Bible Robert Stephanus
Textus Receptus
La Nouvelle Alliance

Le Nouveau Testament Grec Textus Receptus (Stephanus 1550)

TO KATA IWANNHN
AGION EUAGGELION
1:1
en arch hn o logoV kai o logoV hn proV ton qeon kai qeoV hn o logoV

1:2
outoV hn en arch proV ton qeon

1:3
panta di autou egeneto kai cwriV autou egeneto oude en o gegonen

1:4
en autw zwh hn kai h zwh hn to fwV twn anqrwpwn

1:5
kai to fwV en th skotia fainei kai h skotia auto ou katelaben

1:6
egeneto anqrwpoV apestalmenoV para qeou onoma autw iwannhV

1:7
outoV hlqen eiV marturian ina marturhsh peri tou fwtoV ina panteV pisteuswsin di autou

1:8
ouk hn ekeinoV to fwV all ina marturhsh peri tou fwtoV

1:9
hn to fwV to alhqinon o fwtizei panta anqrwpon ercomenon eiV ton kosmon

1:10
en tw kosmw hn kai o kosmoV di autou egeneto kai o kosmoV auton ouk egnw

1:11
eiV ta idia hlqen kai oi idioi auton ou parelabon

1:12
osoi de elabon auton edwken autoiV exousian tekna qeou genesqai toiV pisteuousin eiV to onoma autou

1:13
oi ouk ex aimatwn oude ek qelhmatoV sarkoV oude ek qelhmatoV androV all ek qeou egennhqhsan

1:14
kai o logoV sarx egeneto kai eskhnwsen en hmin kai eqeasameqa thn doxan autou doxan wV monogenouV para patroV plhrhV caritoV kai alhqeiaV

1:15
iwannhV marturei peri autou kai kekragen legwn outoV hn on eipon o opisw mou ercomenoV emprosqen mou gegonen oti prwtoV mou hn

1:16
kai ek tou plhrwmatoV autou hmeiV panteV elabomen kai carin anti caritoV

1:17
oti o nomoV dia mwsewV edoqh h cariV kai h alhqeia dia ihsou cristou egeneto

1:18
qeon oudeiV ewraken pwpote o monogenhV uioV o wn eiV ton kolpon tou patroV ekeinoV exhghsato

1:19
kai auth estin h marturia tou iwannou ote apesteilan oi ioudaioi ex ierosolumwn iereiV kai leuitaV ina erwthswsin auton su tiV ei

1:20
kai wmologhsen kai ouk hrnhsato kai wmologhsen oti ouk eimi egw o cristoV

1:21
kai hrwthsan auton ti oun hliaV ei su kai legei ouk eimi o profhthV ei su kai apekriqh ou

1:22
eipon oun autw tiV ei ina apokrisin dwmen toiV pemyasin hmaV ti legeiV peri seautou

1:23
efh egw fwnh bowntoV en th erhmw euqunate thn odon kuriou kaqwV eipen hsaiaV o profhthV

1:24
kai oi apestalmenoi hsan ek twn farisaiwn

1:25
kai hrwthsan auton kai eipon autw ti oun baptizeiV ei su ouk ei o cristoV oute hliaV oute o profhthV

1:26
apekriqh autoiV o iwannhV legwn egw baptizw en udati mesoV de umwn esthken on umeiV ouk oidate

1:27
autoV estin o opisw mou ercomenoV oV emprosqen mou gegonen ou egw ouk eimi axioV ina lusw autou ton imanta tou upodhmatoV

1:28
tauta en bhqabara egeneto peran tou iordanou opou hn iwannhV baptizwn

1:29
th epaurion blepei o iwannhV ton ihsoun ercomenon proV auton kai legei ide o amnoV tou qeou o airwn thn amartian tou kosmou

1:30
outoV estin peri ou egw eipon opisw mou ercetai anhr oV emprosqen mou gegonen oti prwtoV mou hn

1:31
kagw ouk hdein auton all ina fanerwqh tw israhl dia touto hlqon egw en tw udati baptizwn

1:32
kai emarturhsen iwannhV legwn oti teqeamai to pneuma katabainon wsei peristeran ex ouranou kai emeinen ep auton

1:33
kagw ouk hdein auton all o pemyaV me baptizein en udati ekeinoV moi eipen ef on an idhV to pneuma katabainon kai menon ep auton outoV estin o baptizwn en pneumati agiw

1:34
kagw ewraka kai memarturhka oti outoV estin o uioV tou qeou

1:35
th epaurion palin eisthkei o iwannhV kai ek twn maqhtwn autou duo

1:36
kai embleyaV tw ihsou peripatounti legei ide o amnoV tou qeou

1:37
kai hkousan autou oi duo maqhtai lalountoV kai hkolouqhsan tw ihsou

1:38
strafeiV de o ihsouV kai qeasamenoV autouV akolouqountaV legei autoiV ti zhteite oi de eipon autw rabbi o legetai ermhneuomenon didaskale pou meneiV

1:39
legei autoiV ercesqe kai idete hlqon kai eidon pou menei kai par autw emeinan thn hmeran ekeinhn wra de hn wV dekath

1:40
hn andreaV o adelfoV simwnoV petrou eiV ek twn duo twn akousantwn para iwannou kai akolouqhsantwn autw

1:41
euriskei outoV prwtoV ton adelfon ton idion simwna kai legei autw eurhkamen ton messian o estin meqermhneuomenon o cristoV

1:42
kai hgagen auton proV ton ihsoun embleyaV de autw o ihsouV eipen su ei simwn o uioV iwna su klhqhsh khfaV o ermhneuetai petroV

1:43
th epaurion hqelhsen o ihsouV exelqein eiV thn galilaian kai euriskei filippon kai legei autw akolouqei moi

1:44
hn de o filippoV apo bhqsaida ek thV polewV andreou kai petrou

1:45
euriskei filippoV ton naqanahl kai legei autw on egrayen mwshV en tw nomw kai oi profhtai eurhkamen ihsoun ton uion tou iwshf ton apo nazaret

1:46
kai eipen autw naqanahl ek nazaret dunatai ti agaqon einai legei autw filippoV ercou kai ide

1:47
eiden o ihsouV ton naqanahl ercomenon proV auton kai legei peri autou ide alhqwV israhlithV en w doloV ouk estin

1:48
legei autw naqanahl poqen me ginwskeiV apekriqh o ihsouV kai eipen autw pro tou se filippon fwnhsai onta upo thn sukhn eidon se

1:49
apekriqh naqanahl kai legei autw rabbi su ei o uioV tou qeou su ei o basileuV tou israhl

1:50
apekriqh ihsouV kai eipen autw oti eipon soi eidon se upokatw thV sukhV pisteueiV meizw toutwn oyei

1:51
kai legei autw amhn amhn legw umin ap arti oyesqe ton ouranon anewgota kai touV aggelouV tou qeou anabainontaV kai katabainontaV epi ton uion tou anqrwpou

2:1
kai th hmera th trith gamoV egeneto en kana thV galilaiaV kai hn h mhthr tou ihsou ekei

2:2
eklhqh de kai o ihsouV kai oi maqhtai autou eiV ton gamon

2:3
kai usterhsantoV oinou legei h mhthr tou ihsou proV auton oinon ouk ecousin

2:4
legei auth o ihsouV ti emoi kai soi gunai oupw hkei h wra mou

2:5
legei h mhthr autou toiV diakonoiV o ti an legh umin poihsate

2:6
hsan de ekei udriai liqinai ex keimenai kata ton kaqarismon twn ioudaiwn cwrousai ana metrhtaV duo h treiV

2:7
legei autoiV o ihsouV gemisate taV udriaV udatoV kai egemisan autaV ewV anw

2:8
kai legei autoiV antlhsate nun kai ferete tw arcitriklinw kai hnegkan

2:9
wV de egeusato o arcitriklinoV to udwr oinon gegenhmenon kai ouk hdei poqen estin oi de diakonoi hdeisan oi hntlhkoteV to udwr fwnei ton numfion o arcitriklinoV

2:10
kai legei autw paV anqrwpoV prwton ton kalon oinon tiqhsin kai otan mequsqwsin tote ton elassw su tethrhkaV ton kalon oinon ewV arti

2:11
tauthn epoihsen thn archn twn shmeiwn o ihsouV en kana thV galilaiaV kai efanerwsen thn doxan autou kai episteusan eiV auton oi maqhtai autou

2:12
meta touto katebh eiV kapernaoum autoV kai h mhthr autou kai oi adelfoi autou kai oi maqhtai autou kai ekei emeinan ou pollaV hmeraV

2:13
kai egguV hn to pasca twn ioudaiwn kai anebh eiV ierosoluma o ihsouV

2:14
kai euren en tw ierw touV pwlountaV boaV kai probata kai peristeraV kai touV kermatistaV kaqhmenouV

2:15
kai poihsaV fragellion ek scoiniwn pantaV exebalen ek tou ierou ta te probata kai touV boaV kai twn kollubistwn execeen to kerma kai taV trapezaV anestreyen

2:16
kai toiV taV peristeraV pwlousin eipen arate tauta enteuqen mh poieite ton oikon tou patroV mou oikon emporiou

2:17
emnhsqhsan de oi maqhtai autou oti gegrammenon estin o zhloV tou oikou sou katefagen me

2:18
apekriqhsan oun oi ioudaioi kai eipon autw ti shmeion deiknueiV hmin oti tauta poieiV

2:19
apekriqh o ihsouV kai eipen autoiV lusate ton naon touton kai en trisin hmeraiV egerw auton

2:20
eipon oun oi ioudaioi tessarakonta kai ex etesin wkodomhqh o naoV outoV kai su en trisin hmeraiV egereiV auton

2:21
ekeinoV de elegen peri tou naou tou swmatoV autou

2:22
ote oun hgerqh ek nekrwn emnhsqhsan oi maqhtai autou oti touto elegen autoiV kai episteusan th grafh kai tw logw w eipen o ihsouV

2:23
wV de hn en ierosolumoiV en tw pasca en th eorth polloi episteusan eiV to onoma autou qewrounteV autou ta shmeia a epoiei

2:24
autoV de o ihsouV ouk episteuen eauton autoiV dia to auton ginwskein pantaV

2:25
kai oti ou creian eicen ina tiV marturhsh peri tou anqrwpou autoV gar eginwsken ti hn en tw anqrwpw

3:1
hn de anqrwpoV ek twn farisaiwn nikodhmoV onoma autw arcwn twn ioudaiwn

3:2
outoV hlqen proV ton ihsoun nuktoV kai eipen autw rabbi oidamen oti apo qeou elhluqaV didaskaloV oudeiV gar tauta ta shmeia dunatai poiein a su poieiV ean mh h o qeoV met autou

3:3
apekriqh o ihsouV kai eipen autw amhn amhn legw soi ean mh tiV gennhqh anwqen ou dunatai idein thn basileian tou qeou

3:4
legei proV auton o nikodhmoV pwV dunatai anqrwpoV gennhqhnai gerwn wn mh dunatai eiV thn koilian thV mhtroV autou deuteron eiselqein kai gennhqhnai

3:5
apekriqh o ihsouV amhn amhn legw soi ean mh tiV gennhqh ex udatoV kai pneumatoV ou dunatai eiselqein eiV thn basileian tou qeou

3:6
to gegennhmenon ek thV sarkoV sarx estin kai to gegennhmenon ek tou pneumatoV pneuma estin

3:7
mh qaumashV oti eipon soi dei umaV gennhqhnai anwqen

3:8
to pneuma opou qelei pnei kai thn fwnhn autou akoueiV all ouk oidaV poqen ercetai kai pou upagei outwV estin paV o gegennhmenoV ek tou pneumatoV

3:9
apekriqh nikodhmoV kai eipen autw pwV dunatai tauta genesqai

3:10
apekriqh o ihsouV kai eipen autw su ei o didaskaloV tou israhl kai tauta ou ginwskeiV

3:11
amhn amhn legw soi oti o oidamen laloumen kai o ewrakamen marturoumen kai thn marturian hmwn ou lambanete

3:12
ei ta epigeia eipon umin kai ou pisteuete pwV ean eipw umin ta epourania pisteusete

3:13
kai oudeiV anabebhken eiV ton ouranon ei mh o ek tou ouranou katabaV o uioV tou anqrwpou o wn en tw ouranw

3:14
kai kaqwV mwshV uywsen ton ofin en th erhmw outwV uywqhnai dei ton uion tou anqrwpou

3:15
ina paV o pisteuwn eiV auton mh apolhtai all ech zwhn aiwnion

3:16
outwV gar hgaphsen o qeoV ton kosmon wste ton uion autou ton monogenh edwken ina paV o pisteuwn eiV auton mh apolhtai all ech zwhn aiwnion

3:17
ou gar apesteilen o qeoV ton uion autou eiV ton kosmon ina krinh ton kosmon all ina swqh o kosmoV di autou

3:18
o pisteuwn eiV auton ou krinetai o de mh pisteuwn hdh kekritai oti mh pepisteuken eiV to onoma tou monogenouV uiou tou qeou

3:19
auth de estin h krisiV oti to fwV elhluqen eiV ton kosmon kai hgaphsan oi anqrwpoi mallon to skotoV h to fwV hn gar ponhra autwn ta erga

3:20
paV gar o faula prasswn misei to fwV kai ouk ercetai proV to fwV ina mh elegcqh ta erga autou

3:21
o de poiwn thn alhqeian ercetai proV to fwV ina fanerwqh autou ta erga oti en qew estin eirgasmena

3:22
meta tauta hlqen o ihsouV kai oi maqhtai autou eiV thn ioudaian ghn kai ekei dietriben met autwn kai ebaptizen

3:23
hn de kai iwannhV baptizwn en ainwn egguV tou saleim oti udata polla hn ekei kai pareginonto kai ebaptizonto

3:24
oupw gar hn beblhmenoV eiV thn fulakhn o iwannhV

3:25
egeneto oun zhthsiV ek twn maqhtwn iwannou meta ioudaiwn peri kaqarismou

3:26
kai hlqon proV ton iwannhn kai eipon autw rabbi oV hn meta sou peran tou iordanou w su memarturhkaV ide outoV baptizei kai panteV ercontai proV auton

3:27
apekriqh iwannhV kai eipen ou dunatai anqrwpoV lambanein ouden ean mh h dedomenon autw ek tou ouranou

3:28
autoi umeiV moi martureite oti eipon ouk eimi egw o cristoV all oti apestalmenoV eimi emprosqen ekeinou

3:29
o ecwn thn numfhn numfioV estin o de filoV tou numfiou o esthkwV kai akouwn autou cara cairei dia thn fwnhn tou numfiou auth oun h cara h emh peplhrwtai

3:30
ekeinon dei auxanein eme de elattousqai

3:31
o anwqen ercomenoV epanw pantwn estin o wn ek thV ghV ek thV ghV estin kai ek thV ghV lalei o ek tou ouranou ercomenoV epanw pantwn estin

3:32
kai o ewraken kai hkousen touto marturei kai thn marturian autou oudeiV lambanei

3:33
o labwn autou thn marturian esfragisen oti o qeoV alhqhV estin

3:34
on gar apesteilen o qeoV ta rhmata tou qeou lalei ou gar ek metrou didwsin o qeoV to pneuma

3:35
o pathr agapa ton uion kai panta dedwken en th ceiri autou

3:36
o pisteuwn eiV ton uion ecei zwhn aiwnion o de apeiqwn tw uiw ouk oyetai zwhn all h orgh tou qeou menei ep auton

4:1
wV oun egnw o kurioV oti hkousan oi farisaioi oti ihsouV pleionaV maqhtaV poiei kai baptizei h iwannhV

4:2
kaitoige ihsouV autoV ouk ebaptizen all oi maqhtai autou

4:3
afhken thn ioudaian kai aphlqen palin eiV thn galilaian

4:4
edei de auton diercesqai dia thV samareiaV

4:5
ercetai oun eiV polin thV samareiaV legomenhn sucar plhsion tou cwriou o edwken iakwb iwshf tw uiw autou

4:6
hn de ekei phgh tou iakwb o oun ihsouV kekopiakwV ek thV odoiporiaV ekaqezeto outwV epi th phgh wra hn wsei ekth

4:7
ercetai gunh ek thV samareiaV antlhsai udwr legei auth o ihsouV doV moi piein

4:8
oi gar maqhtai autou apelhluqeisan eiV thn polin ina trofaV agoraswsin

4:9
legei oun autw h gunh h samareitiV pwV su ioudaioV wn par emou piein aiteiV oushV gunaikoV samareitidoV ou gar sugcrwntai ioudaioi samareitaiV

4:10
apekriqh ihsouV kai eipen auth ei hdeiV thn dwrean tou qeou kai tiV estin o legwn soi doV moi piein su an hthsaV auton kai edwken an soi udwr zwn

4:11
legei autw h gunh kurie oute antlhma eceiV kai to frear estin baqu poqen oun eceiV to udwr to zwn

4:12
mh su meizwn ei tou patroV hmwn iakwb oV edwken hmin to frear kai autoV ex autou epien kai oi uioi autou kai ta qremmata autou

4:13
apekriqh o ihsouV kai eipen auth paV o pinwn ek tou udatoV toutou diyhsei palin

4:14
oV d an pih ek tou udatoV ou egw dwsw autw ou mh diyhsh eiV ton aiwna alla to udwr o dwsw autw genhsetai en autw phgh udatoV allomenou eiV zwhn aiwnion

4:15
legei proV auton h gunh kurie doV moi touto to udwr ina mh diyw mhde ercwmai enqade antlein

4:16
legei auth o ihsouV upage fwnhson ton andra sou kai elqe enqade

4:17
apekriqh h gunh kai eipen ouk ecw andra legei auth o ihsouV kalwV eipaV oti andra ouk ecw

4:18
pente gar andraV esceV kai nun on eceiV ouk estin sou anhr touto alhqeV eirhkaV

4:19
legei autw h gunh kurie qewrw oti profhthV ei su

4:20
oi patereV hmwn en toutw tw orei prosekunhsan kai umeiV legete oti en ierosolumoiV estin o topoV opou dei proskunein

4:21
legei auth o ihsouV gunai pisteuson moi oti ercetai wra ote oute en tw orei toutw oute en ierosolumoiV proskunhsete tw patri

4:22
umeiV proskuneite o ouk oidate hmeiV proskunoumen o oidamen oti h swthria ek twn ioudaiwn estin

4:23
all ercetai wra kai nun estin ote oi alhqinoi proskunhtai proskunhsousin tw patri en pneumati kai alhqeia kai gar o pathr toioutouV zhtei touV proskunountaV auton

4:24
pneuma o qeoV kai touV proskunountaV auton en pneumati kai alhqeia dei proskunein

4:25
legei autw h gunh oida oti messiaV ercetai o legomenoV cristoV otan elqh ekeinoV anaggelei hmin panta

4:26
legei auth o ihsouV egw eimi o lalwn soi

4:27
kai epi toutw hlqon oi maqhtai autou kai eqaumasan oti meta gunaikoV elalei oudeiV mentoi eipen ti zhteiV h ti laleiV met authV

4:28
afhken oun thn udrian authV h gunh kai aphlqen eiV thn polin kai legei toiV anqrwpoiV

4:29
deute idete anqrwpon oV eipen moi panta osa epoihsa mhti outoV estin o cristoV

4:30
exhlqon oun ek thV polewV kai hrconto proV auton

4:31
en de tw metaxu hrwtwn auton oi maqhtai legonteV rabbi fage

4:32
o de eipen autoiV egw brwsin ecw fagein hn umeiV ouk oidate

4:33
elegon oun oi maqhtai proV allhlouV mh tiV hnegken autw fagein

4:34
legei autoiV o ihsouV emon brwma estin ina poiw to qelhma tou pemyantoV me kai teleiwsw autou to ergon

4:35
ouc umeiV legete oti eti tetramhnon estin kai o qerismoV ercetai idou legw umin eparate touV ofqalmouV umwn kai qeasasqe taV cwraV oti leukai eisin proV qerismon hdh

4:36
kai o qerizwn misqon lambanei kai sunagei karpon eiV zwhn aiwnion ina kai o speirwn omou cairh kai o qerizwn

4:37
en gar toutw o logoV estin o alhqinoV oti alloV estin o speirwn kai alloV o qerizwn

4:38
egw apesteila umaV qerizein o ouc umeiV kekopiakate alloi kekopiakasin kai umeiV eiV ton kopon autwn eiselhluqate

4:39
ek de thV polewV ekeinhV polloi episteusan eiV auton twn samareitwn dia ton logon thV gunaikoV marturoushV oti eipen moi panta osa epoihsa

4:40
wV oun hlqon proV auton oi samareitai hrwtwn auton meinai par autoiV kai emeinen ekei duo hmeraV

4:41
kai pollw pleiouV episteusan dia ton logon autou

4:42
th te gunaiki elegon oti ouketi dia thn shn lalian pisteuomen autoi gar akhkoamen kai oidamen oti outoV estin alhqwV o swthr tou kosmou o cristoV

4:43
meta de taV duo hmeraV exhlqen ekeiqen kai aphlqen eiV thn galilaian

4:44
autoV gar o ihsouV emarturhsen oti profhthV en th idia patridi timhn ouk ecei

4:45
ote oun hlqen eiV thn galilaian edexanto auton oi galilaioi panta ewrakoteV a epoihsen en ierosolumoiV en th eorth kai autoi gar hlqon eiV thn eorthn

4:46
hlqen oun o ihsouV palin eiV thn kana thV galilaiaV opou epoihsen to udwr oinon kai hn tiV basilikoV ou o uioV hsqenei en kapernaoum

4:47
outoV akousaV oti ihsouV hkei ek thV ioudaiaV eiV thn galilaian aphlqen proV auton kai hrwta auton ina katabh kai iashtai autou ton uion hmellen gar apoqnhskein

4:48
eipen oun o ihsouV proV auton ean mh shmeia kai terata idhte ou mh pisteushte

4:49
legei proV auton o basilikoV kurie katabhqi prin apoqanein to paidion mou

4:50
legei autw o ihsouV poreuou o uioV sou zh kai episteusen o anqrwpoV tw logw w eipen autw ihsouV kai eporeueto

4:51
hdh de autou katabainontoV oi douloi autou aphnthsan autw kai aphggeilan legonteV oti o paiV sou zh

4:52
epuqeto oun par autwn thn wran en h komyoteron escen kai eipon autw oti cqeV wran ebdomhn afhken auton o puretoV

4:53
egnw oun o pathr oti en ekeinh th wra en h eipen autw o ihsouV oti o uioV sou zh kai episteusen autoV kai h oikia autou olh

4:54
touto palin deuteron shmeion epoihsen o ihsouV elqwn ek thV ioudaiaV eiV thn galilaian

5:1
meta tauta hn eorth twn ioudaiwn kai anebh o ihsouV eiV ierosoluma

5:2
estin de en toiV ierosolumoiV epi th probatikh kolumbhqra h epilegomenh ebraisti bhqesda pente stoaV ecousa

5:3
en tautaiV katekeito plhqoV polu twn asqenountwn tuflwn cwlwn xhrwn ekdecomenwn thn tou udatoV kinhsin

5:4
aggeloV gar kata kairon katebainen en th kolumbhqra kai etarassen to udwr o oun prwtoV embaV meta thn tarachn tou udatoV ugihV egineto w dhpote kateiceto noshmati

5:5
hn de tiV anqrwpoV ekei triakontaoktw eth ecwn en th asqeneia

5:6
touton idwn o ihsouV katakeimenon kai gnouV oti polun hdh cronon ecei legei autw qeleiV ugihV genesqai

5:7
apekriqh autw o asqenwn kurie anqrwpon ouk ecw ina otan taracqh to udwr ballh me eiV thn kolumbhqran en w de ercomai egw alloV pro emou katabainei

5:8
legei autw o ihsouV egeirai aron ton krabbaton sou kai peripatei

5:9
kai euqewV egeneto ugihV o anqrwpoV kai hren ton krabbaton autou kai periepatei hn de sabbaton en ekeinh th hmera

5:10
elegon oun oi ioudaioi tw teqerapeumenw sabbaton estin ouk exestin soi arai ton krabbaton

5:11
apekriqh autoiV o poihsaV me ugih ekeinoV moi eipen aron ton krabbaton sou kai peripatei

5:12
hrwthsan oun auton tiV estin o anqrwpoV o eipwn soi aron ton krabbaton sou kai peripatei

5:13
o de iaqeiV ouk hdei tiV estin o gar ihsouV exeneusen oclou ontoV en tw topw

5:14
meta tauta euriskei auton o ihsouV en tw ierw kai eipen autw ide ugihV gegonaV mhketi amartane ina mh ceiron ti soi genhtai

5:15
aphlqen o anqrwpoV kai anhggeilen toiV ioudaioiV oti ihsouV estin o poihsaV auton ugih

5:16
kai dia touto ediwkon ton ihsoun oi ioudaioi kai ezhtoun auton apokteinai oti tauta epoiei en sabbatw

5:17
o de ihsouV apekrinato autoiV o pathr mou ewV arti ergazetai kagw ergazomai

5:18
dia touto oun mallon ezhtoun auton oi ioudaioi apokteinai oti ou monon eluen to sabbaton alla kai patera idion elegen ton qeon ison eauton poiwn tw qew

5:19
apekrinato oun o ihsouV kai eipen autoiV amhn amhn legw umin ou dunatai o uioV poiein af eautou ouden ean mh ti bleph ton patera poiounta a gar an ekeinoV poih tauta kai o uioV omoiwV poiei

5:20
o gar pathr filei ton uion kai panta deiknusin autw a autoV poiei kai meizona toutwn deixei autw erga ina umeiV qaumazhte

5:21
wsper gar o pathr egeirei touV nekrouV kai zwopoiei outwV kai o uioV ouV qelei zwopoiei

5:22
oude gar o pathr krinei oudena alla thn krisin pasan dedwken tw uiw

5:23
ina panteV timwsin ton uion kaqwV timwsin ton patera o mh timwn ton uion ou tima ton patera ton pemyanta auton

5:24
amhn amhn legw umin oti o ton logon mou akouwn kai pisteuwn tw pemyanti me ecei zwhn aiwnion kai eiV krisin ouk ercetai alla metabebhken ek tou qanatou eiV thn zwhn

5:25
amhn amhn legw umin oti ercetai wra kai nun estin ote oi nekroi akousontai thV fwnhV tou uiou tou qeou kai oi akousanteV zhsontai

5:26
wsper gar o pathr ecei zwhn en eautw outwV edwken kai tw uiw zwhn ecein en eautw

5:27
kai exousian edwken autw kai krisin poiein oti uioV anqrwpou estin

5:28
mh qaumazete touto oti ercetai wra en h panteV oi en toiV mnhmeioiV akousontai thV fwnhV autou

5:29
kai ekporeusontai oi ta agaqa poihsanteV eiV anastasin zwhV oi de ta faula praxanteV eiV anastasin krisewV

5:30
ou dunamai egw poiein ap emautou ouden kaqwV akouw krinw kai h krisiV h emh dikaia estin oti ou zhtw to qelhma to emon alla to qelhma tou pemyantoV me patroV

5:31
ean egw marturw peri emautou h marturia mou ouk estin alhqhV

5:32
alloV estin o marturwn peri emou kai oida oti alhqhV estin h marturia hn marturei peri emou

5:33
umeiV apestalkate proV iwannhn kai memarturhken th alhqeia

5:34
egw de ou para anqrwpou thn marturian lambanw alla tauta legw ina umeiV swqhte

5:35
ekeinoV hn o lucnoV o kaiomenoV kai fainwn umeiV de hqelhsate agalliasqhnai proV wran en tw fwti autou

5:36
egw de ecw thn marturian meizw tou iwannou ta gar erga a edwken moi o pathr ina teleiwsw auta auta ta erga a egw poiw marturei peri emou oti o pathr me apestalken

5:37
kai o pemyaV me pathr autoV memarturhken peri emou oute fwnhn autou akhkoate pwpote oute eidoV autou ewrakate

5:38
kai ton logon autou ouk ecete menonta en umin oti on apesteilen ekeinoV toutw umeiV ou pisteuete

5:39
ereunate taV grafaV oti umeiV dokeite en autaiV zwhn aiwnion ecein kai ekeinai eisin ai marturousai peri emou

5:40
kai ou qelete elqein proV me ina zwhn echte

5:41
doxan para anqrwpwn ou lambanw

5:42
all egnwka umaV oti thn agaphn tou qeou ouk ecete en eautoiV

5:43
egw elhluqa en tw onomati tou patroV mou kai ou lambanete me ean alloV elqh en tw onomati tw idiw ekeinon lhyesqe

5:44
pwV dunasqe umeiV pisteusai doxan para allhlwn lambanonteV kai thn doxan thn para tou monou qeou ou zhteite

5:45
mh dokeite oti egw kathgorhsw umwn proV ton patera estin o kathgorwn umwn mwshV eiV on umeiV hlpikate

5:46
ei gar episteuete mwsh episteuete an emoi peri gar emou ekeinoV egrayen

5:47
ei de toiV ekeinou grammasin ou pisteuete pwV toiV emoiV rhmasin pisteusete

6:1
meta tauta aphlqen o ihsouV peran thV qalasshV thV galilaiaV thV tiberiadoV

6:2
kai hkolouqei autw ocloV poluV oti ewrwn autou ta shmeia a epoiei epi twn asqenountwn

6:3
anhlqen de eiV to oroV o ihsouV kai ekei ekaqhto meta twn maqhtwn autou

6:4
hn de egguV to pasca h eorth twn ioudaiwn

6:5
eparaV oun o ihsouV touV ofqalmouV kai qeasamenoV oti poluV ocloV ercetai proV auton legei proV ton filippon poqen agorasomen artouV ina fagwsin outoi

6:6
touto de elegen peirazwn auton autoV gar hdei ti emellen poiein

6:7
apekriqh autw filippoV diakosiwn dhnariwn artoi ouk arkousin autoiV ina ekastoV autwn bracu ti labh

6:8
legei autw eiV ek twn maqhtwn autou andreaV o adelfoV simwnoV petrou

6:9
estin paidarion en wde o ecei pente artouV kriqinouV kai duo oyaria alla tauta ti estin eiV tosoutouV

6:10
eipen de o ihsouV poihsate touV anqrwpouV anapesein hn de cortoV poluV en tw topw anepeson oun oi andreV ton ariqmon wsei pentakiscilioi

6:11
elaben de touV artouV o ihsouV kai eucaristhsaV diedwken toiV maqhtaiV oi de maqhtai toiV anakeimenoiV omoiwV kai ek twn oyariwn oson hqelon

6:12
wV de eneplhsqhsan legei toiV maqhtaiV autou sunagagete ta perisseusanta klasmata ina mh ti apolhtai

6:13
sunhgagon oun kai egemisan dwdeka kofinouV klasmatwn ek twn pente artwn twn kriqinwn a eperisseusen toiV bebrwkosin

6:14
oi oun anqrwpoi idonteV o epoihsen shmeion o ihsouV elegon oti outoV estin alhqwV o profhthV o ercomenoV eiV ton kosmon

6:15
ihsouV oun gnouV oti mellousin ercesqai kai arpazein auton ina poihswsin auton basilea anecwrhsen palin eiV to oroV autoV monoV

6:16
wV de oyia egeneto katebhsan oi maqhtai autou epi thn qalassan

6:17
kai embanteV eiV to ploion hrconto peran thV qalasshV eiV kapernaoum kai skotia hdh egegonei kai ouk elhluqei proV autouV o ihsouV

6:18
h te qalassa anemou megalou pneontoV dihgeireto

6:19
elhlakoteV oun wV stadiouV eikosipente h triakonta qewrousin ton ihsoun peripatounta epi thV qalasshV kai egguV tou ploiou ginomenon kai efobhqhsan

6:20
o de legei autoiV egw eimi mh fobeisqe

6:21
hqelon oun labein auton eiV to ploion kai euqewV to ploion egeneto epi thV ghV eiV hn uphgon

6:22
th epaurion o ocloV o esthkwV peran thV qalasshV idwn oti ploiarion allo ouk hn ekei ei mh en ekeino eiV o enebhsan oi maqhtai autou kai oti ou suneishlqen toiV maqhtaiV autou o ihsouV eiV to ploiarion alla monoi oi maqhtai autou aphlqon

6:23
alla de hlqen ploiaria ek tiberiadoV egguV tou topou opou efagon ton arton eucaristhsantoV tou kuriou

6:24
ote oun eiden o ocloV oti ihsouV ouk estin ekei oude oi maqhtai autou enebhsan kai autoi eiV ta ploia kai hlqon eiV kapernaoum zhtounteV ton ihsoun

6:25
kai euronteV auton peran thV qalasshV eipon autw rabbi pote wde gegonaV

6:26
apekriqh autoiV o ihsouV kai eipen amhn amhn legw umin zhteite me ouc oti eidete shmeia all oti efagete ek twn artwn kai ecortasqhte

6:27
ergazesqe mh thn brwsin thn apollumenhn alla thn brwsin thn menousan eiV zwhn aiwnion hn o uioV tou anqrwpou umin dwsei touton gar o pathr esfragisen o qeoV

6:28
eipon oun proV auton ti poioumen ina ergazwmeqa ta erga tou qeou

6:29
apekriqh o ihsouV kai eipen autoiV touto estin to ergon tou qeou ina pisteushte eiV on apesteilen ekeinoV

6:30
eipon oun autw ti oun poieiV su shmeion ina idwmen kai pisteuswmen soi ti ergazh

6:31
oi patereV hmwn to manna efagon en th erhmw kaqwV estin gegrammenon arton ek tou ouranou edwken autoiV fagein

6:32
eipen oun autoiV o ihsouV amhn amhn legw umin ou mwshV dedwken umin ton arton ek tou ouranou all o pathr mou didwsin umin ton arton ek tou ouranou ton alhqinon

6:33
o gar artoV tou qeou estin o katabainwn ek tou ouranou kai zwhn didouV tw kosmw

6:34
eipon oun proV auton kurie pantote doV hmin ton arton touton

6:35
eipen de autoiV o ihsouV egw eimi o artoV thV zwhV o ercomenoV proV me ou mh peinash kai o pisteuwn eiV eme ou mh diyhsh pwpote

6:36
all eipon umin oti kai ewrakate me kai ou pisteuete

6:37
pan o didwsin moi o pathr proV eme hxei kai ton ercomenon proV me ou mh ekbalw exw

6:38
oti katabebhka ek tou ouranou ouc ina poiw to qelhma to emon alla to qelhma tou pemyantoV me

6:39
touto de estin to qelhma tou pemyantoV me patroV ina pan o dedwken moi mh apolesw ex autou alla anasthsw auto en th escath hmera

6:40
touto de estin to qelhma tou pemyantoV me ina paV o qewrwn ton uion kai pisteuwn eiV auton ech zwhn aiwnion kai anasthsw auton egw th escath hmera

6:41
egogguzon oun oi ioudaioi peri autou oti eipen egw eimi o artoV o katabaV ek tou ouranou

6:42
kai elegon ouc outoV estin ihsouV o uioV iwshf ou hmeiV oidamen ton patera kai thn mhtera pwV oun legei outoV oti ek tou ouranou katabebhka

6:43
apekriqh oun o ihsouV kai eipen autoiV mh gogguzete met allhlwn

6:44
oudeiV dunatai elqein proV me ean mh o pathr o pemyaV me elkush auton kai egw anasthsw auton th escath hmera

6:45
estin gegrammenon en toiV profhtaiV kai esontai panteV didaktoi tou qeou paV oun o akousaV para tou patroV kai maqwn ercetai proV me

6:46
ouc oti ton patera tiV ewraken ei mh o wn para tou qeou outoV ewraken ton patera

6:47
amhn amhn legw umin o pisteuwn eiV eme ecei zwhn aiwnion

6:48
egw eimi o artoV thV zwhV

6:49
oi patereV umwn efagon to manna en th erhmw kai apeqanon

6:50
outoV estin o artoV o ek tou ouranou katabainwn ina tiV ex autou fagh kai mh apoqanh

6:51
egw eimi o artoV o zwn o ek tou ouranou katabaV ean tiV fagh ek toutou tou artou zhsetai eiV ton aiwna kai o artoV de on egw dwsw h sarx mou estin hn egw dwsw uper thV tou kosmou zwhV

6:52
emaconto oun proV allhlouV oi ioudaioi legonteV pwV dunatai outoV hmin dounai thn sarka fagein

6:53
eipen oun autoiV o ihsouV amhn amhn legw umin ean mh faghte thn sarka tou uiou tou anqrwpou kai pihte autou to aima ouk ecete zwhn en eautoiV

6:54
o trwgwn mou thn sarka kai pinwn mou to aima ecei zwhn aiwnion kai egw anasthsw auton th escath hmera

6:55
h gar sarx mou alhqwV estin brwsiV kai to aima mou alhqwV estin posiV

6:56
o trwgwn mou thn sarka kai pinwn mou to aima en emoi menei kagw en autw

6:57
kaqwV apesteilen me o zwn pathr kagw zw dia ton patera kai o trwgwn me kakeinoV zhsetai di eme

6:58
outoV estin o artoV o ek tou ouranou katabaV ou kaqwV efagon oi patereV umwn to manna kai apeqanon o trwgwn touton ton arton zhsetai eiV ton aiwna

6:59
tauta eipen en sunagwgh didaskwn en kapernaoum

6:60
polloi oun akousanteV ek twn maqhtwn autou eipon sklhroV estin outoV o logoV tiV dunatai autou akouein

6:61
eidwV de o ihsouV en eautw oti gogguzousin peri toutou oi maqhtai autou eipen autoiV touto umaV skandalizei

6:62
ean oun qewrhte ton uion tou anqrwpou anabainonta opou hn to proteron

6:63
to pneuma estin to zwopoioun h sarx ouk wfelei ouden ta rhmata a egw lalw umin pneuma estin kai zwh estin

6:64
all eisin ex umwn tineV oi ou pisteuousin hdei gar ex archV o ihsouV tineV eisin oi mh pisteuonteV kai tiV estin o paradwswn auton

6:65
kai elegen dia touto eirhka umin oti oudeiV dunatai elqein proV me ean mh h dedomenon autw ek tou patroV mou

6:66
ek toutou polloi aphlqon twn maqhtwn autou eiV ta opisw kai ouketi met autou periepatoun

6:67
eipen oun o ihsouV toiV dwdeka mh kai umeiV qelete upagein

6:68
apekriqh oun autw simwn petroV kurie proV tina apeleusomeqa rhmata zwhV aiwniou eceiV

6:69
kai hmeiV pepisteukamen kai egnwkamen oti su ei o cristoV o uioV tou qeou tou zwntoV

6:70
apekriqh autoiV o ihsouV ouk egw umaV touV dwdeka exelexamhn kai ex umwn eiV diaboloV estin

6:71
elegen de ton ioudan simwnoV iskariwthn outoV gar hmellen auton paradidonai eiV wn ek twn dwdeka

7:1
kai periepatei o ihsouV meta tauta en th galilaia ou gar hqelen en th ioudaia peripatein oti ezhtoun auton oi ioudaioi apokteinai

7:2
hn de egguV h eorth twn ioudaiwn h skhnophgia

7:3
eipon oun proV auton oi adelfoi autou metabhqi enteuqen kai upage eiV thn ioudaian ina kai oi maqhtai sou qewrhswsin ta erga sou a poieiV

7:4
oudeiV gar en kruptw ti poiei kai zhtei autoV en parrhsia einai ei tauta poieiV fanerwson seauton tw kosmw

7:5
oude gar oi adelfoi autou episteuon eiV auton

7:6
legei oun autoiV o ihsouV o kairoV o emoV oupw parestin o de kairoV o umeteroV pantote estin etoimoV

7:7
ou dunatai o kosmoV misein umaV eme de misei oti egw marturw peri autou oti ta erga autou ponhra estin

7:8
umeiV anabhte eiV thn eorthn tauthn egw oupw anabainw eiV thn eorthn tauthn oti o kairoV o emoV oupw peplhrwtai

7:9
tauta de eipwn autoiV emeinen en th galilaia

7:10
wV de anebhsan oi adelfoi autou tote kai autoV anebh eiV thn eorthn ou fanerwV all wV en kruptw

7:11
oi oun ioudaioi ezhtoun auton en th eorth kai elegon pou estin ekeinoV

7:12
kai goggusmoV poluV peri autou hn en toiV ocloiV oi men elegon oti agaqoV estin alloi de elegon ou alla plana ton oclon

7:13
oudeiV mentoi parrhsia elalei peri autou dia ton fobon twn ioudaiwn

7:14
hdh de thV eorthV mesoushV anebh o ihsouV eiV to ieron kai edidasken

7:15
kai eqaumazon oi ioudaioi legonteV pwV outoV grammata oiden mh memaqhkwV

7:16
apekriqh autoiV o ihsouV kai eipen h emh didach ouk estin emh alla tou pemyantoV me

7:17
ean tiV qelh to qelhma autou poiein gnwsetai peri thV didachV poteron ek tou qeou estin h egw ap emautou lalw

7:18
o af eautou lalwn thn doxan thn idian zhtei o de zhtwn thn doxan tou pemyantoV auton outoV alhqhV estin kai adikia en autw ouk estin

7:19
ou mwshV dedwken umin ton nomon kai oudeiV ex umwn poiei ton nomon ti me zhteite apokteinai

7:20
apekriqh o ocloV kai eipen daimonion eceiV tiV se zhtei apokteinai

7:21
apekriqh o ihsouV kai eipen autoiV en ergon epoihsa kai panteV qaumazete

7:22
dia touto mwshV dedwken umin thn peritomhn ouc oti ek tou mwsewV estin all ek twn paterwn kai en sabbatw peritemnete anqrwpon

7:23
ei peritomhn lambanei anqrwpoV en sabbatw ina mh luqh o nomoV mwsewV emoi colate oti olon anqrwpon ugih epoihsa en sabbatw

7:24
mh krinete kat oyin alla thn dikaian krisin krinate

7:25
elegon oun tineV ek twn ierosolumitwn ouc outoV estin on zhtousin apokteinai

7:26
kai ide parrhsia lalei kai ouden autw legousin mhpote alhqwV egnwsan oi arconteV oti outoV estin alhqwV o cristoV

7:27
alla touton oidamen poqen estin o de cristoV otan erchtai oudeiV ginwskei poqen estin

7:28
ekraxen oun en tw ierw didaskwn o ihsouV kai legwn kame oidate kai oidate poqen eimi kai ap emautou ouk elhluqa all estin alhqinoV o pemyaV me on umeiV ouk oidate

7:29
egw de oida auton oti par autou eimi kakeinoV me apesteilen

7:30
ezhtoun oun auton piasai kai oudeiV epebalen ep auton thn ceira oti oupw elhluqei h wra autou

7:31
polloi de ek tou oclou episteusan eiV auton kai elegon oti o cristoV otan elqh mhti pleiona shmeia toutwn poihsei wn outoV epoihsen

7:32
hkousan oi farisaioi tou oclou gogguzontoV peri autou tauta kai apesteilan oi farisaioi kai oi arciereiV uphretaV ina piaswsin auton

7:33
eipen oun autoiV o ihsouV eti mikron cronon meq umwn eimi kai upagw proV ton pemyanta me

7:34
zhthsete me kai ouc eurhsete kai opou eimi egw umeiV ou dunasqe elqein

7:35
eipon oun oi ioudaioi proV eautouV pou outoV mellei poreuesqai oti hmeiV ouc eurhsomen auton mh eiV thn diasporan twn ellhnwn mellei poreuesqai kai didaskein touV ellhnaV

7:36
tiV estin outoV o logoV on eipen zhthsete me kai ouc eurhsete kai opou eimi egw umeiV ou dunasqe elqein

7:37
en de th escath hmera th megalh thV eorthV eisthkei o ihsouV kai ekraxen legwn ean tiV diya ercesqw proV me kai pinetw

7:38
o pisteuwn eiV eme kaqwV eipen h grafh potamoi ek thV koiliaV autou reusousin udatoV zwntoV

7:39
touto de eipen peri tou pneumatoV ou emellon lambanein oi pisteuonteV eiV auton oupw gar hn pneuma agion oti o ihsouV oudepw edoxasqh

7:40
polloi oun ek tou oclou akousanteV ton logon elegon outoV estin alhqwV o profhthV

7:41
alloi elegon outoV estin o cristoV alloi de elegon mh gar ek thV galilaiaV o cristoV ercetai

7:42
ouci h grafh eipen oti ek tou spermatoV dabid kai apo bhqleem thV kwmhV opou hn dabid o cristoV ercetai

7:43
scisma oun en tw oclw egeneto di auton

7:44
tineV de hqelon ex autwn piasai auton all oudeiV epebalen ep auton taV ceiraV

7:45
hlqon oun oi uphretai proV touV arciereiV kai farisaiouV kai eipon autoiV ekeinoi diati ouk hgagete auton

7:46
apekriqhsan oi uphretai oudepote outwV elalhsen anqrwpoV wV outoV o anqrwpoV

7:47
apekriqhsan oun autoiV oi farisaioi mh kai umeiV peplanhsqe

7:48
mh tiV ek twn arcontwn episteusen eiV auton h ek twn farisaiwn

7:49
all o ocloV outoV o mh ginwskwn ton nomon epikataratoi eisin

7:50
legei nikodhmoV proV autouV o elqwn nuktoV proV auton eiV wn ex autwn

7:51
mh o nomoV hmwn krinei ton anqrwpon ean mh akoush par autou proteron kai gnw ti poiei

7:52
apekriqhsan kai eipon autw mh kai su ek thV galilaiaV ei ereunhson kai ide oti profhthV ek thV galilaiaV ouk eghgertai

7:53
kai eporeuqh ekastoV eiV ton oikon autou

8:1
ihsouV de eporeuqh eiV to oroV twn elaiwn

8:2
orqrou de palin paregeneto eiV to ieron kai paV o laoV hrceto proV auton kai kaqisaV edidasken autouV

8:3
agousin de oi grammateiV kai oi farisaioi proV auton gunaika en moiceia kateilhmmenhn kai sthsanteV authn en mesw

8:4
legousin autw didaskale auth h gunh kateilhfqh epautofwrw moiceuomenh

8:5
en de tw nomw mwshV hmin eneteilato taV toiautaV liqoboleisqai su oun ti legeiV

8:6
touto de elegon peirazonteV auton ina ecwsin kathgorein autou o de ihsouV katw kuyaV tw daktulw egrafen eiV thn ghn

8:7
wV de epemenon erwtwnteV auton anakuyaV eipen proV autouV o anamarthtoV umwn prwtoV ton liqon ep auth baletw

8:8
kai palin katw kuyaV egrafen eiV thn ghn

8:9
oi de akousanteV kai upo thV suneidhsewV elegcomenoi exhrconto eiV kaq eiV arxamenoi apo twn presbuterwn ewV twn escatwn kai kateleifqh monoV o ihsouV kai h gunh en mesw estwsa

8:10
anakuyaV de o ihsouV kai mhdena qeasamenoV plhn thV gunaikoV eipen auth h gunh pou eisin ekeinoi oi kathgoroi sou oudeiV se katekrinen

8:11
h de eipen oudeiV kurie eipen de auth o ihsouV oude egw se katakrinw poreuou kai mhketi amartane

8:12
palin oun o ihsouV autoiV elalhsen legwn egw eimi to fwV tou kosmou o akolouqwn emoi ou mh peripathsei en th skotia all exei to fwV thV zwhV

8:13
eipon oun autw oi farisaioi su peri seautou martureiV h marturia sou ouk estin alhqhV

8:14
apekriqh ihsouV kai eipen autoiV kan egw marturw peri emautou alhqhV estin h marturia mou oti oida poqen hlqon kai pou upagw umeiV de ouk oidate poqen ercomai kai pou upagw

8:15
umeiV kata thn sarka krinete egw ou krinw oudena

8:16
kai ean krinw de egw h krisiV h emh alhqhV estin oti monoV ouk eimi all egw kai o pemyaV me pathr

8:17
kai en tw nomw de tw umeterw gegraptai oti duo anqrwpwn h marturia alhqhV estin

8:18
egw eimi o marturwn peri emautou kai marturei peri emou o pemyaV me pathr

8:19
elegon oun autw pou estin o pathr sou apekriqh o ihsouV oute eme oidate oute ton patera mou ei eme hdeite kai ton patera mou hdeite an

8:20
tauta ta rhmata elalhsen o ihsouV en tw gazofulakiw didaskwn en tw ierw kai oudeiV epiasen auton oti oupw elhluqei h wra autou

8:21
eipen oun palin autoiV o ihsouV egw upagw kai zhthsete me kai en th amartia umwn apoqaneisqe opou egw upagw umeiV ou dunasqe elqein

8:22
elegon oun oi ioudaioi mhti apoktenei eauton oti legei opou egw upagw umeiV ou dunasqe elqein

8:23
kai eipen autoiV umeiV ek twn katw este egw ek twn anw eimi umeiV ek tou kosmou toutou este egw ouk eimi ek tou kosmou toutou

8:24
eipon oun umin oti apoqaneisqe en taiV amartiaiV umwn ean gar mh pisteushte oti egw eimi apoqaneisqe en taiV amartiaiV umwn

8:25
elegon oun autw su tiV ei kai eipen autoiV o ihsouV thn archn o ti kai lalw umin

8:26
polla ecw peri umwn lalein kai krinein all o pemyaV me alhqhV estin kagw a hkousa par autou tauta legw eiV ton kosmon

8:27
ouk egnwsan oti ton patera autoiV elegen

8:28
eipen oun autoiV o ihsouV otan uywshte ton uion tou anqrwpou tote gnwsesqe oti egw eimi kai ap emautou poiw ouden alla kaqwV edidaxen me o pathr mou tauta lalw

8:29
kai o pemyaV me met emou estin ouk afhken me monon o pathr oti egw ta aresta autw poiw pantote

8:30
tauta autou lalountoV polloi episteusan eiV auton

8:31
elegen oun o ihsouV proV touV pepisteukotaV autw ioudaiouV ean umeiV meinhte en tw logw tw emw alhqwV maqhtai mou este

8:32
kai gnwsesqe thn alhqeian kai h alhqeia eleuqerwsei umaV

8:33
apekriqhsan autw sperma abraam esmen kai oudeni dedouleukamen pwpote pwV su legeiV oti eleuqeroi genhsesqe

8:34
apekriqh autoiV o ihsouV amhn amhn legw umin oti paV o poiwn thn amartian douloV estin thV amartiaV

8:35
o de douloV ou menei en th oikia eiV ton aiwna o uioV menei eiV ton aiwna

8:36
ean oun o uioV umaV eleuqerwsh ontwV eleuqeroi esesqe

8:37
oida oti sperma abraam este alla zhteite me apokteinai oti o logoV o emoV ou cwrei en umin

8:38
egw o ewraka para tw patri mou lalw kai umeiV oun o ewrakate para tw patri umwn poieite

8:39
apekriqhsan kai eipon autw o pathr hmwn abraam estin legei autoiV o ihsouV ei tekna tou abraam hte ta erga tou abraam epoieite an

8:40
nun de zhteite me apokteinai anqrwpon oV thn alhqeian umin lelalhka hn hkousa para tou qeou touto abraam ouk epoihsen

8:41
umeiV poieite ta erga tou patroV umwn eipon oun autw hmeiV ek porneiaV ou gegennhmeqa ena patera ecomen ton qeon

8:42
eipen oun autoiV o ihsouV ei o qeoV pathr umwn hn hgapate an eme egw gar ek tou qeou exhlqon kai hkw oude gar ap emautou elhluqa all ekeinoV me apesteilen

8:43
diati thn lalian thn emhn ou ginwskete oti ou dunasqe akouein ton logon ton emon

8:44
umeiV ek patroV tou diabolou este kai taV epiqumiaV tou patroV umwn qelete poiein ekeinoV anqrwpoktonoV hn ap archV kai en th alhqeia ouc esthken oti ouk estin alhqeia en autw otan lalh to yeudoV ek twn idiwn lalei oti yeusthV estin kai o pathr autou

8:45
egw de oti thn alhqeian legw ou pisteuete moi

8:46
tiV ex umwn elegcei me peri amartiaV ei de alhqeian legw diati umeiV ou pisteuete moi

8:47
o wn ek tou qeou ta rhmata tou qeou akouei dia touto umeiV ouk akouete oti ek tou qeou ouk este

8:48
apekriqhsan oun oi ioudaioi kai eipon autw ou kalwV legomen hmeiV oti samareithV ei su kai daimonion eceiV

8:49
apekriqh ihsouV egw daimonion ouk ecw alla timw ton patera mou kai umeiV atimazete me

8:50
egw de ou zhtw thn doxan mou estin o zhtwn kai krinwn

8:51
amhn amhn legw umin ean tiV ton logon ton emon thrhsh qanaton ou mh qewrhsh eiV ton aiwna

8:52
eipon oun autw oi ioudaioi nun egnwkamen oti daimonion eceiV abraam apeqanen kai oi profhtai kai su legeiV ean tiV ton logon mou thrhsh ou mh geusetai qanatou eiV ton aiwna

8:53
mh su meizwn ei tou patroV hmwn abraam ostiV apeqanen kai oi profhtai apeqanon tina seauton su poieiV

8:54
apekriqh ihsouV ean egw doxazw emauton h doxa mou ouden estin estin o pathr mou o doxazwn me on umeiV legete oti qeoV umwn estin

8:55
kai ouk egnwkate auton egw de oida auton kai ean eipw oti ouk oida auton esomai omoioV umwn yeusthV all oida auton kai ton logon autou thrw

8:56
abraam o pathr umwn hgalliasato ina idh thn hmeran thn emhn kai eiden kai ecarh

8:57
eipon oun oi ioudaioi proV auton penthkonta eth oupw eceiV kai abraam ewrakaV

8:58
eipen autoiV o ihsouV amhn amhn legw umin prin abraam genesqai egw eimi

8:59
hran oun liqouV ina balwsin ep auton ihsouV de ekrubh kai exhlqen ek tou ierou dielqwn dia mesou autwn kai parhgen outwV

9:1
kai paragwn eiden anqrwpon tuflon ek genethV

9:2
kai hrwthsan auton oi maqhtai autou legonteV rabbi tiV hmarten outoV h oi goneiV autou ina tufloV gennhqh

9:3
apekriqh o ihsouV oute outoV hmarten oute oi goneiV autou all ina fanerwqh ta erga tou qeou en autw

9:4
eme dei ergazesqai ta erga tou pemyantoV me ewV hmera estin ercetai nux ote oudeiV dunatai ergazesqai

9:5
otan en tw kosmw w fwV eimi tou kosmou

9:6
tauta eipwn eptusen camai kai epoihsen phlon ek tou ptusmatoV kai epecrisen ton phlon epi touV ofqalmouV tou tuflou

9:7
kai eipen autw upage niyai eiV thn kolumbhqran tou silwam o ermhneuetai apestalmenoV aphlqen oun kai eniyato kai hlqen blepwn

9:8
oi oun geitoneV kai oi qewrounteV auton to proteron oti tufloV hn elegon ouc outoV estin o kaqhmenoV kai prosaitwn

9:9
alloi elegon oti outoV estin alloi de oti omoioV autw estin ekeinoV elegen oti egw eimi

9:10
elegon oun autw pwV anewcqhsan sou oi ofqalmoi

9:11
apekriqh ekeinoV kai eipen anqrwpoV legomenoV ihsouV phlon epoihsen kai epecrisen mou touV ofqalmouV kai eipen moi upage eiV thn kolumbhqran tou silwam kai niyai apelqwn de kai niyamenoV anebleya

9:12
eipon oun autw pou estin ekeinoV legei ouk oida

9:13
agousin auton proV touV farisaiouV ton pote tuflon

9:14
hn de sabbaton ote ton phlon epoihsen o ihsouV kai anewxen autou touV ofqalmouV

9:15
palin oun hrwtwn auton kai oi farisaioi pwV anebleyen o de eipen autoiV phlon epeqhken epi touV ofqalmouV mou kai eniyamhn kai blepw

9:16
elegon oun ek twn farisaiwn tineV outoV o anqrwpoV ouk estin para tou qeou oti to sabbaton ou threi alloi elegon pwV dunatai anqrwpoV amartwloV toiauta shmeia poiein kai scisma hn en autoiV

9:17
legousin tw tuflw palin su ti legeiV peri autou oti hnoixen sou touV ofqalmouV o de eipen oti profhthV estin

9:18
ouk episteusan oun oi ioudaioi peri autou oti tufloV hn kai anebleyen ewV otou efwnhsan touV goneiV autou tou anableyantoV

9:19
kai hrwthsan autouV legonteV outoV estin o uioV umwn on umeiV legete oti tufloV egennhqh pwV oun arti blepei

9:20
apekriqhsan autoiV oi goneiV autou kai eipon oidamen oti outoV estin o uioV hmwn kai oti tufloV egennhqh

9:21
pwV de nun blepei ouk oidamen h tiV hnoixen autou touV ofqalmouV hmeiV ouk oidamen autoV hlikian ecei auton erwthsate autoV peri autou lalhsei

9:22
tauta eipon oi goneiV autou oti efobounto touV ioudaiouV hdh gar suneteqeinto oi ioudaioi ina ean tiV auton omologhsh criston aposunagwgoV genhtai

9:23
dia touto oi goneiV autou eipon oti hlikian ecei auton erwthsate

9:24
efwnhsan oun ek deuterou ton anqrwpon oV hn tufloV kai eipon autw doV doxan tw qew hmeiV oidamen oti o anqrwpoV outoV amartwloV estin

9:25
apekriqh oun ekeinoV kai eipen ei amartwloV estin ouk oida en oida oti tufloV wn arti blepw

9:26
eipon de autw palin ti epoihsen soi pwV hnoixen sou touV ofqalmouV

9:27
apekriqh autoiV eipon umin hdh kai ouk hkousate ti palin qelete akouein mh kai umeiV qelete autou maqhtai genesqai

9:28
eloidorhsan oun auton kai eipon su ei maqhthV ekeinou hmeiV de tou mwsewV esmen maqhtai

9:29
hmeiV oidamen oti mwsh lelalhken o qeoV touton de ouk oidamen poqen estin

9:30
apekriqh o anqrwpoV kai eipen autoiV en gar toutw qaumaston estin oti umeiV ouk oidate poqen estin kai anewxen mou touV ofqalmouV

9:31
oidamen de oti amartwlwn o qeoV ouk akouei all ean tiV qeosebhV h kai to qelhma autou poih toutou akouei

9:32
ek tou aiwnoV ouk hkousqh oti hnoixen tiV ofqalmouV tuflou gegennhmenou

9:33
ei mh hn outoV para qeou ouk hdunato poiein ouden

9:34
apekriqhsan kai eipon autw en amartiaiV su egennhqhV oloV kai su didaskeiV hmaV kai exebalon auton exw

9:35
hkousen o ihsouV oti exebalon auton exw kai eurwn auton eipen autw su pisteueiV eiV ton uion tou qeou

9:36
apekriqh ekeinoV kai eipen tiV estin kurie ina pisteusw eiV auton

9:37
eipen de autw o ihsouV kai ewrakaV auton kai o lalwn meta sou ekeinoV estin

9:38
o de efh pisteuw kurie kai prosekunhsen autw

9:39
kai eipen o ihsouV eiV krima egw eiV ton kosmon touton hlqon ina oi mh bleponteV blepwsin kai oi bleponteV tufloi genwntai

9:40
kai hkousan ek twn farisaiwn tauta oi onteV met autou kai eipon autw mh kai hmeiV tufloi esmen

9:41
eipen autoiV o ihsouV ei tufloi hte ouk an eicete amartian nun de legete oti blepomen h oun amartia umwn menei

10:1
amhn amhn legw umin o mh eisercomenoV dia thV quraV eiV thn aulhn twn probatwn alla anabainwn allacoqen ekeinoV klepthV estin kai lhsthV

10:2
o de eisercomenoV dia thV quraV poimhn estin twn probatwn

10:3
toutw o qurwroV anoigei kai ta probata thV fwnhV autou akouei kai ta idia probata kalei kat onoma kai exagei auta

10:4
kai otan ta idia probata ekbalh emprosqen autwn poreuetai kai ta probata autw akolouqei oti oidasin thn fwnhn autou

10:5
allotriw de ou mh akolouqhswsin alla feuxontai ap autou oti ouk oidasin twn allotriwn thn fwnhn

10:6
tauthn thn paroimian eipen autoiV o ihsouV ekeinoi de ouk egnwsan tina hn a elalei autoiV

10:7
eipen oun palin autoiV o ihsouV amhn amhn legw umin oti egw eimi h qura twn probatwn

10:8
panteV osoi pro emou hlqon kleptai eisin kai lhstai all ouk hkousan autwn ta probata

10:9
egw eimi h qura di emou ean tiV eiselqh swqhsetai kai eiseleusetai kai exeleusetai kai nomhn eurhsei

10:10
o klepthV ouk ercetai ei mh ina kleyh kai qush kai apolesh egw hlqon ina zwhn ecwsin kai perisson ecwsin

10:11
egw eimi o poimhn o kaloV o poimhn o kaloV thn yuchn autou tiqhsin uper twn probatwn

10:12
o misqwtoV de kai ouk wn poimhn ou ouk eisin ta probata idia qewrei ton lukon ercomenon kai afihsin ta probata kai feugei kai o lukoV arpazei auta kai skorpizei ta probata

10:13
o de misqwtoV feugei oti misqwtoV estin kai ou melei autw peri twn probatwn

10:14
egw eimi o poimhn o kaloV kai ginwskw ta ema kai ginwskomai upo twn emwn

10:15
kaqwV ginwskei me o pathr kagw ginwskw ton patera kai thn yuchn mou tiqhmi uper twn probatwn

10:16
kai alla probata ecw a ouk estin ek thV aulhV tauthV kakeina me dei agagein kai thV fwnhV mou akousousin kai genhsetai mia poimnh eiV poimhn

10:17
dia touto o pathr me agapa oti egw tiqhmi thn yuchn mou ina palin labw authn

10:18
oudeiV airei authn ap emou all egw tiqhmi authn ap emautou exousian ecw qeinai authn kai exousian ecw palin labein authn tauthn thn entolhn elabon para tou patroV mou

10:19
scisma oun palin egeneto en toiV ioudaioiV dia touV logouV toutouV

10:20
elegon de polloi ex autwn daimonion ecei kai mainetai ti autou akouete

10:21
alloi elegon tauta ta rhmata ouk estin daimonizomenou mh daimonion dunatai tuflwn ofqalmouV anoigein

10:22
egeneto de ta egkainia en toiV ierosolumoiV kai ceimwn hn

10:23
kai periepatei o ihsouV en tw ierw en th stoa tou solomwntoV

10:24
ekuklwsan oun auton oi ioudaioi kai elegon autw ewV pote thn yuchn hmwn aireiV ei su ei o cristoV eipe hmin parrhsia

10:25
apekriqh autoiV o ihsouV eipon umin kai ou pisteuete ta erga a egw poiw en tw onomati tou patroV mou tauta marturei peri emou

10:26
all umeiV ou pisteuete ou gar este ek twn probatwn twn emwn kaqwV eipon umin

10:27
ta probata ta ema thV fwnhV mou akouei kagw ginwskw auta kai akolouqousin moi

10:28
kagw zwhn aiwnion didwmi autoiV kai ou mh apolwntai eiV ton aiwna kai ouc arpasei tiV auta ek thV ceiroV mou

10:29
o pathr mou oV dedwken moi meizwn pantwn estin kai oudeiV dunatai arpazein ek thV ceiroV tou patroV mou

10:30
egw kai o pathr en esmen

10:31
ebastasan oun palin liqouV oi ioudaioi ina liqaswsin auton

10:32
apekriqh autoiV o ihsouV polla kala erga edeixa umin ek tou patroV mou dia poion autwn ergon liqazete me

10:33
apekriqhsan autw oi ioudaioi legonteV peri kalou ergou ou liqazomen se alla peri blasfhmiaV kai oti su anqrwpoV wn poieiV seauton qeon

10:34
apekriqh autoiV o ihsouV ouk estin gegrammenon en tw nomw umwn egw eipa qeoi este

10:35
ei ekeinouV eipen qeouV proV ouV o logoV tou qeou egeneto kai ou dunatai luqhnai h grafh

10:36
on o pathr hgiasen kai apesteilen eiV ton kosmon umeiV legete oti blasfhmeiV oti eipon uioV tou qeou eimi

10:37
ei ou poiw ta erga tou patroV mou mh pisteuete moi

10:38
ei de poiw kan emoi mh pisteuhte toiV ergoiV pisteusate ina gnwte kai pisteushte oti en emoi o pathr kagw en autw

10:39
ezhtoun oun palin auton piasai kai exhlqen ek thV ceiroV autwn

10:40
kai aphlqen palin peran tou iordanou eiV ton topon opou hn iwannhV to prwton baptizwn kai emeinen ekei

10:41
kai polloi hlqon proV auton kai elegon oti iwannhV men shmeion epoihsen ouden panta de osa eipen iwannhV peri toutou alhqh hn

10:42
kai episteusan polloi ekei eiV auton

11:1
hn de tiV asqenwn lazaroV apo bhqaniaV ek thV kwmhV mariaV kai marqaV thV adelfhV authV

11:2
hn de maria h aleiyasa ton kurion murw kai ekmaxasa touV podaV autou taiV qrixin authV hV o adelfoV lazaroV hsqenei

11:3
apesteilan oun ai adelfai proV auton legousai kurie ide on fileiV asqenei

11:4
akousaV de o ihsouV eipen auth h asqeneia ouk estin proV qanaton all uper thV doxhV tou qeou ina doxasqh o uioV tou qeou di authV

11:5
hgapa de o ihsouV thn marqan kai thn adelfhn authV kai ton lazaron

11:6
wV oun hkousen oti asqenei tote men emeinen en w hn topw duo hmeraV

11:7
epeita meta touto legei toiV maqhtaiV agwmen eiV thn ioudaian palin

11:8
legousin autw oi maqhtai rabbi nun ezhtoun se liqasai oi ioudaioi kai palin upageiV ekei

11:9
apekriqh o ihsouV ouci dwdeka eisin wrai thV hmeraV ean tiV peripath en th hmera ou proskoptei oti to fwV tou kosmou toutou blepei

11:10
ean de tiV peripath en th nukti proskoptei oti to fwV ouk estin en autw

11:11
tauta eipen kai meta touto legei autoiV lazaroV o filoV hmwn kekoimhtai alla poreuomai ina exupnisw auton

11:12
eipon oun oi maqhtai autou kurie ei kekoimhtai swqhsetai

11:13
eirhkei de o ihsouV peri tou qanatou autou ekeinoi de edoxan oti peri thV koimhsewV tou upnou legei

11:14
tote oun eipen autoiV o ihsouV parrhsia lazaroV apeqanen

11:15
kai cairw di umaV ina pisteushte oti ouk hmhn ekei all agwmen proV auton

11:16
eipen oun qwmaV o legomenoV didumoV toiV summaqhtaiV agwmen kai hmeiV ina apoqanwmen met autou

11:17
elqwn oun o ihsouV euren auton tessaraV hmeraV hdh econta en tw mnhmeiw

11:18
hn de h bhqania egguV twn ierosolumwn wV apo stadiwn dekapente

11:19
kai polloi ek twn ioudaiwn elhluqeisan proV taV peri marqan kai marian ina paramuqhswntai autaV peri tou adelfou autwn

11:20
h oun marqa wV hkousen oti o ihsouV ercetai uphnthsen autw maria de en tw oikw ekaqezeto

11:21
eipen oun h marqa proV ton ihsoun kurie ei hV wde o adelfoV mou ouk an eteqnhkei

11:22
alla kai nun oida oti osa an aithsh ton qeon dwsei soi o qeoV

11:23
legei auth o ihsouV anasthsetai o adelfoV sou

11:24
legei autw marqa oida oti anasthsetai en th anastasei en th escath hmera

11:25
eipen auth o ihsouV egw eimi h anastasiV kai h zwh o pisteuwn eiV eme kan apoqanh zhsetai

11:26
kai paV o zwn kai pisteuwn eiV eme ou mh apoqanh eiV ton aiwna pisteueiV touto

11:27
legei autw nai kurie egw pepisteuka oti su ei o cristoV o uioV tou qeou o eiV ton kosmon ercomenoV

11:28
kai tauta eipousa aphlqen kai efwnhsen marian thn adelfhn authV laqra eipousa o didaskaloV parestin kai fwnei se

11:29
ekeinh wV hkousen egeiretai tacu kai ercetai proV auton

11:30
oupw de elhluqei o ihsouV eiV thn kwmhn all hn en tw topw opou uphnthsen autw h marqa

11:31
oi oun ioudaioi oi onteV met authV en th oikia kai paramuqoumenoi authn idonteV thn marian oti tacewV anesth kai exhlqen hkolouqhsan auth legonteV oti upagei eiV to mnhmeion ina klaush ekei

11:32
h oun maria wV hlqen opou hn o ihsouV idousa auton epesen eiV touV podaV autou legousa autw kurie ei hV wde ouk an apeqanen mou o adelfoV

11:33
ihsouV oun wV eiden authn klaiousan kai touV sunelqontaV auth ioudaiouV klaiontaV enebrimhsato tw pneumati kai etaraxen eauton

11:34
kai eipen pou teqeikate auton legousin autw kurie ercou kai ide

11:35
edakrusen o ihsouV

11:36
elegon oun oi ioudaioi ide pwV efilei auton

11:37
tineV de ex autwn eipon ouk hdunato outoV o anoixaV touV ofqalmouV tou tuflou poihsai ina kai outoV mh apoqanh

11:38
ihsouV oun palin embrimwmenoV en eautw ercetai eiV to mnhmeion hn de sphlaion kai liqoV epekeito ep autw

11:39
legei o ihsouV arate ton liqon legei autw h adelfh tou teqnhkotoV marqa kurie hdh ozei tetartaioV gar estin

11:40
legei auth o ihsouV ouk eipon soi oti ean pisteushV oyei thn doxan tou qeou

11:41
hran oun ton liqon ou hn o teqnhkwV keimenoV o de ihsouV hren touV ofqalmouV anw kai eipen pater eucaristw soi oti hkousaV mou

11:42
egw de hdein oti pantote mou akoueiV alla dia ton oclon ton periestwta eipon ina pisteuswsin oti su me apesteilaV

11:43
kai tauta eipwn fwnh megalh ekraugasen lazare deuro exw

11:44
kai exhlqen o teqnhkwV dedemenoV touV podaV kai taV ceiraV keiriaiV kai h oyiV autou soudariw periededeto legei autoiV o ihsouV lusate auton kai afete upagein

11:45
polloi oun ek twn ioudaiwn oi elqonteV proV thn marian kai qeasamenoi a epoihsen o ihsouV episteusan eiV auton

11:46
tineV de ex autwn aphlqon proV touV farisaiouV kai eipon autoiV a epoihsen o ihsouV

11:47
sunhgagon oun oi arciereiV kai oi farisaioi sunedrion kai elegon ti poioumen oti outoV o anqrwpoV polla shmeia poiei

11:48
ean afwmen auton outwV panteV pisteusousin eiV auton kai eleusontai oi rwmaioi kai arousin hmwn kai ton topon kai to eqnoV

11:49
eiV de tiV ex autwn kaiafaV arciereuV wn tou eniautou ekeinou eipen autoiV umeiV ouk oidate ouden

11:50
oude dialogizesqe oti sumferei hmin ina eiV anqrwpoV apoqanh uper tou laou kai mh olon to eqnoV apolhtai

11:51
touto de af eautou ouk eipen alla arciereuV wn tou eniautou ekeinou proefhteusen oti emellen o ihsouV apoqnhskein uper tou eqnouV

11:52
kai ouc uper tou eqnouV monon all ina kai ta tekna tou qeou ta dieskorpismena sunagagh eiV en

11:53
ap ekeinhV oun thV hmeraV sunebouleusanto ina apokteinwsin auton

11:54
ihsouV oun ouk eti parrhsia periepatei en toiV ioudaioiV alla aphlqen ekeiqen eiV thn cwran egguV thV erhmou eiV efraim legomenhn polin kakei dietriben meta twn maqhtwn autou

11:55
hn de egguV to pasca twn ioudaiwn kai anebhsan polloi eiV ierosoluma ek thV cwraV pro tou pasca ina agniswsin eautouV

11:56
ezhtoun oun ton ihsoun kai elegon met allhlwn en tw ierw esthkoteV ti dokei umin oti ou mh elqh eiV thn eorthn

11:57
dedwkeisan de kai oi arciereiV kai oi farisaioi entolhn ina ean tiV gnw pou estin mhnush opwV piaswsin auton

12:1
o oun ihsouV pro ex hmerwn tou pasca hlqen eiV bhqanian opou hn lazaroV o teqnhkwV on hgeiren ek nekrwn

12:2
epoihsan oun autw deipnon ekei kai h marqa dihkonei o de lazaroV eiV hn twn sunanakeimenwn autw

12:3
h oun maria labousa litran murou nardou pistikhV polutimou hleiyen touV podaV tou ihsou kai exemaxen taiV qrixin authV touV podaV autou h de oikia eplhrwqh ek thV osmhV tou murou

12:4
legei oun eiV ek twn maqhtwn autou ioudaV simwnoV iskariwthV o mellwn auton paradidonai

12:5
diati touto to muron ouk epraqh triakosiwn dhnariwn kai edoqh ptwcoiV

12:6
eipen de touto ouc oti peri twn ptwcwn emelen autw all oti klepthV hn kai to glwssokomon eicen kai ta ballomena ebastazen

12:7
eipen oun o ihsouV afeV authn eiV thn hmeran tou entafiasmou mou tethrhken auto

12:8
touV ptwcouV gar pantote ecete meq eautwn eme de ou pantote ecete

12:9
egnw oun ocloV poluV ek twn ioudaiwn oti ekei estin kai hlqon ou dia ton ihsoun monon all ina kai ton lazaron idwsin on hgeiren ek nekrwn

12:10
ebouleusanto de oi arciereiV ina kai ton lazaron apokteinwsin

12:11
oti polloi di auton uphgon twn ioudaiwn kai episteuon eiV ton ihsoun

12:12
th epaurion ocloV poluV o elqwn eiV thn eorthn akousanteV oti ercetai o ihsouV eiV ierosoluma

12:13
elabon ta baia twn foinikwn kai exhlqon eiV upanthsin autw kai ekrazon wsanna euloghmenoV o ercomenoV en onomati kuriou o basileuV tou israhl

12:14
eurwn de o ihsouV onarion ekaqisen ep auto kaqwV estin gegrammenon

12:15
mh fobou qugater siwn idou o basileuV sou ercetai kaqhmenoV epi pwlon onou

12:16
tauta de ouk egnwsan oi maqhtai autou to prwton all ote edoxasqh o ihsouV tote emnhsqhsan oti tauta hn ep autw gegrammena kai tauta epoihsan autw

12:17
emarturei oun o ocloV o wn met autou ote ton lazaron efwnhsen ek tou mnhmeiou kai hgeiren auton ek nekrwn

12:18
dia touto kai uphnthsen autw o ocloV oti hkousen touto auton pepoihkenai to shmeion

12:19
oi oun farisaioi eipon proV eautouV qewreite oti ouk wfeleite ouden ide o kosmoV opisw autou aphlqen

12:20
hsan de tineV ellhneV ek twn anabainontwn ina proskunhswsin en th eorth

12:21
outoi oun proshlqon filippw tw apo bhqsaida thV galilaiaV kai hrwtwn auton legonteV kurie qelomen ton ihsoun idein

12:22
ercetai filippoV kai legei tw andrea kai palin andreaV kai filippoV legousin tw ihsou

12:23
o de ihsouV apekrinato autoiV legwn elhluqen h wra ina doxasqh o uioV tou anqrwpou

12:24
amhn amhn legw umin ean mh o kokkoV tou sitou peswn eiV thn ghn apoqanh autoV monoV menei ean de apoqanh polun karpon ferei

12:25
o filwn thn yuchn autou apolesei authn kai o miswn thn yuchn autou en tw kosmw toutw eiV zwhn aiwnion fulaxei authn

12:26
ean emoi diakonh tiV emoi akolouqeitw kai opou eimi egw ekei kai o diakonoV o emoV estai kai ean tiV emoi diakonh timhsei auton o pathr

12:27
nun h yuch mou tetaraktai kai ti eipw pater swson me ek thV wraV tauthV alla dia touto hlqon eiV thn wran tauthn

12:28
pater doxason sou to onoma hlqen oun fwnh ek tou ouranou kai edoxasa kai palin doxasw

12:29
o oun ocloV o estwV kai akousaV elegen bronthn gegonenai alloi elegon aggeloV autw lelalhken

12:30
apekriqh o ihsouV kai eipen ou di eme auth h fwnh gegonen alla di umaV

12:31
nun krisiV estin tou kosmou toutou nun o arcwn tou kosmou toutou ekblhqhsetai exw

12:32
kagw ean uywqw ek thV ghV pantaV elkusw proV emauton

12:33
touto de elegen shmainwn poiw qanatw hmellen apoqnhskein

12:34
apekriqh autw o ocloV hmeiV hkousamen ek tou nomou oti o cristoV menei eiV ton aiwna kai pwV su legeiV oti dei uywqhnai ton uion tou anqrwpou tiV estin outoV o uioV tou anqrwpou

12:35
eipen oun autoiV o ihsouV eti mikron cronon to fwV meq umwn estin peripateite ewV to fwV ecete ina mh skotia umaV katalabh kai o peripatwn en th skotia ouk oiden pou upagei

12:36
ewV to fwV ecete pisteuete eiV to fwV ina uioi fwtoV genhsqe tauta elalhsen o ihsouV kai apelqwn ekrubh ap autwn

12:37
tosauta de autou shmeia pepoihkotoV emprosqen autwn ouk episteuon eiV auton

12:38
ina o logoV hsaiou tou profhtou plhrwqh on eipen kurie tiV episteusen th akoh hmwn kai o braciwn kuriou tini apekalufqh

12:39
dia touto ouk hdunanto pisteuein oti palin eipen hsaiaV

12:40
tetuflwken autwn touV ofqalmouV kai pepwrwken autwn thn kardian ina mh idwsin toiV ofqalmoiV kai nohswsin th kardia kai epistrafwsin kai iaswmai autouV

12:41
tauta eipen hsaiaV ote eiden thn doxan autou kai elalhsen peri autou

12:42
omwV mentoi kai ek twn arcontwn polloi episteusan eiV auton alla dia touV farisaiouV ouc wmologoun ina mh aposunagwgoi genwntai

12:43
hgaphsan gar thn doxan twn anqrwpwn mallon hper thn doxan tou qeou

12:44
ihsouV de ekraxen kai eipen o pisteuwn eiV eme ou pisteuei eiV eme all eiV ton pemyanta me

12:45
kai o qewrwn eme qewrei ton pemyanta me

12:46
egw fwV eiV ton kosmon elhluqa ina paV o pisteuwn eiV eme en th skotia mh meinh

12:47
kai ean tiV mou akoush twn rhmatwn kai mh pisteush egw ou krinw auton ou gar hlqon ina krinw ton kosmon all ina swsw ton kosmon

12:48
o aqetwn eme kai mh lambanwn ta rhmata mou ecei ton krinonta auton o logoV on elalhsa ekeinoV krinei auton en th escath hmera

12:49
oti egw ex emautou ouk elalhsa all o pemyaV me pathr autoV moi entolhn edwken ti eipw kai ti lalhsw

12:50
kai oida oti h entolh autou zwh aiwnioV estin a oun lalw egw kaqwV eirhken moi o pathr outwV lalw

13:1
pro de thV eorthV tou pasca eidwV o ihsouV oti elhluqen autou h wra ina metabh ek tou kosmou toutou proV ton patera agaphsaV touV idiouV touV en tw kosmw eiV teloV hgaphsen autouV

13:2
kai deipnou genomenou tou diabolou hdh beblhkotoV eiV thn kardian iouda simwnoV iskariwtou ina auton paradw

13:3
eidwV o ihsouV oti panta dedwken autw o pathr eiV taV ceiraV kai oti apo qeou exhlqen kai proV ton qeon upagei

13:4
egeiretai ek tou deipnou kai tiqhsin ta imatia kai labwn lention diezwsen eauton

13:5
eita ballei udwr eiV ton nipthra kai hrxato niptein touV podaV twn maqhtwn kai ekmassein tw lentiw w hn diezwsmenoV

13:6
ercetai oun proV simwna petron kai legei autw ekeinoV kurie su mou nipteiV touV podaV

13:7
apekriqh ihsouV kai eipen autw o egw poiw su ouk oidaV arti gnwsh de meta tauta

13:8
legei autw petroV ou mh niyhV touV podaV mou eiV ton aiwna apekriqh autw o ihsouV ean mh niyw se ouk eceiV meroV met emou

13:9
legei autw simwn petroV kurie mh touV podaV mou monon alla kai taV ceiraV kai thn kefalhn

13:10
legei autw o ihsouV o leloumenoV ou creian ecei h touV podaV niyasqai all estin kaqaroV oloV kai umeiV kaqaroi este all ouci panteV

13:11
hdei gar ton paradidonta auton dia touto eipen ouci panteV kaqaroi este

13:12
ote oun eniyen touV podaV autwn kai elaben ta imatia autou anapeswn palin eipen autoiV ginwskete ti pepoihka umin

13:13
umeiV fwneite me o didaskaloV kai o kurioV kai kalwV legete eimi gar

13:14
ei oun egw eniya umwn touV podaV o kurioV kai o didaskaloV kai umeiV ofeilete allhlwn niptein touV podaV

13:15
upodeigma gar edwka umin ina kaqwV egw epoihsa umin kai umeiV poihte

13:16
amhn amhn legw umin ouk estin douloV meizwn tou kuriou autou oude apostoloV meizwn tou pemyantoV auton

13:17
ei tauta oidate makarioi este ean poihte auta

13:18
ou peri pantwn umwn legw egw oida ouV exelexamhn all ina h grafh plhrwqh o trwgwn met emou ton arton ephren ep eme thn pternan autou

13:19
ap arti legw umin pro tou genesqai ina otan genhtai pisteushte oti egw eimi

13:20
amhn amhn legw umin o lambanwn ean tina pemyw eme lambanei o de eme lambanwn lambanei ton pemyanta me

13:21
tauta eipwn o ihsouV etaracqh tw pneumati kai emarturhsen kai eipen amhn amhn legw umin oti eiV ex umwn paradwsei me

13:22
eblepon oun eiV allhlouV oi maqhtai aporoumenoi peri tinoV legei

13:23
hn de anakeimenoV eiV twn maqhtwn autou en tw kolpw tou ihsou on hgapa o ihsouV

13:24
neuei oun toutw simwn petroV puqesqai tiV an eih peri ou legei

13:25
epipeswn de ekeinoV epi to sthqoV tou ihsou legei autw kurie tiV estin

13:26
apokrinetai o ihsouV ekeinoV estin w egw bayaV to ywmion epidwsw kai embayaV to ywmion didwsin iouda simwnoV iskariwth

13:27
kai meta to ywmion tote eishlqen eiV ekeinon o satanaV legei oun autw o ihsouV o poieiV poihson tacion

13:28
touto de oudeiV egnw twn anakeimenwn proV ti eipen autw

13:29
tineV gar edokoun epei to glwssokomon eicen o ioudaV oti legei autw o ihsouV agorason wn creian ecomen eiV thn eorthn h toiV ptwcoiV ina ti dw

13:30
labwn oun to ywmion ekeinoV euqewV exhlqen hn de nux

13:31
ote exhlqen legei o ihsouV nun edoxasqh o uioV tou anqrwpou kai o qeoV edoxasqh en autw

13:32
ei o qeoV edoxasqh en autw kai o qeoV doxasei auton en eautw kai euquV doxasei auton

13:33
teknia eti mikron meq umwn eimi zhthsete me kai kaqwV eipon toiV ioudaioiV oti opou upagw egw umeiV ou dunasqe elqein kai umin legw arti

13:34
entolhn kainhn didwmi umin ina agapate allhlouV kaqwV hgaphsa umaV ina kai umeiV agapate allhlouV

13:35
en toutw gnwsontai panteV oti emoi maqhtai este ean agaphn echte en allhloiV

13:36
legei autw simwn petroV kurie pou upageiV apekriqh autw o ihsouV opou upagw ou dunasai moi nun akolouqhsai usteron de akolouqhseiV moi

13:37
legei autw o petroV kurie diati ou dunamai soi akolouqhsai arti thn yuchn mou uper sou qhsw

13:38
apekriqh autw o ihsouV thn yuchn sou uper emou qhseiV amhn amhn legw soi ou mh alektwr fwnhsei ewV ou aparnhsh me triV

14:1
mh tarassesqw umwn h kardia pisteuete eiV ton qeon kai eiV eme pisteuete

14:2
en th oikia tou patroV mou monai pollai eisin ei de mh eipon an umin poreuomai etoimasai topon umin

14:3
kai ean poreuqw kai etoimasw umin topon palin ercomai kai paralhyomai umaV proV emauton ina opou eimi egw kai umeiV hte

14:4
kai opou egw upagw oidate kai thn odon oidate

14:5
legei autw qwmaV kurie ouk oidamen pou upageiV kai pwV dunameqa thn odon eidenai

14:6
legei autw o ihsouV egw eimi h odoV kai h alhqeia kai h zwh oudeiV ercetai proV ton patera ei mh di emou

14:7
ei egnwkeite me kai ton patera mou egnwkeite an kai ap arti ginwskete auton kai ewrakate auton

14:8
legei autw filippoV kurie deixon hmin ton patera kai arkei hmin

14:9
legei autw o ihsouV tosouton cronon meq umwn eimi kai ouk egnwkaV me filippe o ewrakwV eme ewraken ton patera kai pwV su legeiV deixon hmin ton patera

14:10
ou pisteueiV oti egw en tw patri kai o pathr en emoi estin ta rhmata a egw lalw umin ap emautou ou lalw o de pathr o en emoi menwn autoV poiei ta erga

14:11
pisteuete moi oti egw en tw patri kai o pathr en emoi ei de mh dia ta erga auta pisteuete moi

14:12
amhn amhn legw umin o pisteuwn eiV eme ta erga a egw poiw kakeinoV poihsei kai meizona toutwn poihsei oti egw proV ton patera mou poreuomai

14:13
kai o ti an aithshte en tw onomati mou touto poihsw ina doxasqh o pathr en tw uiw

14:14
ean ti aithshte en tw onomati mou egw poihsw

14:15
ean agapate me taV entolaV taV emaV thrhsate

14:16
kai egw erwthsw ton patera kai allon paraklhton dwsei umin ina menh meq umwn eiV ton aiwna

14:17
to pneuma thV alhqeiaV o o kosmoV ou dunatai labein oti ou qewrei auto oude ginwskei auto umeiV de ginwskete auto oti par umin menei kai en umin estai

14:18
ouk afhsw umaV orfanouV ercomai proV umaV

14:19
eti mikron kai o kosmoV me ouk eti qewrei umeiV de qewreite me oti egw zw kai umeiV zhsesqe

14:20
en ekeinh th hmera gnwsesqe umeiV oti egw en tw patri mou kai umeiV en emoi kagw en umin

14:21
o ecwn taV entolaV mou kai thrwn autaV ekeinoV estin o agapwn me o de agapwn me agaphqhsetai upo tou patroV mou kai egw agaphsw auton kai emfanisw autw emauton

14:22
legei autw ioudaV ouc o iskariwthV kurie ti gegonen oti hmin melleiV emfanizein seauton kai ouci tw kosmw

14:23
apekriqh o ihsouV kai eipen autw ean tiV agapa me ton logon mou thrhsei kai o pathr mou agaphsei auton kai proV auton eleusomeqa kai monhn par autw poihsomen

14:24
o mh agapwn me touV logouV mou ou threi kai o logoV on akouete ouk estin emoV alla tou pemyantoV me patroV

14:25
tauta lelalhka umin par umin menwn

14:26
o de paraklhtoV to pneuma to agion o pemyei o pathr en tw onomati mou ekeinoV umaV didaxei panta kai upomnhsei umaV panta a eipon umin

14:27
eirhnhn afihmi umin eirhnhn thn emhn didwmi umin ou kaqwV o kosmoV didwsin egw didwmi umin mh tarassesqw umwn h kardia mhde deiliatw

14:28
hkousate oti egw eipon umin upagw kai ercomai proV umaV ei hgapate me ecarhte an oti eipon poreuomai proV ton patera oti o pathr mou meizwn mou estin

14:29
kai nun eirhka umin prin genesqai ina otan genhtai pisteushte

14:30
ouk eti polla lalhsw meq umwn ercetai gar o tou kosmou toutou arcwn kai en emoi ouk ecei ouden

14:31
all ina gnw o kosmoV oti agapw ton patera kai kaqwV eneteilato moi o pathr outwV poiw egeiresqe agwmen enteuqen

15:1
egw eimi h ampeloV h alhqinh kai o pathr mou o gewrgoV estin

15:2
pan klhma en emoi mh feron karpon airei auto kai pan to karpon feron kaqairei auto ina pleiona karpon ferh

15:3
hdh umeiV kaqaroi este dia ton logon on lelalhka umin

15:4
meinate en emoi kagw en umin kaqwV to klhma ou dunatai karpon ferein af eautou ean mh meinh en th ampelw outwV oude umeiV ean mh en emoi meinhte

15:5
egw eimi h ampeloV umeiV ta klhmata o menwn en emoi kagw en autw outoV ferei karpon polun oti cwriV emou ou dunasqe poiein ouden

15:6
ean mh tiV meinh en emoi eblhqh exw wV to klhma kai exhranqh kai sunagousin auta kai eiV pur ballousin kai kaietai

15:7
ean meinhte en emoi kai ta rhmata mou en umin meinh o ean qelhte aithsesqe kai genhsetai umin

15:8
en toutw edoxasqh o pathr mou ina karpon polun ferhte kai genhsesqe emoi maqhtai

15:9
kaqwV hgaphsen me o pathr kagw hgaphsa umaV meinate en th agaph th emh

15:10
ean taV entolaV mou thrhshte meneite en th agaph mou kaqwV egw taV entolaV tou patroV mou tethrhka kai menw autou en th agaph

15:11
tauta lelalhka umin ina h cara h emh en umin meinh kai h cara umwn plhrwqh

15:12
auth estin h entolh h emh ina agapate allhlouV kaqwV hgaphsa umaV

15:13
meizona tauthV agaphn oudeiV ecei ina tiV thn yuchn autou qh uper twn filwn autou

15:14
umeiV filoi mou este ean poihte osa egw entellomai umin

15:15
ouketi umaV legw doulouV oti o douloV ouk oiden ti poiei autou o kurioV umaV de eirhka filouV oti panta a hkousa para tou patroV mou egnwrisa umin

15:16
ouc umeiV me exelexasqe all egw exelexamhn umaV kai eqhka umaV ina umeiV upaghte kai karpon ferhte kai o karpoV umwn menh ina o ti an aithshte ton patera en tw onomati mou dw umin

15:17
tauta entellomai umin ina agapate allhlouV

15:18
ei o kosmoV umaV misei ginwskete oti eme prwton umwn memishken

15:19
ei ek tou kosmou hte o kosmoV an to idion efilei oti de ek tou kosmou ouk este all egw exelexamhn umaV ek tou kosmou dia touto misei umaV o kosmoV

15:20
mnhmoneuete tou logou ou egw eipon umin ouk estin douloV meizwn tou kuriou autou ei eme ediwxan kai umaV diwxousin ei ton logon mou ethrhsan kai ton umeteron thrhsousin

15:21
alla tauta panta poihsousin umin dia to onoma mou oti ouk oidasin ton pemyanta me

15:22
ei mh hlqon kai elalhsa autoiV amartian ouk eicon nun de profasin ouk ecousin peri thV amartiaV autwn

15:23
o eme miswn kai ton patera mou misei

15:24
ei ta erga mh epoihsa en autoiV a oudeiV alloV pepoihken amartian ouk eicon nun de kai ewrakasin kai memishkasin kai eme kai ton patera mou

15:25
all ina plhrwqh o logoV o gegrammenoV en tw nomw autwn oti emishsan me dwrean

15:26
otan de elqh o paraklhtoV on egw pemyw umin para tou patroV to pneuma thV alhqeiaV o para tou patroV ekporeuetai ekeinoV marturhsei peri emou

15:27
kai umeiV de martureite oti ap archV met emou este

16:1
tauta lelalhka umin ina mh skandalisqhte

16:2
aposunagwgouV poihsousin umaV all ercetai wra ina paV o apokteinaV umaV doxh latreian prosferein tw qew

16:3
kai tauta poihsousin umin oti ouk egnwsan ton patera oude eme

16:4
alla tauta lelalhka umin ina otan elqh h wra mnhmoneuhte autwn oti egw eipon umin tauta de umin ex archV ouk eipon oti meq umwn hmhn

16:5
nun de upagw proV ton pemyanta me kai oudeiV ex umwn erwta me pou upageiV

16:6
all oti tauta lelalhka umin h luph peplhrwken umwn thn kardian

16:7
all egw thn alhqeian legw umin sumferei umin ina egw apelqw ean gar mh apelqw o paraklhtoV ouk eleusetai proV umaV ean de poreuqw pemyw auton proV umaV

16:8
kai elqwn ekeinoV elegxei ton kosmon peri amartiaV kai peri dikaiosunhV kai peri krisewV

16:9
peri amartiaV men oti ou pisteuousin eiV eme

16:10
peri dikaiosunhV de oti proV ton patera mou upagw kai ouk eti qewreite me

16:11
peri de krisewV oti o arcwn tou kosmou toutou kekritai

16:12
eti polla ecw legein umin all ou dunasqe bastazein arti

16:13
otan de elqh ekeinoV to pneuma thV alhqeiaV odhghsei umaV eiV pasan thn alhqeian ou gar lalhsei af eautou all osa an akoush lalhsei kai ta ercomena anaggelei umin

16:14
ekeinoV eme doxasei oti ek tou emou lhyetai kai anaggelei umin

16:15
panta osa ecei o pathr ema estin dia touto eipon oti ek tou emou lhyetai kai anaggelei umin

16:16
mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me oti egw upagw proV ton patera

16:17
eipon oun ek twn maqhtwn autou proV allhlouV ti estin touto o legei hmin mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me kai oti egw upagw proV ton patera

16:18
elegon oun touto ti estin o legei to mikron ouk oidamen ti lalei

16:19
egnw oun o ihsouV oti hqelon auton erwtan kai eipen autoiV peri toutou zhteite met allhlwn oti eipon mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me

16:20
amhn amhn legw umin oti klausete kai qrhnhsete umeiV o de kosmoV carhsetai umeiV de luphqhsesqe all h luph umwn eiV caran genhsetai

16:21
h gunh otan tikth luphn ecei oti hlqen h wra authV otan de gennhsh to paidion ouk eti mnhmoneuei thV qliyewV dia thn caran oti egennhqh anqrwpoV eiV ton kosmon

16:22
kai umeiV oun luphn men nun ecete palin de oyomai umaV kai carhsetai umwn h kardia kai thn caran umwn oudeiV airei af umwn

16:23
kai en ekeinh th hmera eme ouk erwthsete ouden amhn amhn legw umin oti osa an aithshte ton patera en tw onomati mou dwsei umin

16:24
ewV arti ouk hthsate ouden en tw onomati mou aiteite kai lhyesqe ina h cara umwn h peplhrwmenh

16:25
tauta en paroimiaiV lelalhka umin all ercetai wra ote ouk eti en paroimiaiV lalhsw umin alla parrhsia peri tou patroV anaggelw umin

16:26
en ekeinh th hmera en tw onomati mou aithsesqe kai ou legw umin oti egw erwthsw ton patera peri umwn

16:27
autoV gar o pathr filei umaV oti umeiV eme pefilhkate kai pepisteukate oti egw para tou qeou exhlqon

16:28
exhlqon para tou patroV kai elhluqa eiV ton kosmon palin afihmi ton kosmon kai poreuomai proV ton patera

16:29
legousin autw oi maqhtai autou ide nun parrhsia laleiV kai paroimian oudemian legeiV

16:30
nun oidamen oti oidaV panta kai ou creian eceiV ina tiV se erwta en toutw pisteuomen oti apo qeou exhlqeV

16:31
apekriqh autoiV o ihsouV arti pisteuete

16:32
idou ercetai wra kai nun elhluqen ina skorpisqhte ekastoV eiV ta idia kai eme monon afhte kai ouk eimi monoV oti o pathr met emou estin

16:33
tauta lelalhka umin ina en emoi eirhnhn echte en tw kosmw qliyin ecete alla qarseite egw nenikhka ton kosmon

17:1
tauta elalhsen o ihsouV kai ephren touV ofqalmouV autou eiV ton ouranon kai eipen pater elhluqen h wra doxason sou ton uion ina kai o uioV sou doxash se

17:2
kaqwV edwkaV autw exousian pashV sarkoV ina pan o dedwkaV autw dwsh autoiV zwhn aiwnion

17:3
auth de estin h aiwnioV zwh ina ginwskwsin se ton monon alhqinon qeon kai on apesteilaV ihsoun criston

17:4
egw se edoxasa epi thV ghV to ergon eteleiwsa o dedwkaV moi ina poihsw

17:5
kai nun doxason me su pater para seautw th doxh h eicon pro tou ton kosmon einai para soi

17:6
efanerwsa sou to onoma toiV anqrwpoiV ouV dedwkaV moi ek tou kosmou soi hsan kai emoi autouV dedwkaV kai ton logon sou tethrhkasin

17:7
nun egnwkan oti panta osa dedwkaV moi para sou estin

17:8
oti ta rhmata a dedwkaV moi dedwka autoiV kai autoi elabon kai egnwsan alhqwV oti para sou exhlqon kai episteusan oti su me apesteilaV

17:9
egw peri autwn erwtw ou peri tou kosmou erwtw alla peri wn dedwkaV moi oti soi eisin

17:10
kai ta ema panta sa estin kai ta sa ema kai dedoxasmai en autoiV

17:11
kai ouk eti eimi en tw kosmw kai outoi en tw kosmw eisin kai egw proV se ercomai pater agie thrhson autouV en tw onomati sou ouV dedwkaV moi ina wsin en kaqwV hmeiV

17:12
ote hmhn met autwn en tw kosmw egw ethroun autouV en tw onomati sou ouV dedwkaV moi efulaxa kai oudeiV ex autwn apwleto ei mh o uioV thV apwleiaV ina h grafh plhrwqh

17:13
nun de proV se ercomai kai tauta lalw en tw kosmw ina ecwsin thn caran thn emhn peplhrwmenhn en autoiV

17:14
egw dedwka autoiV ton logon sou kai o kosmoV emishsen autouV oti ouk eisin ek tou kosmou kaqwV egw ouk eimi ek tou kosmou

17:15
ouk erwtw ina arhV autouV ek tou kosmou all ina thrhshV autouV ek tou ponhrou

17:16
ek tou kosmou ouk eisin kaqwV egw ek tou kosmou ouk eimi

17:17
agiason autouV en th alhqeia sou o logoV o soV alhqeia estin

17:18
kaqwV eme apesteilaV eiV ton kosmon kagw apesteila autouV eiV ton kosmon

17:19
kai uper autwn egw agiazw emauton ina kai autoi wsin hgiasmenoi en alhqeia

17:20
ou peri toutwn de erwtw monon alla kai peri twn pisteusontwn dia tou logou autwn eiV eme

17:21
ina panteV en wsin kaqwV su pater en emoi kagw en soi ina kai autoi en hmin en wsin ina o kosmoV pisteush oti su me apesteilaV

17:22
kai egw thn doxan hn dedwkaV moi dedwka autoiV ina wsin en kaqwV hmeiV en esmen

17:23
egw en autoiV kai su en emoi ina wsin teteleiwmenoi eiV en kai ina ginwskh o kosmoV oti su me apesteilaV kai hgaphsaV autouV kaqwV eme hgaphsaV

17:24
pater ouV dedwkaV moi qelw ina opou eimi egw kakeinoi wsin met emou ina qewrwsin thn doxan thn emhn hn edwkaV moi oti hgaphsaV me pro katabolhV kosmou

17:25
pater dikaie kai o kosmoV se ouk egnw egw de se egnwn kai outoi egnwsan oti su me apesteilaV

17:26
kai egnwrisa autoiV to onoma sou kai gnwrisw ina h agaph hn hgaphsaV me en autoiV h kagw en autoiV

18:1
tauta eipwn o ihsouV exhlqen sun toiV maqhtaiV autou peran tou ceimarrou twn kedrwn opou hn khpoV eiV on eishlqen autoV kai oi maqhtai autou

18:2
hdei de kai ioudaV o paradidouV auton ton topon oti pollakiV sunhcqh o ihsouV ekei meta twn maqhtwn autou

18:3
o oun ioudaV labwn thn speiran kai ek twn arcierewn kai farisaiwn uphretaV ercetai ekei meta fanwn kai lampadwn kai oplwn

18:4
ihsouV oun eidwV panta ta ercomena ep auton exelqwn eipen autoiV tina zhteite

18:5
apekriqhsan autw ihsoun ton nazwraion legei autoiV o ihsouV egw eimi eisthkei de kai ioudaV o paradidouV auton met autwn

18:6
wV oun eipen autoiV oti egw eimi aphlqon eiV ta opisw kai epeson camai

18:7
palin oun autouV ephrwthsen tina zhteite oi de eipon ihsoun ton nazwraion

18:8
apekriqh o ihsouV eipon umin oti egw eimi ei oun eme zhteite afete toutouV upagein

18:9
ina plhrwqh o logoV on eipen oti ouV dedwkaV moi ouk apwlesa ex autwn oudena

18:10
simwn oun petroV ecwn macairan eilkusen authn kai epaisen ton tou arcierewV doulon kai apekoyen autou to wtion to dexion hn de onoma tw doulw malcoV

18:11
eipen oun o ihsouV tw petrw bale thn macairan sou eiV thn qhkhn to pothrion o dedwken moi o pathr ou mh piw auto

18:12
h oun speira kai o ciliarcoV kai oi uphretai twn ioudaiwn sunelabon ton ihsoun kai edhsan auton

18:13
kai aphgagon auton proV annan prwton hn gar penqeroV tou kaiafa oV hn arciereuV tou eniautou ekeinou

18:14
hn de kaiafaV o sumbouleusaV toiV ioudaioiV oti sumferei ena anqrwpon apolesqai uper tou laou

18:15
hkolouqei de tw ihsou simwn petroV kai o alloV maqhthV o de maqhthV ekeinoV hn gnwstoV tw arcierei kai suneishlqen tw ihsou eiV thn aulhn tou arcierewV

18:16
o de petroV eisthkei proV th qura exw exhlqen oun o maqhthV o alloV oV hn gnwstoV tw arcierei kai eipen th qurwrw kai eishgagen ton petron

18:17
legei oun h paidiskh h qurwroV tw petrw mh kai su ek twn maqhtwn ei tou anqrwpou toutou legei ekeinoV ouk eimi

18:18
eisthkeisan de oi douloi kai oi uphretai anqrakian pepoihkoteV oti yucoV hn kai eqermainonto hn de met autwn o petroV estwV kai qermainomenoV

18:19
o oun arciereuV hrwthsen ton ihsoun peri twn maqhtwn autou kai peri thV didachV autou

18:20
apekriqh autw o ihsouV egw parrhsia elalhsa tw kosmw egw pantote edidaxa en th sunagwgh kai en tw ierw opou pantote oi ioudaioi sunercontai kai en kruptw elalhsa ouden

18:21
ti me eperwtaV eperwthson touV akhkootaV ti elalhsa autoiV ide outoi oidasin a eipon egw

18:22
tauta de autou eipontoV eiV twn uphretwn paresthkwV edwken rapisma tw ihsou eipwn outwV apokrinh tw arcierei

18:23
apekriqh autw o ihsouV ei kakwV elalhsa marturhson peri tou kakou ei de kalwV ti me dereiV

18:24
apesteilen auton o annaV dedemenon proV kaiafan ton arcierea

18:25
hn de simwn petroV estwV kai qermainomenoV eipon oun autw mh kai su ek twn maqhtwn autou ei hrnhsato ekeinoV kai eipen ouk eimi

18:26
legei eiV ek twn doulwn tou arcierewV suggenhV wn ou apekoyen petroV to wtion ouk egw se eidon en tw khpw met autou

18:27
palin oun hrnhsato o petroV kai euqewV alektwr efwnhsen

18:28
agousin oun ton ihsoun apo tou kaiafa eiV to praitwrion hn de prwia kai autoi ouk eishlqon eiV to praitwrion ina mh mianqwsin all ina fagwsin to pasca

18:29
exhlqen oun o pilatoV proV autouV kai eipen tina kathgorian ferete kata tou anqrwpou toutou

18:30
apekriqhsan kai eipon autw ei mh hn outoV kakopoioV ouk an soi paredwkamen auton

18:31
eipen oun autoiV o pilatoV labete auton umeiV kai kata ton nomon umwn krinate auton eipon oun autw oi ioudaioi hmin ouk exestin apokteinai oudena

18:32
ina o logoV tou ihsou plhrwqh on eipen shmainwn poiw qanatw hmellen apoqnhskein

18:33
eishlqen oun eiV to praitwrion palin o pilatoV kai efwnhsen ton ihsoun kai eipen autw su ei o basileuV twn ioudaiwn

18:34
apekriqh autw o ihsouV af eautou su touto legeiV h alloi soi eipon peri emou

18:35
apekriqh o pilatoV mhti egw ioudaioV eimi to eqnoV to son kai oi arciereiV paredwkan se emoi ti epoihsaV

18:36
apekriqh o ihsouV h basileia h emh ouk estin ek tou kosmou toutou ei ek tou kosmou toutou hn h basileia h emh oi uphretai an oi emoi hgwnizonto ina mh paradoqw toiV ioudaioiV nun de h basileia h emh ouk estin enteuqen

18:37
eipen oun autw o pilatoV oukoun basileuV ei su apekriqh o ihsouV su legeiV oti basileuV eimi egw egw eiV touto gegennhmai kai eiV touto elhluqa eiV ton kosmon ina marturhsw th alhqeia paV o wn ek thV alhqeiaV akouei mou thV fwnhV

18:38
legei autw o pilatoV ti estin alhqeia kai touto eipwn palin exhlqen proV touV ioudaiouV kai legei autoiV egw oudemian aitian euriskw en autw

18:39
estin de sunhqeia umin ina ena umin apolusw en tw pasca boulesqe oun umin apolusw ton basilea twn ioudaiwn

18:40
ekraugasan oun palin panteV legonteV mh touton alla ton barabban hn de o barabbaV lhsthV

19:1
tote oun elaben o pilatoV ton ihsoun kai emastigwsen

19:2
kai oi stratiwtai plexanteV stefanon ex akanqwn epeqhkan autou th kefalh kai imation porfuroun periebalon auton

19:3
kai elegon caire o basileuV twn ioudaiwn kai edidoun autw rapismata

19:4
exhlqen oun palin exw o pilatoV kai legei autoiV ide agw umin auton exw ina gnwte oti en autw oudemian aitian euriskw

19:5
exhlqen oun o ihsouV exw forwn ton akanqinon stefanon kai to porfuroun imation kai legei autoiV ide o anqrwpoV

19:6
ote oun eidon auton oi arciereiV kai oi uphretai ekraugasan legonteV staurwson staurwson legei autoiV o pilatoV labete auton umeiV kai staurwsate egw gar ouc euriskw en autw aitian

19:7
apekriqhsan autw oi ioudaioi hmeiV nomon ecomen kai kata ton nomon hmwn ofeilei apoqanein oti eauton uion qeou epoihsen

19:8
ote oun hkousen o pilatoV touton ton logon mallon efobhqh

19:9
kai eishlqen eiV to praitwrion palin kai legei tw ihsou poqen ei su o de ihsouV apokrisin ouk edwken autw

19:10
legei oun autw o pilatoV emoi ou laleiV ouk oidaV oti exousian ecw staurwsai se kai exousian ecw apolusai se

19:11
apekriqh o ihsouV ouk eiceV exousian oudemian kat emou ei mh hn soi dedomenon anwqen dia touto o paradidouV me soi meizona amartian ecei

19:12
ek toutou ezhtei o pilatoV apolusai auton oi de ioudaioi ekrazon legonteV ean touton apolushV ouk ei filoV tou kaisaroV paV o basilea auton poiwn antilegei tw kaisari

19:13
o oun pilatoV akousaV touton ton logon hgagen exw ton ihsoun kai ekaqisen epi tou bhmatoV eiV topon legomenon liqostrwton ebraisti de gabbaqa

19:14
hn de paraskeuh tou pasca wra de wsei ekth kai legei toiV ioudaioiV ide o basileuV umwn

19:15
oi de ekraugasan aron aron staurwson auton legei autoiV o pilatoV ton basilea umwn staurwsw apekriqhsan oi arciereiV ouk ecomen basilea ei mh kaisara

19:16
tote oun paredwken auton autoiV ina staurwqh parelabon de ton ihsoun kai aphgagon

19:17
kai bastazwn ton stauron autou exhlqen eiV ton legomenon kraniou topon oV legetai ebraisti golgoqa

19:18
opou auton estaurwsan kai met autou allouV duo enteuqen kai enteuqen meson de ton ihsoun

19:19
egrayen de kai titlon o pilatoV kai eqhken epi tou staurou hn de gegrammenon ihsouV o nazwraioV o basileuV twn ioudaiwn

19:20
touton oun ton titlon polloi anegnwsan twn ioudaiwn oti egguV hn thV polewV o topoV opou estaurwqh o ihsouV kai hn gegrammenon ebraisti ellhnisti rwmaisti

19:21
elegon oun tw pilatw oi arciereiV twn ioudaiwn mh grafe o basileuV twn ioudaiwn all oti ekeinoV eipen basileuV eimi twn ioudaiwn

19:22
apekriqh o pilatoV o gegrafa gegrafa

19:23
oi oun stratiwtai ote estaurwsan ton ihsoun elabon ta imatia autou kai epoihsan tessara merh ekastw stratiwth meroV kai ton citwna hn de o citwn arrafoV ek twn anwqen ufantoV di olou

19:24
eipon oun proV allhlouV mh sciswmen auton alla lacwmen peri autou tinoV estai ina h grafh plhrwqh h legousa diemerisanto ta imatia mou eautoiV kai epi ton imatismon mou ebalon klhron oi men oun stratiwtai tauta epoihsan

19:25
eisthkeisan de para tw staurw tou ihsou h mhthr autou kai h adelfh thV mhtroV autou maria h tou klwpa kai maria h magdalhnh

19:26
ihsouV oun idwn thn mhtera kai ton maqhthn parestwta on hgapa legei th mhtri autou gunai idou o uioV sou

19:27
eita legei tw maqhth idou h mhthr sou kai ap ekeinhV thV wraV elaben authn o maqhthV eiV ta idia

19:28
meta touto eidwV o ihsouV oti panta hdh tetelestai ina teleiwqh h grafh legei diyw

19:29
skeuoV oun ekeito oxouV meston oi de plhsanteV spoggon oxouV kai usswpw periqenteV proshnegkan autou tw stomati

19:30
ote oun elaben to oxoV o ihsouV eipen tetelestai kai klinaV thn kefalhn paredwken to pneuma

19:31
oi oun ioudaioi ina mh meinh epi tou staurou ta swmata en tw sabbatw epei paraskeuh hn hn gar megalh h hmera ekeinou tou sabbatou hrwthsan ton pilaton ina kateagwsin autwn ta skelh kai arqwsin

19:32
hlqon oun oi stratiwtai kai tou men prwtou kateaxan ta skelh kai tou allou tou sustaurwqentoV autw

19:33
epi de ton ihsoun elqonteV wV eidon auton hdh teqnhkota ou kateaxan autou ta skelh

19:34
all eiV twn stratiwtwn logch autou thn pleuran enuxen kai euquV exhlqen aima kai udwr

19:35
kai o ewrakwV memarturhken kai alhqinh autou estin h marturia kakeinoV oiden oti alhqh legei ina umeiV pisteushte

19:36
egeneto gar tauta ina h grafh plhrwqh ostoun ou suntribhsetai autou

19:37
kai palin etera grafh legei oyontai eiV on exekenthsan

19:38
meta de tauta hrwthsen ton pilaton o iwshf o apo arimaqaiaV wn maqhthV tou ihsou kekrummenoV de dia ton fobon twn ioudaiwn ina arh to swma tou ihsou kai epetreyen o pilatoV hlqen oun kai hren to swma tou ihsou

19:39
hlqen de kai nikodhmoV o elqwn proV ton ihsoun nuktoV to prwton ferwn migma smurnhV kai alohV wsei litraV ekaton

19:40
elabon oun to swma tou ihsou kai edhsan auto oqonioiV meta twn arwmatwn kaqwV eqoV estin toiV ioudaioiV entafiazein

19:41
hn de en tw topw opou estaurwqh khpoV kai en tw khpw mnhmeion kainon en w oudepw oudeiV eteqh

19:42
ekei oun dia thn paraskeuhn twn ioudaiwn oti egguV hn to mnhmeion eqhkan ton ihsoun

20:1
th de mia twn sabbatwn maria h magdalhnh ercetai prwi skotiaV eti oushV eiV to mnhmeion kai blepei ton liqon hrmenon ek tou mnhmeiou

20:2
trecei oun kai ercetai proV simwna petron kai proV ton allon maqhthn on efilei o ihsouV kai legei autoiV hran ton kurion ek tou mnhmeiou kai ouk oidamen pou eqhkan auton

20:3
exhlqen oun o petroV kai o alloV maqhthV kai hrconto eiV to mnhmeion

20:4
etrecon de oi duo omou kai o alloV maqhthV proedramen tacion tou petrou kai hlqen prwtoV eiV to mnhmeion

20:5
kai parakuyaV blepei keimena ta oqonia ou mentoi eishlqen

20:6
ercetai oun simwn petroV akolouqwn autw kai eishlqen eiV to mnhmeion kai qewrei ta oqonia keimena

20:7
kai to soudarion o hn epi thV kefalhV autou ou meta twn oqoniwn keimenon alla cwriV entetuligmenon eiV ena topon

20:8
tote oun eishlqen kai o alloV maqhthV o elqwn prwtoV eiV to mnhmeion kai eiden kai episteusen

20:9
oudepw gar hdeisan thn grafhn oti dei auton ek nekrwn anasthnai

20:10
aphlqon oun palin proV eautouV oi maqhtai

20:11
maria de eisthkei proV to mnhmeion klaiousa exw wV oun eklaien parekuyen eiV to mnhmeion

20:12
kai qewrei duo aggelouV en leukoiV kaqezomenouV ena proV th kefalh kai ena proV toiV posin opou ekeito to swma tou ihsou

20:13
kai legousin auth ekeinoi gunai ti klaieiV legei autoiV oti hran ton kurion mou kai ouk oida pou eqhkan auton

20:14
kai tauta eipousa estrafh eiV ta opisw kai qewrei ton ihsoun estwta kai ouk hdei oti o ihsouV estin

20:15
legei auth o ihsouV gunai ti klaieiV tina zhteiV ekeinh dokousa oti o khpouroV estin legei autw kurie ei su ebastasaV auton eipe moi pou auton eqhkaV kagw auton arw

20:16
legei auth o ihsouV maria strafeisa ekeinh legei autw rabbouni o legetai didaskale

20:17
legei auth o ihsouV mh mou aptou oupw gar anabebhka proV ton patera mou poreuou de proV touV adelfouV mou kai eipe autoiV anabainw proV ton patera mou kai patera umwn kai qeon mou kai qeon umwn

20:18
ercetai maria h magdalhnh apaggellousa toiV maqhtaiV oti ewraken ton kurion kai tauta eipen auth

20:19
oushV oun oyiaV th hmera ekeinh th mia twn sabbatwn kai twn qurwn kekleismenwn opou hsan oi maqhtai sunhgmenoi dia ton fobon twn ioudaiwn hlqen o ihsouV kai esth eiV to meson kai legei autoiV eirhnh umin

20:20
kai touto eipwn edeixen autoiV taV ceiraV kai thn pleuran autou ecarhsan oun oi maqhtai idonteV ton kurion

20:21
eipen oun autoiV o ihsouV palin eirhnh umin kaqwV apestalken me o pathr kagw pempw umaV

20:22
kai touto eipwn enefushsen kai legei autoiV labete pneuma agion

20:23
an tinwn afhte taV amartiaV afientai autoiV an tinwn krathte kekrathntai

20:24
qwmaV de eiV ek twn dwdeka o legomenoV didumoV ouk hn met autwn ote hlqen o ihsouV

20:25
elegon oun autw oi alloi maqhtai ewrakamen ton kurion o de eipen autoiV ean mh idw en taiV cersin autou ton tupon twn hlwn kai balw ton daktulon mou eiV ton tupon twn hlwn kai balw thn ceira mou eiV thn pleuran autou ou mh pisteusw

20:26
kai meq hmeraV oktw palin hsan esw oi maqhtai autou kai qwmaV met autwn ercetai o ihsouV twn qurwn kekleismenwn kai esth eiV to meson kai eipen eirhnh umin

20:27
eita legei tw qwma fere ton daktulon sou wde kai ide taV ceiraV mou kai fere thn ceira sou kai bale eiV thn pleuran mou kai mh ginou apistoV alla pistoV

20:28
kai apekriqh o qwmaV kai eipen autw o kurioV mou kai o qeoV mou

20:29
legei autw o ihsouV oti ewrakaV me qwma pepisteukaV makarioi oi mh idonteV kai pisteusanteV

20:30
polla men oun kai alla shmeia epoihsen o ihsouV enwpion twn maqhtwn autou a ouk estin gegrammena en tw bibliw toutw

20:31
tauta de gegraptai ina pisteushte oti o ihsouV estin o cristoV o uioV tou qeou kai ina pisteuonteV zwhn echte en tw onomati autou

21:1
meta tauta efanerwsen eauton palin o ihsouV toiV maqhtaiV epi thV qalasshV thV tiberiadoV efanerwsen de outwV

21:2
hsan omou simwn petroV kai qwmaV o legomenoV didumoV kai naqanahl o apo kana thV galilaiaV kai oi tou zebedaiou kai alloi ek twn maqhtwn autou duo

21:3
legei autoiV simwn petroV upagw alieuein legousin autw ercomeqa kai hmeiV sun soi exhlqon kai anebhsan eiV to ploion euquV kai en ekeinh th nukti epiasan ouden

21:4
prwiaV de hdh genomenhV esth o ihsouV eiV ton aigialon ou mentoi hdeisan oi maqhtai oti ihsouV estin

21:5
legei oun autoiV o ihsouV paidia mh ti prosfagion ecete apekriqhsan autw ou

21:6
o de eipen autoiV balete eiV ta dexia merh tou ploiou to diktuon kai eurhsete ebalon oun kai ouk eti auto elkusai iscusan apo tou plhqouV twn icquwn

21:7
legei oun o maqhthV ekeinoV on hgapa o ihsouV tw petrw o kurioV estin simwn oun petroV akousaV oti o kurioV estin ton ependuthn diezwsato hn gar gumnoV kai ebalen eauton eiV thn qalassan

21:8
oi de alloi maqhtai tw ploiariw hlqon ou gar hsan makran apo thV ghV all wV apo phcwn diakosiwn suronteV to diktuon twn icquwn

21:9
wV oun apebhsan eiV thn ghn blepousin anqrakian keimenhn kai oyarion epikeimenon kai arton

21:10
legei autoiV o ihsouV enegkate apo twn oyariwn wn epiasate nun

21:11
anebh simwn petroV kai eilkusen to diktuon epi thV ghV meston icquwn megalwn ekaton penthkontatriwn kai tosoutwn ontwn ouk escisqh to diktuon

21:12
legei autoiV o ihsouV deute aristhsate oudeiV de etolma twn maqhtwn exetasai auton su tiV ei eidoteV oti o kurioV estin

21:13
ercetai oun o ihsouV kai lambanei ton arton kai didwsin autoiV kai to oyarion omoiwV

21:14
touto hdh triton efanerwqh o ihsouV toiV maqhtaiV autou egerqeiV ek nekrwn

21:15
ote oun hristhsan legei tw simwni petrw o ihsouV simwn iwna agapaV me pleion toutwn legei autw nai kurie su oidaV oti filw se legei autw boske ta arnia mou

21:16
legei autw palin deuteron simwn iwna agapaV me legei autw nai kurie su oidaV oti filw se legei autw poimaine ta probata mou

21:17
legei autw to triton simwn iwna fileiV me eluphqh o petroV oti eipen autw to triton fileiV me kai eipen autw kurie su panta oidaV su ginwskeiV oti filw se legei autw o ihsouV boske ta probata mou

21:18
amhn amhn legw soi ote hV newteroV ezwnnueV seauton kai periepateiV opou hqeleV otan de ghrashV ekteneiV taV ceiraV sou kai alloV se zwsei kai oisei opou ou qeleiV

21:19
touto de eipen shmainwn poiw qanatw doxasei ton qeon kai touto eipwn legei autw akolouqei moi

21:20
epistrafeiV de o petroV blepei ton maqhthn on hgapa o ihsouV akolouqounta oV kai anepesen en tw deipnw epi to sthqoV autou kai eipen kurie tiV estin o paradidouV se

21:21
touton idwn o petroV legei tw ihsou kurie outoV de ti

21:22
legei autw o ihsouV ean auton qelw menein ewV ercomai ti proV se su akolouqei moi

21:23
exhlqen oun o logoV outoV eiV touV adelfouV oti o maqhthV ekeinoV ouk apoqnhskei kai ouk eipen autw o ihsouV oti ouk apoqnhskei all ean auton qelw menein ewV ercomai ti proV se

21:24
outoV estin o maqhthV o marturwn peri toutwn kai grayaV tauta kai oidamen oti alhqhV estin h marturia autou

21:25
estin de kai alla polla osa epoihsen o ihsouV atina ean grafhtai kaq en oude auton oimai ton kosmon cwrhsai ta grafomena biblia amhn