Bible Robert Stephanus
Textus Receptus
La Nouvelle Alliance

Le Nouveau Testament Grec Textus Receptus (Stephanus 1550)

IAKWBOU
EPISTOLH KAQOLIKH
1:1
iakwboV qeou kai kuriou ihsou cristou douloV taiV dwdeka fulaiV taiV en th diaspora cairein

1:2
pasan caran hghsasqe adelfoi mou otan peirasmoiV peripeshte poikiloiV

1:3
ginwskonteV oti to dokimion umwn thV pistewV katergazetai upomonhn

1:4
h de upomonh ergon teleion ecetw ina hte teleioi kai oloklhroi en mhdeni leipomenoi

1:5
ei de tiV umwn leipetai sofiaV aiteitw para tou didontoV qeou pasin aplwV kai mh oneidizontoV kai doqhsetai autw

1:6
aiteitw de en pistei mhden diakrinomenoV o gar diakrinomenoV eoiken kludwni qalasshV anemizomenw kai ripizomenw

1:7
mh gar oiesqw o anqrwpoV ekeinoV oti lhyetai ti para tou kuriou

1:8
anhr diyucoV akatastatoV en pasaiV taiV odoiV autou

1:9
kaucasqw de o adelfoV o tapeinoV en tw uyei autou

1:10
o de plousioV en th tapeinwsei autou oti wV anqoV cortou pareleusetai

1:11
aneteilen gar o hlioV sun tw kauswni kai exhranen ton corton kai to anqoV autou exepesen kai h euprepeia tou proswpou autou apwleto outwV kai o plousioV en taiV poreiaiV autou maranqhsetai

1:12
makarioV anhr oV upomenei peirasmon oti dokimoV genomenoV lhyetai ton stefanon thV zwhV on ephggeilato o kurioV toiV agapwsin auton

1:13
mhdeiV peirazomenoV legetw oti apo tou qeou peirazomai o gar qeoV apeirastoV estin kakwn peirazei de autoV oudena

1:14
ekastoV de peirazetai upo thV idiaV epiqumiaV exelkomenoV kai deleazomenoV

1:15
eita h epiqumia sullabousa tiktei amartian h de amartia apotelesqeisa apokuei qanaton

1:16
mh planasqe adelfoi mou agaphtoi

1:17
pasa dosiV agaqh kai pan dwrhma teleion anwqen estin katabainon apo tou patroV twn fwtwn par w ouk eni parallagh h trophV aposkiasma

1:18
boulhqeiV apekuhsen hmaV logw alhqeiaV eiV to einai hmaV aparchn tina twn autou ktismatwn

1:19
wste adelfoi mou agaphtoi estw paV anqrwpoV tacuV eiV to akousai braduV eiV to lalhsai braduV eiV orghn

1:20
orgh gar androV dikaiosunhn qeou ou katergazetai

1:21
dio apoqemenoi pasan ruparian kai perisseian kakiaV en prauthti dexasqe ton emfuton logon ton dunamenon swsai taV yucaV umwn

1:22
ginesqe de poihtai logou kai mh monon akroatai paralogizomenoi eautouV

1:23
oti ei tiV akroathV logou estin kai ou poihthV outoV eoiken andri katanoounti to proswpon thV genesewV autou en esoptrw

1:24
katenohsen gar eauton kai apelhluqen kai euqewV epelaqeto opoioV hn

1:25
o de parakuyaV eiV nomon teleion ton thV eleuqeriaV kai parameinaV outoV ouk akroathV epilhsmonhV genomenoV alla poihthV ergou outoV makarioV en th poihsei autou estai

1:26
ei tiV dokei qrhskoV einai en umin mh calinagwgwn glwssan autou all apatwn kardian autou toutou mataioV h qrhskeia

1:27
qrhskeia kaqara kai amiantoV para tw qew kai patri auth estin episkeptesqai orfanouV kai chraV en th qliyei autwn aspilon eauton threin apo tou kosmou

2:1
adelfoi mou mh en proswpolhyiaiV ecete thn pistin tou kuriou hmwn ihsou cristou thV doxhV

2:2
ean gar eiselqh eiV thn sunagwghn umwn anhr crusodaktulioV en esqhti lampra eiselqh de kai ptwcoV en rupara esqhti

2:3
kai epibleyhte epi ton forounta thn esqhta thn lampran kai eiphte autw su kaqou wde kalwV kai tw ptwcw eiphte su sthqi ekei h kaqou wde upo to upopodion mou

2:4
kai ou diekriqhte en eautoiV kai egenesqe kritai dialogismwn ponhrwn

2:5
akousate adelfoi mou agaphtoi ouc o qeoV exelexato touV ptwcouV tou kosmou toutou plousiouV en pistei kai klhronomouV thV basileiaV hV ephggeilato toiV agapwsin auton

2:6
umeiV de htimasate ton ptwcon ouc oi plousioi katadunasteuousin umwn kai autoi elkousin umaV eiV krithria

2:7
ouk autoi blasfhmousin to kalon onoma to epiklhqen ef umaV

2:8
ei mentoi nomon teleite basilikon kata thn grafhn agaphseiV ton plhsion sou wV seauton kalwV poieite

2:9
ei de proswpolhpteite amartian ergazesqe elegcomenoi upo tou nomou wV parabatai

2:10
ostiV gar olon ton nomon thrhsei ptaisei de en eni gegonen pantwn enocoV

2:11
o gar eipwn mh moiceushV eipen kai mh foneushV ei de ou moiceuseiV foneuseiV de gegonaV parabathV nomou

2:12
outwV laleite kai outwV poieite wV dia nomou eleuqeriaV mellonteV krinesqai

2:13
h gar krisiV anilewV tw mh poihsanti eleoV kai katakaucatai eleoV krisewV

2:14
ti to ofeloV adelfoi mou ean pistin legh tiV ecein erga de mh ech mh dunatai h pistiV swsai auton

2:15
ean de adelfoV h adelfh gumnoi uparcwsin kai leipomenoi wsin thV efhmerou trofhV

2:16
eiph de tiV autoiV ex umwn upagete en eirhnh qermainesqe kai cortazesqe mh dwte de autoiV ta epithdeia tou swmatoV ti to ofeloV

2:17
outwV kai h pistiV ean mh erga ech nekra estin kaq eauthn

2:18
all erei tiV su pistin eceiV kagw erga ecw deixon moi thn pistin sou ek twn ergwn sou kagw deixw soi ek twn ergwn mou thn pistin mou

2:19
su pisteueiV oti o qeoV eiV estin kalwV poieiV kai ta daimonia pisteuousin kai frissousin

2:20
qeleiV de gnwnai w anqrwpe kene oti h pistiV cwriV twn ergwn nekra estin

2:21
abraam o pathr hmwn ouk ex ergwn edikaiwqh anenegkaV isaak ton uion autou epi to qusiasthrion

2:22
blepeiV oti h pistiV sunhrgei toiV ergoiV autou kai ek twn ergwn h pistiV eteleiwqh

2:23
kai eplhrwqh h grafh h legousa episteusen de abraam tw qew kai elogisqh autw eiV dikaiosunhn kai filoV qeou eklhqh

2:24
orate toinun oti ex ergwn dikaioutai anqrwpoV kai ouk ek pistewV monon

2:25
omoiwV de kai raab h pornh ouk ex ergwn edikaiwqh upodexamenh touV aggelouV kai etera odw ekbalousa

2:26
wsper gar to swma cwriV pneumatoV nekron estin outwV kai h pistiV cwriV twn ergwn nekra estin

3:1
mh polloi didaskaloi ginesqe adelfoi mou eidoteV oti meizon krima lhyomeqa

3:2
polla gar ptaiomen apanteV ei tiV en logw ou ptaiei outoV teleioV anhr dunatoV calinagwghsai kai olon to swma

3:3
idou twn ippwn touV calinouV eiV ta stomata ballomen proV to peiqesqai autouV hmin kai olon to swma autwn metagomen

3:4
idou kai ta ploia thlikauta onta kai upo sklhrwn anemwn elaunomena metagetai upo elacistou phdaliou opou an h ormh tou euqunontoV boulhtai

3:5
outwV kai h glwssa mikron meloV estin kai megalaucei idou oligon pur hlikhn ulhn anaptei

3:6
kai h glwssa pur o kosmoV thV adikiaV outwV h glwssa kaqistatai en toiV melesin hmwn h spilousa olon to swma kai flogizousa ton trocon thV genesewV kai flogizomenh upo thV geennhV

3:7
pasa gar fusiV qhriwn te kai peteinwn erpetwn te kai enaliwn damazetai kai dedamastai th fusei th anqrwpinh

3:8
thn de glwssan oudeiV dunatai anqrwpwn damasai akatasceton kakon mesth iou qanathforou

3:9
en auth eulogoumen ton qeon kai patera kai en auth katarwmeqa touV anqrwpouV touV kaq omoiwsin qeou gegonotaV

3:10
ek tou autou stomatoV exercetai eulogia kai katara ou crh adelfoi mou tauta outwV ginesqai

3:11
mhti h phgh ek thV authV ophV bruei to gluku kai to pikron

3:12
mh dunatai adelfoi mou sukh elaiaV poihsai h ampeloV suka outwV oudemia phgh alukon kai gluku poihsai udwr

3:13
tiV sofoV kai episthmwn en umin deixatw ek thV kalhV anastrofhV ta erga autou en prauthti sofiaV

3:14
ei de zhlon pikron ecete kai eriqeian en th kardia umwn mh katakaucasqe kai yeudesqe kata thV alhqeiaV

3:15
ouk estin auth h sofia anwqen katercomenh all epigeioV yucikh daimoniwdhV

3:16
opou gar zhloV kai eriqeia ekei akatastasia kai pan faulon pragma

3:17
h de anwqen sofia prwton men agnh estin epeita eirhnikh epieikhV eupeiqhV mesth eleouV kai karpwn agaqwn adiakritoV kai anupokritoV

3:18
karpoV de thV dikaiosunhV en eirhnh speiretai toiV poiousin eirhnhn

4:1
poqen polemoi kai macai en umin ouk enteuqen ek twn hdonwn umwn twn strateuomenwn en toiV melesin umwn

4:2
epiqumeite kai ouk ecete foneuete kai zhloute kai ou dunasqe epitucein macesqe kai polemeite ouk ecete de dia to mh aiteisqai umaV

4:3
aiteite kai ou lambanete dioti kakwV aiteisqe ina en taiV hdonaiV umwn dapanhshte

4:4
moicoi kai moicalideV ouk oidate oti h filia tou kosmou ecqra tou qeou estin oV an oun boulhqh filoV einai tou kosmou ecqroV tou qeou kaqistatai

4:5
h dokeite oti kenwV h grafh legei proV fqonon epipoqei to pneuma o katwkhsen en hmin

4:6
meizona de didwsin carin dio legei o qeoV uperhfanoiV antitassetai tapeinoiV de didwsin carin

4:7
upotaghte oun tw qew antisthte tw diabolw kai feuxetai af umwn

4:8
eggisate tw qew kai eggiei umin kaqarisate ceiraV amartwloi kai agnisate kardiaV diyucoi

4:9
talaipwrhsate kai penqhsate kai klausate o gelwV umwn eiV penqoV metastrafhtw kai h cara eiV kathfeian

4:10
tapeinwqhte enwpion tou kuriou kai uywsei umaV

4:11
mh katalaleite allhlwn adelfoi o katalalwn adelfou kai krinwn ton adelfon autou katalalei nomou kai krinei nomon ei de nomon krineiV ouk ei poihthV nomou alla krithV

4:12
eiV estin o nomoqethV o dunamenoV swsai kai apolesai su tiV ei oV krineiV ton eteron

4:13
age nun oi legonteV shmeron kai aurion poreuswmeqa eiV thnde thn polin kai poihswmen ekei eniauton ena kai emporeuswmeqa kai kerdhswmen

4:14
oitineV ouk epistasqe to thV aurion poia gar h zwh umwn atmiV gar estin h proV oligon fainomenh epeita de afanizomenh

4:15
anti tou legein umaV ean o kurioV qelhsh kai zhswmen kai poihswmen touto h ekeino

4:16
nun de kaucasqe en taiV alazoneiaiV umwn pasa kauchsiV toiauth ponhra estin

4:17
eidoti oun kalon poiein kai mh poiounti amartia autw estin

5:1
age nun oi plousioi klausate ololuzonteV epi taiV talaipwriaiV umwn taiV epercomenaiV

5:2
o ploutoV umwn seshpen kai ta imatia umwn shtobrwta gegonen

5:3
o crusoV umwn kai o arguroV katiwtai kai o ioV autwn eiV marturion umin estai kai fagetai taV sarkaV umwn wV pur eqhsaurisate en escataiV hmeraiV

5:4
idou o misqoV twn ergatwn twn amhsantwn taV cwraV umwn o apesterhmenoV af umwn krazei kai ai boai twn qerisantwn eiV ta wta kuriou sabawq eiselhluqasin

5:5
etrufhsate epi thV ghV kai espatalhsate eqreyate taV kardiaV umwn wV en hmera sfaghV

5:6
katedikasate efoneusate ton dikaion ouk antitassetai umin

5:7
makroqumhsate oun adelfoi ewV thV parousiaV tou kuriou idou o gewrgoV ekdecetai ton timion karpon thV ghV makroqumwn ep autw ewV an labh ueton prwimon kai oyimon

5:8
makroqumhsate kai umeiV sthrixate taV kardiaV umwn oti h parousia tou kuriou hggiken

5:9
mh stenazete kat allhlwn adelfoi ina mh katakriqhte idou krithV pro twn qurwn esthken

5:10
upodeigma labete thV kakopaqeiaV adelfoi mou kai thV makroqumiaV touV profhtaV oi elalhsan tw onomati kuriou

5:11
idou makarizomen touV upomenontaV thn upomonhn iwb hkousate kai to teloV kuriou eidete oti polusplagcnoV estin o kurioV kai oiktirmwn

5:12
pro pantwn de adelfoi mou mh omnuete mhte ton ouranon mhte thn ghn mhte allon tina orkon htw de umwn to nai nai kai to ou ou ina mh eiV upokrisin peshte

5:13
kakopaqei tiV en umin proseucesqw euqumei tiV yalletw

5:14
asqenei tiV en umin proskalesasqw touV presbuterouV thV ekklhsiaV kai proseuxasqwsan ep auton aleiyanteV auton elaiw en tw onomati tou kuriou

5:15
kai h euch thV pistewV swsei ton kamnonta kai egerei auton o kurioV kan amartiaV h pepoihkwV afeqhsetai autw

5:16
exomologeisqe allhloiV ta paraptwmata kai eucesqe uper allhlwn opwV iaqhte polu iscuei dehsiV dikaiou energoumenh

5:17
hliaV anqrwpoV hn omoiopaqhV hmin kai proseuch proshuxato tou mh brexai kai ouk ebrexen epi thV ghV eniautouV treiV kai mhnaV ex

5:18
kai palin proshuxato kai o ouranoV ueton edwken kai h gh eblasthsen ton karpon authV

5:19
adelfoi ean tiV en umin planhqh apo thV alhqeiaV kai epistreyh tiV auton

5:20
ginwsketw oti o epistreyaV amartwlon ek planhV odou autou swsei yuchn ek qanatou kai kaluyei plhqoV amartiwn