Bible Robert Stephanus
Textus Receptus
La Nouvelle Alliance

Le Nouveau Testament Grec Textus Receptus (Stephanus 1550)

EPISTOLH TOU IOUDA
KAQOLIKH
1:1
ioudaV ihsou cristou douloV adelfoV de iakwbou toiV en qew patri hgiasmenoiV kai ihsou cristw tethrhmenoiV klhtoiV

1:2
eleoV umin kai eirhnh kai agaph plhqunqeih

1:3
agaphtoi pasan spoudhn poioumenoV grafein umin peri thV koinhV swthriaV anagkhn escon grayai umin parakalwn epagwnizesqai th apax paradoqeish toiV agioiV pistei

1:4
pareisedusan gar tineV anqrwpoi oi palai progegrammenoi eiV touto to krima asebeiV thn tou qeou hmwn carin metatiqenteV eiV aselgeian kai ton monon despothn qeon kai kurion hmwn ihsoun criston arnoumenoi

1:5
upomnhsai de umaV boulomai eidotaV umaV apax touto oti o kurioV laon ek ghV aiguptou swsaV to deuteron touV mh pisteusantaV apwlesen

1:6
aggelouV te touV mh thrhsantaV thn eautwn archn alla apolipontaV to idion oikhthrion eiV krisin megalhV hmeraV desmoiV aidioiV upo zofon tethrhken

1:7
wV sodoma kai gomorra kai ai peri autaV poleiV ton omoion toutoiV tropon ekporneusasai kai apelqousai opisw sarkoV eteraV prokeintai deigma puroV aiwniou dikhn upecousai

1:8
omoiwV mentoi kai outoi enupniazomenoi sarka men miainousin kuriothta de aqetousin doxaV de blasfhmousin

1:9
o de micahl o arcaggeloV ote tw diabolw diakrinomenoV dielegeto peri tou mwsewV swmatoV ouk etolmhsen krisin epenegkein blasfhmiaV all eipen epitimhsai soi kurioV

1:10
outoi de osa men ouk oidasin blasfhmousin osa de fusikwV wV ta aloga zwa epistantai en toutoiV fqeirontai

1:11
ouai autoiV oti th odw tou kain eporeuqhsan kai th planh tou balaam misqou execuqhsan kai th antilogia tou kore apwlonto

1:12
outoi eisin en taiV agapaiV umwn spiladeV suneuwcoumenoi afobwV eautouV poimainonteV nefelai anudroi upo anemwn periferomenai dendra fqinopwrina akarpa diV apoqanonta ekrizwqenta

1:13
kumata agria qalasshV epafrizonta taV eautwn aiscunaV astereV planhtai oiV o zofoV tou skotouV eiV ton aiwna tethrhtai

1:14
proefhteusen de kai toutoiV ebdomoV apo adam enwc legwn idou hlqen kurioV en muriasin agiaiV autou

1:15
poihsai krisin kata pantwn kai exelegxai pantaV touV asebeiV autwn peri pantwn twn ergwn asebeiaV autwn wn hsebhsan kai peri pantwn twn sklhrwn wn elalhsan kat autou amartwloi asebeiV

1:16
outoi eisin goggustai memyimoiroi kata taV epiqumiaV autwn poreuomenoi kai to stoma autwn lalei uperogka qaumazonteV proswpa wfeleiaV carin

1:17
umeiV de agaphtoi mnhsqhte twn rhmatwn twn proeirhmenwn upo twn apostolwn tou kuriou hmwn ihsou cristou

1:18
oti elegon umin oti en escatw cronw esontai empaiktai kata taV eautwn epiqumiaV poreuomenoi twn asebeiwn

1:19
outoi eisin oi apodiorizonteV yucikoi pneuma mh econteV

1:20
umeiV de agaphtoi th agiwtath umwn pistei epoikodomounteV eautouV en pneumati agiw proseucomenoi

1:21
eautouV en agaph qeou thrhsate prosdecomenoi to eleoV tou kuriou hmwn ihsou cristou eiV zwhn aiwnion

1:22
kai ouV men eleeite diakrinomenoi

1:23
ouV de en fobw swzete ek tou puroV arpazonteV misounteV kai ton apo thV sarkoV espilwmenon citwna

1:24
tw de dunamenw fulaxai autouV aptaistouV kai sthsai katenwpion thV doxhV autou amwmouV en agalliasei

1:25
monw sofw qew swthri hmwn doxa kai megalwsunh kratoV kai exousia kai nun kai eiV pantaV touV aiwnaV amhn