ton agiasmon ou cwriV oudeiV oyetai ton kurion

12:15
episkopounteV mh tiV usterwn apo thV caritoV tou qeou mh tiV riza pikriaV anw fuousa enoclh kai dia tauthV mianqwsin polloi

12:16
mh tiV pornoV h bebhloV wV hsau oV anti brwsewV miaV apedoto ta prwtotokia autou

12:17
iste gar oti kai metepeita qelwn klhronomhsai thn eulogian apedokimasqh metanoiaV gar topon ouc euren kaiper meta dakruwn ekzhthsaV authn

12:18
ou gar proselhluqate yhlafwmenw orei kai kekaumenw puri kai gnofw kai skotw kai quellh

12:19
kai salpiggoV hcw kai fwnh rhmatwn hV oi akousanteV parhthsanto mh prosteqhnai autoiV logon

12:20
ouk eferon gar to diastellomenon kan qhrion qigh tou orouV liqobolhqhsetai h bolidi katatoxeuqhsetai

12:21
kai outwV foberon hn to fantazomenon mwshV eipen ekfoboV eimi kai entromoV

12:22
alla proselhluqate siwn orei kai polei qeou zwntoV ierousalhm epouraniw kai muriasin aggelwn

12:23
panhgurei kai ekklhsia prwtotokwn en ouranoiV apogegrammenwn kai krith qew pantwn kai pneumasin dikaiwn teteleiwmenwn

12:24
kai diaqhkhV neaV mesith ihsou kai aimati rantismou kreittona lalounti para ton abel

12:25
blepete mh paraithshsqe ton lalounta ei gar ekeinoi ouk efugon ton epi thV ghV paraithsamenoi crhmatizonta pollw mallon hmeiV oi ton ap ouranwn apostrefomenoi

12:26
ou h fwnh thn ghn esaleusen tote nun de ephggeltai legwn eti apax egw seiw ou monon thn ghn alla kai ton ouranon

12:27
to de eti apax dhloi twn saleuomenwn thn metaqesin wV pepoihmenwn ina meinh ta mh saleuomena

12:28
dio basileian asaleuton paralambanonteV ecwmen carin di hV latreuwmen euarestwV tw qew meta aidouV kai eulabeiaV

12:29
kai gar o qeoV hmwn pur katanaliskon

13:1
h filadelfia menetw

13:2
thV filoxeniaV mh epilanqanesqe dia tauthV gar elaqon tineV xenisanteV aggelouV

13:3
mimnhskesqe twn desmiwn wV sundedemenoi twn kakoucoumenwn wV kai autoi onteV en swmati

13:4
timioV o gamoV en pasin kai h koith amiantoV pornouV de kai moicouV krinei o qeoV

13:5
afilarguroV o tropoV arkoumenoi toiV parousin autoV gar eirhken ou mh se anw oud ou mh se egkatalipw

13:6
wste qarrountaV hmaV legein kurioV emoi bohqoV kai ou fobhqhsomai ti poihsei moi anqrwpoV

13:7
mnhmoneuete twn hgoumenwn umwn oitineV elalhsan umin ton logon tou qeou wn anaqewrounteV thn ekbasin thV anastrofhV mimeisqe thn pistin

13:8
ihsouV cristoV cqeV kai shmeron o autoV kai eiV touV aiwnaV

13:9
didacaiV poikilaiV kai xenaiV mh periferesqe kalon gar cariti bebaiousqai thn kardian ou brwmasin en oiV ouk wfelhqhsan oi peripathsanteV

13:10
ecomen qusiasthrion ex ou fagein ouk ecousin exousian oi th skhnh latreuonteV

13:11
wn gar eisferetai zwwn to aima peri amartiaV eiV ta agia dia tou arcierewV toutwn ta swmata katakaietai exw thV parembolhV

13:12
dio kai ihsouV ina agiash dia tou idiou aimatoV ton laon exw thV pulhV epaqen

13:13
toinun exercwmeqa proV auton exw thV parembolhV ton oneidismon autou feronteV

13:14
ou gar ecomen wde menousan polin alla thn mellousan epizhtoumen

13:15
di autou oun anaferwmen qusian ainesewV diapantoV tw qew toutestin karpon ceilewn omologountwn tw onomati autou

13:16
thV de eupoiiaV kai koinwniaV mh epilanqanesqe toiautaiV gar qusiaiV euaresteitai o qeoV

13:17
peiqesqe toiV hgoumenoiV umwn kai upeikete autoi gar agrupnousin uper twn yucwn umwn wV logon apodwsonteV ina meta caraV touto poiwsin kai mh stenazonteV alusiteleV gar umin touto

13:18
proseucesqe peri hmwn pepoiqamen gar oti kalhn suneidhsin ecomen en pasin kalwV qelonteV anastrefesqai

13:19
perissoterwV de parakalw touto poihsai ina tacion apokatastaqw umin

13:20
o de qeoV thV eirhnhV o anagagwn ek nekrwn ton poimena twn probatwn ton megan en aimati diaqhkhV aiwniou ton kurion hmwn ihsoun

13:21
katartisai umaV en panti ergw agaqw eiV to poihsai to qelhma autou poiwn en umin to euareston enwpion autou dia ihsou cristou w h doxa eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn

13:22
parakalw de umaV adelfoi anecesqe tou logou thV paraklhsewV kai gar dia bracewn epesteila umin

13:23
ginwskete ton adelfon timoqeon apolelumenon meq ou ean tacion erchtai oyomai umaV

13:24
aspasasqe pantaV touV hgoumenouV umwn kai pantaV touV agiouV aspazontai umaV oi apo thV italiaV

13:25
h cariV meta pantwn umwn amhn [proV ebraiouV egrafh apo thV italiaV dia timoqeou]