Bible Robert Stephanus
Textus Receptus
La Nouvelle Alliance

Le Nouveau Testament Grec Textus Receptus (Stephanus 1550)

TO KATA MARKON
AGION EUAGGELION
1:1
arch tou euaggeliou ihsou cristou uiou tou qeou

1:2
wV gegraptai en toiV profhtaiV idou egw apostellw ton aggelon mou pro proswpou sou oV kataskeuasei thn odon sou emprosqen sou

1:3
fwnh bowntoV en th erhmw etoimasate thn odon kuriou euqeiaV poieite taV tribouV autou

1:4
egeneto iwannhV baptizwn en th erhmw kai khrusswn baptisma metanoiaV eiV afesin amartiwn

1:5
kai exeporeueto proV auton pasa h ioudaia cwra kai oi ierosolumitai kai ebaptizonto panteV en tw iordanh potamw up autou exomologoumenoi taV amartiaV autwn

1:6
hn de iwannhV endedumenoV tricaV kamhlou kai zwnhn dermatinhn peri thn osfun autou kai esqiwn akridaV kai meli agrion

1:7
kai ekhrussen legwn ercetai o iscuroteroV mou opisw mou ou ouk eimi ikanoV kuyaV lusai ton imanta twn upodhmatwn autou

1:8
egw men ebaptisa umaV en udati autoV de baptisei umaV en pneumati agiw

1:9
kai egeneto en ekeinaiV taiV hmeraiV hlqen ihsouV apo nazaret thV galilaiaV kai ebaptisqh upo iwannou eiV ton iordanhn

1:10
kai euqewV anabainwn apo tou udatoV eiden scizomenouV touV ouranouV kai to pneuma wsei peristeran katabainon ep auton

1:11
kai fwnh egeneto ek twn ouranwn su ei o uioV mou o agaphtoV en w eudokhsa

1:12
kai euquV to pneuma auton ekballei eiV thn erhmon

1:13
kai hn ekei en th erhmw hmeraV tessarakonta peirazomenoV upo tou satana kai hn meta twn qhriwn kai oi aggeloi dihkonoun autw

1:14
meta de to paradoqhnai ton iwannhn hlqen o ihsouV eiV thn galilaian khrusswn to euaggelion thV basileiaV tou qeou

1:15
kai legwn oti peplhrwtai o kairoV kai hggiken h basileia tou qeou metanoeite kai pisteuete en tw euaggeliw

1:16
peripatwn de para thn qalassan thV galilaiaV eiden simwna kai andrean ton adelfon autou ballontaV amfiblhstron en th qalassh hsan gar alieiV

1:17
kai eipen autoiV o ihsouV deute opisw mou kai poihsw umaV genesqai alieiV anqrwpwn

1:18
kai euqewV afenteV ta diktua autwn hkolouqhsan autw

1:19
kai probaV ekeiqen oligon eiden iakwbon ton tou zebedaiou kai iwannhn ton adelfon autou kai autouV en tw ploiw katartizontaV ta diktua

1:20
kai euqewV ekalesen autouV kai afenteV ton patera autwn zebedaion en tw ploiw meta twn misqwtwn aphlqon opisw autou

1:21
kai eisporeuontai eiV kapernaoum kai euqewV toiV sabbasin eiselqwn eiV thn sunagwghn edidasken

1:22
kai exeplhssonto epi th didach autou hn gar didaskwn autouV wV exousian ecwn kai ouc wV oi grammateiV

1:23
kai hn en th sunagwgh autwn anqrwpoV en pneumati akaqartw kai anekraxen

1:24
legwn ea ti hmin kai soi ihsou nazarhne hlqeV apolesai hmaV oida se tiV ei o agioV tou qeou

1:25
kai epetimhsen autw o ihsouV legwn fimwqhti kai exelqe ex autou

1:26
kai sparaxan auton to pneuma to akaqarton kai kraxan fwnh megalh exhlqen ex autou

1:27
kai eqambhqhsan panteV wste suzhtein proV autouV legontaV ti estin touto tiV h didach h kainh auth oti kat exousian kai toiV pneumasin toiV akaqartoiV epitassei kai upakouousin autw

1:28
exhlqen de h akoh autou euquV eiV olhn thn pericwron thV galilaiaV

1:29
kai euqewV ek thV sunagwghV exelqonteV hlqon eiV thn oikian simwnoV kai andreou meta iakwbou kai iwannou

1:30
h de penqera simwnoV katekeito puressousa kai euqewV legousin autw peri authV

1:31
kai proselqwn hgeiren authn krathsaV thV ceiroV authV kai afhken authn o puretoV euqewV kai dihkonei autoiV

1:32
oyiaV de genomenhV ote edu o hlioV eferon proV auton pantaV touV kakwV econtaV kai touV daimonizomenouV

1:33
kai h poliV olh episunhgmenh hn proV thn quran

1:34
kai eqerapeusen pollouV kakwV econtaV poikilaiV nosoiV kai daimonia polla exebalen kai ouk hfien lalein ta daimonia oti hdeisan auton

1:35
kai prwi ennucon lian anastaV exhlqen kai aphlqen eiV erhmon topon kakei proshuceto

1:36
kai katediwxan auton o simwn kai oi met autou

1:37
kai euronteV auton legousin autw oti panteV zhtousin se

1:38
kai legei autoiV agwmen eiV taV ecomenaV kwmopoleiV ina kakei khruxw eiV touto gar exelhluqa

1:39
kai hn khrusswn en taiV sunagwgaiV autwn eiV olhn thn galilaian kai ta daimonia ekballwn

1:40
kai ercetai proV auton leproV parakalwn auton kai gonupetwn auton kai legwn autw oti ean qelhV dunasai me kaqarisai

1:41
o de ihsouV splagcnisqeiV ekteinaV thn ceira hyato autou kai legei autw qelw kaqarisqhti

1:42
kai eipontoV autou euqewV aphlqen ap autou h lepra kai ekaqarisqh

1:43
kai embrimhsamenoV autw euqewV exebalen auton

1:44
kai legei autw ora mhdeni mhden eiphV all upage seauton deixon tw ierei kai prosenegke peri tou kaqarismou sou a prosetaxen mwshV eiV marturion autoiV

1:45
o de exelqwn hrxato khrussein polla kai diafhmizein ton logon wste mhketi auton dunasqai fanerwV eiV polin eiselqein all exw en erhmoiV topoiV hn kai hrconto proV auton pantacoqen

2:1
kai palin eishlqen eiV kapernaoum di hmerwn kai hkousqh oti eiV oikon estin

2:2
kai euqewV sunhcqhsan polloi wste mhketi cwrein mhde ta proV thn quran kai elalei autoiV ton logon

2:3
kai ercontai proV auton paralutikon feronteV airomenon upo tessarwn

2:4
kai mh dunamenoi proseggisai autw dia ton oclon apestegasan thn steghn opou hn kai exoruxanteV calwsin ton krabbaton ef w o paralutikoV katekeito

2:5
idwn de o ihsouV thn pistin autwn legei tw paralutikw teknon afewntai soi ai amartiai sou

2:6
hsan de tineV twn grammatewn ekei kaqhmenoi kai dialogizomenoi en taiV kardiaiV autwn

2:7
ti outoV outwV lalei blasfhmiaV tiV dunatai afienai amartiaV ei mh eiV o qeoV

2:8
kai euqewV epignouV o ihsouV tw pneumati autou oti outwV dialogizontai en eautoiV eipen autoiV ti tauta dialogizesqe en taiV kardiaiV umwn

2:9
ti estin eukopwteron eipein tw paralutikw afewntai soi ai amartiai h eipein egeirai kai aron sou ton krabbaton kai peripatei

2:10
ina de eidhte oti exousian ecei o uioV tou anqrwpou afienai epi thV ghV amartiaV legei tw paralutikw

2:11
soi legw egeirai kai aron ton krabbaton sou kai upage eiV ton oikon sou

2:12
kai hgerqh euqewV kai araV ton krabbaton exhlqen enantion pantwn wste existasqai pantaV kai doxazein ton qeon legontaV oti oudepote outwV eidomen

2:13
kai exhlqen palin para thn qalassan kai paV o ocloV hrceto proV auton kai edidasken autouV

2:14
kai paragwn eiden leuin ton tou alfaiou kaqhmenon epi to telwnion kai legei autw akolouqei moi kai anastaV hkolouqhsen autw

2:15
kai egeneto en tw katakeisqai auton en th oikia autou kai polloi telwnai kai amartwloi sunanekeinto tw ihsou kai toiV maqhtaiV autou hsan gar polloi kai hkolouqhsan autw

2:16
kai oi grammateiV kai oi farisaioi idonteV auton esqionta meta twn telwnwn kai amartwlwn elegon toiV maqhtaiV autou ti oti meta twn telwnwn kai amartwlwn esqiei kai pinei

2:17
kai akousaV o ihsouV legei autoiV ou creian ecousin oi iscuonteV iatrou all oi kakwV econteV ouk hlqon kalesai dikaiouV alla amartwlouV eiV metanoian

2:18
kai hsan oi maqhtai iwannou kai oi twn farisaiwn nhsteuonteV kai ercontai kai legousin autw diati oi maqhtai iwannou kai oi twn farisaiwn nhsteuousin oi de soi maqhtai ou nhsteuousin

2:19
kai eipen autoiV o ihsouV mh dunantai oi uioi tou numfwnoV en w o numfioV met autwn estin nhsteuein oson cronon meq eautwn ecousin ton numfion ou dunantai nhsteuein

2:20
eleusontai de hmerai otan aparqh ap autwn o numfioV kai tote nhsteusousin en ekeinaiV taiV hmeraiV

2:21
kai oudeiV epiblhma rakouV agnafou epirraptei epi imatiw palaiw ei de mh airei to plhrwma autou to kainon tou palaiou kai ceiron scisma ginetai

2:22
kai oudeiV ballei oinon neon eiV askouV palaiouV ei de mh rhssei o oinoV o neoV touV askouV kai o oinoV ekceitai kai oi askoi apolountai alla oinon neon eiV askouV kainouV blhteon

2:23
kai egeneto paraporeuesqai auton en toiV sabbasin dia twn sporimwn kai hrxanto oi maqhtai autou odon poiein tillonteV touV stacuaV

2:24
kai oi farisaioi elegon autw ide ti poiousin en toiV sabbasin o ouk exestin

2:25
kai autoV elegen autoiV oudepote anegnwte ti epoihsen dabid ote creian escen kai epeinasen autoV kai oi met autou

2:26
pwV eishlqen eiV ton oikon tou qeou epi abiaqar tou arcierewV kai touV artouV thV proqesewV efagen ouV ouk exestin fagein ei mh toiV iereusin kai edwken kai toiV sun autw ousin

2:27
kai elegen autoiV to sabbaton dia ton anqrwpon egeneto ouc o anqrwpoV dia to sabbaton

2:28
wste kurioV estin o uioV tou anqrwpou kai tou sabbatou

3:1
kai eishlqen palin eiV thn sunagwghn kai hn ekei anqrwpoV exhrammenhn ecwn thn ceira

3:2
kai parethroun auton ei toiV sabbasin qerapeusei auton ina kathgorhswsin autou

3:3
kai legei tw anqrwpw tw exhrammenhn econti thn ceira egeirai eiV to meson

3:4
kai legei autoiV exestin toiV sabbasin agaqopoihsai h kakopoihsai yuchn swsai h apokteinai oi de esiwpwn

3:5
kai peribleyamenoV autouV met orghV sullupoumenoV epi th pwrwsei thV kardiaV autwn legei tw anqrwpw ekteinon thn ceira sou kai exeteinen kai apokatestaqh h ceir autou ugihV wV h allh

3:6
kai exelqonteV oi farisaioi euqewV meta twn hrwdianwn sumboulion epoioun kat autou opwV auton apoleswsin

3:7
kai o ihsouV anecwrhsen meta twn maqhtwn autou proV thn qalassan kai polu plhqoV apo thV galilaiaV hkolouqhsan autw kai apo thV ioudaiaV

3:8
kai apo ierosolumwn kai apo thV idoumaiaV kai peran tou iordanou kai oi peri turon kai sidwna plhqoV polu akousanteV osa epoiei hlqon proV auton

3:9
kai eipen toiV maqhtaiV autou ina ploiarion proskarterh autw dia ton oclon ina mh qlibwsin auton

3:10
pollouV gar eqerapeusen wste epipiptein autw ina autou aywntai osoi eicon mastigaV

3:11
kai ta pneumata ta akaqarta otan auton eqewrei prosepipten autw kai ekrazen legonta oti su ei o uioV tou qeou

3:12
kai polla epetima autoiV ina mh auton faneron poihswsin

3:13
kai anabainei eiV to oroV kai proskaleitai ouV hqelen autoV kai aphlqon proV auton

3:14
kai epoihsen dwdeka ina wsin met autou kai ina apostellh autouV khrussein

3:15
kai ecein exousian qerapeuein taV nosouV kai ekballein ta daimonia

3:16
kai epeqhken tw simwni onoma petron

3:17
kai iakwbon ton tou zebedaiou kai iwannhn ton adelfon tou iakwbou kai epeqhken autoiV onomata boanergeV o estin uioi bronthV

3:18
kai andrean kai filippon kai barqolomaion kai matqaion kai qwman kai iakwbon ton tou alfaiou kai qaddaion kai simwna ton kananithn

3:19
kai ioudan iskariwthn oV kai paredwken auton kai ercontai eiV oikon

3:20
kai sunercetai palin ocloV wste mh dunasqai autouV mhte arton fagein

3:21
kai akousanteV oi par autou exhlqon krathsai auton elegon gar oti exesth

3:22
kai oi grammateiV oi apo ierosolumwn katabanteV elegon oti beelzeboul ecei kai oti en tw arconti twn daimoniwn ekballei ta daimonia

3:23
kai proskalesamenoV autouV en parabolaiV elegen autoiV pwV dunatai satanaV satanan ekballein

3:24
kai ean basileia ef eauthn merisqh ou dunatai staqhnai h basileia ekeinh

3:25
kai ean oikia ef eauthn merisqh ou dunatai staqhnai h oikia ekeinh

3:26
kai ei o satanaV anesth ef eauton kai memeristai ou dunatai staqhnai alla teloV ecei

3:27
ou dunatai oudeiV ta skeuh tou iscurou eiselqwn eiV thn oikian autou diarpasai ean mh prwton ton iscuron dhsh kai tote thn oikian autou diarpasei

3:28
amhn legw umin oti panta afeqhsetai ta amarthmata toiV uioiV twn anqrwpwn kai blasfhmiai osaV an blasfhmhswsin

3:29
oV d an blasfhmhsh eiV to pneuma to agion ouk ecei afesin eiV ton aiwna all enocoV estin aiwniou krisewV

3:30
oti elegon pneuma akaqarton ecei

3:31
ercontai oun oi adelfoi kai h mhthr autou kai exw estwteV apesteilan proV auton fwnounteV auton

3:32
kai ekaqhto ocloV peri auton eipon de autw idou h mhthr sou kai oi adelfoi sou exw zhtousin se

3:33
kai apekriqh autoiV legwn tiV estin h mhthr mou h oi adelfoi mou

3:34
kai peribleyamenoV kuklw touV peri auton kaqhmenouV legei ide h mhthr mou kai oi adelfoi mou

3:35
oV gar an poihsh to qelhma tou qeou outoV adelfoV mou kai adelfh mou kai mhthr estin

4:1
kai palin hrxato didaskein para thn qalassan kai sunhcqh proV auton ocloV poluV wste auton embanta eiV to ploion kaqhsqai en th qalassh kai paV o ocloV proV thn qalassan epi thV ghV hn

4:2
kai edidasken autouV en parabolaiV polla kai elegen autoiV en th didach autou

4:3
akouete idou exhlqen o speirwn tou speirai

4:4
kai egeneto en tw speirein o men epesen para thn odon kai hlqen ta peteina tou ouranou kai katefagen auto

4:5
allo de epesen epi to petrwdeV opou ouk eicen ghn pollhn kai euqewV exaneteilen dia to mh ecein baqoV ghV

4:6
hliou de anateilantoV ekaumatisqh kai dia to mh ecein rizan exhranqh

4:7
kai allo epesen eiV taV akanqaV kai anebhsan ai akanqai kai sunepnixan auto kai karpon ouk edwken

4:8
kai allo epesen eiV thn ghn thn kalhn kai edidou karpon anabainonta kai auxanonta kai eferen en triakonta kai en exhkonta kai en ekaton

4:9
kai elegen autoiV o ecwn wta akouein akouetw

4:10
ote de egeneto katamonaV hrwthsan auton oi peri auton sun toiV dwdeka thn parabolhn

4:11
kai elegen autoiV umin dedotai gnwnai to musthrion thV basileiaV tou qeou ekeinoiV de toiV exw en parabolaiV ta panta ginetai

4:12
ina bleponteV blepwsin kai mh idwsin kai akouonteV akouwsin kai mh suniwsin mhpote epistreywsin kai afeqh autoiV ta amarthmata

4:13
kai legei autoiV ouk oidate thn parabolhn tauthn kai pwV pasaV taV parabolaV gnwsesqe

4:14
o speirwn ton logon speirei

4:15
outoi de eisin oi para thn odon opou speiretai o logoV kai otan akouswsin euqewV ercetai o satanaV kai airei ton logon ton esparmenon en taiV kardiaiV autwn

4:16
kai outoi eisin omoiwV oi epi ta petrwdh speiromenoi oi otan akouswsin ton logon euqewV meta caraV lambanousin auton

4:17
kai ouk ecousin rizan en eautoiV alla proskairoi eisin eita genomenhV qliyewV h diwgmou dia ton logon euqewV skandalizontai

4:18
kai outoi eisin oi eiV taV akanqaV speiromenoi outoi eisin oi ton logon akouonteV

4:19
kai ai merimnai tou aiwnoV toutou kai h apath tou ploutou kai ai peri ta loipa epiqumiai eisporeuomenai sumpnigousin ton logon kai akarpoV ginetai

4:20
kai outoi eisin oi epi thn ghn thn kalhn sparenteV oitineV akouousin ton logon kai paradecontai kai karpoforousin en triakonta kai en exhkonta kai en ekaton

4:21
kai elegen autoiV mhti o lucnoV ercetai ina upo ton modion teqh h upo thn klinhn ouc ina epi thn lucnian epiteqh

4:22
ou gar estin ti krupton o ean mh fanerwqh oude egeneto apokrufon all ina eiV faneron elqh

4:23
ei tiV ecei wta akouein akouetw

4:24
kai elegen autoiV blepete ti akouete en w metrw metreite metrhqhsetai umin kai prosteqhsetai umin toiV akouousin

4:25
oV gar an ech doqhsetai autw kai oV ouk ecei kai o ecei arqhsetai ap autou

4:26
kai elegen outwV estin h basileia tou qeou wV ean anqrwpoV balh ton sporon epi thV ghV

4:27
kai kaqeudh kai egeirhtai nukta kai hmeran kai o sporoV blastanh kai mhkunhtai wV ouk oiden autoV

4:28
automath gar h gh karpoforei prwton corton eita stacun eita plhrh siton en tw stacui

4:29
otan de paradw o karpoV euqewV apostellei to drepanon oti paresthken o qerismoV

4:30
kai elegen tini omoiwswmen thn basileian tou qeou h en poia parabolh parabalwmen authn

4:31
wV kokkw sinapewV oV otan sparh epi thV ghV mikroteroV pantwn twn spermatwn estin twn epi thV ghV

4:32
kai otan sparh anabainei kai ginetai pantwn twn lacanwn meizwn kai poiei kladouV megalouV wste dunasqai upo thn skian autou ta peteina tou ouranou kataskhnoun

4:33
kai toiautaiV parabolaiV pollaiV elalei autoiV ton logon kaqwV hdunanto akouein

4:34
cwriV de parabolhV ouk elalei autoiV kat idian de toiV maqhtaiV autou epeluen panta

4:35
kai legei autoiV en ekeinh th hmera oyiaV genomenhV dielqwmen eiV to peran

4:36
kai afenteV ton oclon paralambanousin auton wV hn en tw ploiw kai alla de ploiaria hn met autou

4:37
kai ginetai lailay anemou megalh ta de kumata epeballen eiV to ploion wste auto hdh gemizesqai

4:38
kai hn autoV epi th prumnh epi to proskefalaion kaqeudwn kai diegeirousin auton kai legousin autw didaskale ou melei soi oti apollumeqa

4:39
kai diegerqeiV epetimhsen tw anemw kai eipen th qalassh siwpa pefimwso kai ekopasen o anemoV kai egeneto galhnh megalh

4:40
kai eipen autoiV ti deiloi este outwV pwV ouk ecete pistin

4:41
kai efobhqhsan fobon megan kai elegon proV allhlouV tiV ara outoV estin oti kai o anemoV kai h qalassa upakouousin autw

5:1
kai hlqon eiV to peran thV qalasshV eiV thn cwran twn gadarhnwn

5:2
kai exelqonti autw ek tou ploiou euqewV aphnthsen autw ek twn mnhmeiwn anqrwpoV en pneumati akaqartw

5:3
oV thn katoikhsin eicen en toiV mnhmeioiV kai oute alusesin oudeiV hdunato auton dhsai

5:4
dia to auton pollakiV pedaiV kai alusesin dedesqai kai diespasqai up autou taV aluseiV kai taV pedaV suntetrifqai kai oudeiV auton iscuen damasai

5:5
kai diapantoV nuktoV kai hmeraV en toiV oresin kai en toiV mnhmasin hn krazwn kai katakoptwn eauton liqoiV

5:6
idwn de ton ihsoun apo makroqen edramen kai prosekunhsen autw

5:7
kai kraxaV fwnh megalh eipen ti emoi kai soi ihsou uie tou qeou tou uyistou orkizw se ton qeon mh me basanishV

5:8
elegen gar autw exelqe to pneuma to akaqarton ek tou anqrwpou

5:9
kai ephrwta auton ti soi onoma kai apekriqh legwn legewn onoma moi oti polloi esmen

5:10
kai parekalei auton polla ina mh autouV aposteilh exw thV cwraV

5:11
hn de ekei proV ta orh agelh coirwn megalh boskomenh

5:12
kai parekalesan auton panteV oi daimoneV legonteV pemyon hmaV eiV touV coirouV ina eiV autouV eiselqwmen

5:13
kai epetreyen autoiV euqewV o ihsouV kai exelqonta ta pneumata ta akaqarta eishlqon eiV touV coirouV kai wrmhsen h agelh kata tou krhmnou eiV thn qalassan hsan de wV discilioi kai epnigonto en th qalassh

5:14
oi de boskonteV touV coirouV efugon kai anhggeilan eiV thn polin kai eiV touV agrouV kai exhlqon idein ti estin to gegonoV

5:15
kai ercontai proV ton ihsoun kai qewrousin ton daimonizomenon kaqhmenon kai imatismenon kai swfronounta ton eschkota ton legewna kai efobhqhsan

5:16
kai dihghsanto autoiV oi idonteV pwV egeneto tw daimonizomenw kai peri twn coirwn

5:17
kai hrxanto parakalein auton apelqein apo twn oriwn autwn

5:18
kai embantoV autou eiV to ploion parekalei auton o daimonisqeiV ina h met autou

5:19
o de ihsouV ouk afhken auton alla legei autw upage eiV ton oikon sou proV touV souV kai anaggeilon autoiV osa soi o kurioV epoihsen kai hlehsen se

5:20
kai aphlqen kai hrxato khrussein en th dekapolei osa epoihsen autw o ihsouV kai panteV eqaumazon

5:21
kai diaperasantoV tou ihsou en tw ploiw palin eiV to peran sunhcqh ocloV poluV ep auton kai hn para thn qalassan

5:22
kai idou ercetai eiV twn arcisunagwgwn onomati iaeiroV kai idwn auton piptei proV touV podaV autou

5:23
kai parekalei auton polla legwn oti to qugatrion mou escatwV ecei ina elqwn epiqhV auth taV ceiraV opwV swqh kai zhsetai

5:24
kai aphlqen met autou kai hkolouqei autw ocloV poluV kai suneqlibon auton

5:25
kai gunh tiV ousa en rusei aimatoV eth dwdeka

5:26
kai polla paqousa upo pollwn iatrwn kai dapanhsasa ta par eauthV panta kai mhden wfelhqeisa alla mallon eiV to ceiron elqousa

5:27
akousasa peri tou ihsou elqousa en tw oclw opisqen hyato tou imatiou autou

5:28
elegen gar oti kan twn imatiwn autou aywmai swqhsomai

5:29
kai euqewV exhranqh h phgh tou aimatoV authV kai egnw tw swmati oti iatai apo thV mastigoV

5:30
kai euqewV o ihsouV epignouV en eautw thn ex autou dunamin exelqousan epistrafeiV en tw oclw elegen tiV mou hyato twn imatiwn

5:31
kai elegon autw oi maqhtai autou blepeiV ton oclon sunqlibonta se kai legeiV tiV mou hyato

5:32
kai perieblepeto idein thn touto poihsasan

5:33
h de gunh fobhqeisa kai tremousa eiduia o gegonen ep auth hlqen kai prosepesen autw kai eipen autw pasan thn alhqeian

5:34
o de eipen auth qugater h pistiV sou seswken se upage eiV eirhnhn kai isqi ugihV apo thV mastigoV sou

5:35
eti autou lalountoV ercontai apo tou arcisunagwgou legonteV oti h qugathr sou apeqanen ti eti skulleiV ton didaskalon

5:36
o de ihsouV euqewV akousaV ton logon laloumenon legei tw arcisunagwgw mh fobou monon pisteue

5:37
kai ouk afhken oudena autw sunakolouqhsai ei mh petron kai iakwbon kai iwannhn ton adelfon iakwbou

5:38
kai ercetai eiV ton oikon tou arcisunagwgou kai qewrei qorubon klaiontaV kai alalazontaV polla

5:39
kai eiselqwn legei autoiV ti qorubeisqe kai klaiete to paidion ouk apeqanen alla kaqeudei

5:40
kai kategelwn autou o de ekbalwn apantaV paralambanei ton patera tou paidiou kai thn mhtera kai touV met autou kai eisporeuetai opou hn to paidion anakeimenon

5:41
kai krathsaV thV ceiroV tou paidiou legei auth taliqa koumi o estin meqermhneuomenon to korasion soi legw egeirai

5:42
kai euqewV anesth to korasion kai periepatei hn gar etwn dwdeka kai exesthsan ekstasei megalh

5:43
kai diesteilato autoiV polla ina mhdeiV gnw touto kai eipen doqhnai auth fagein

6:1
kai exhlqen ekeiqen kai hlqen eiV thn patrida autou kai akolouqousin autw oi maqhtai autou

6:2
kai genomenou sabbatou hrxato en th sunagwgh didaskein kai polloi akouonteV exeplhssonto legonteV poqen toutw tauta kai tiV h sofia h doqeisa autw oti kai dunameiV toiautai dia twn ceirwn autou ginontai

6:3
ouk outoV estin o tektwn o uioV mariaV adelfoV de iakwbou kai iwsh kai iouda kai simwnoV kai ouk eisin ai adelfai autou wde proV hmaV kai eskandalizonto en autw

6:4
elegen de autoiV o ihsouV oti ouk estin profhthV atimoV ei mh en th patridi autou kai en toiV suggenesin kai en th oikia autou

6:5
kai ouk hdunato ekei oudemian dunamin poihsai ei mh oligoiV arrwstoiV epiqeiV taV ceiraV eqerapeusen

6:6
kai eqaumazen dia thn apistian autwn kai perihgen taV kwmaV kuklw didaskwn

6:7
kai proskaleitai touV dwdeka kai hrxato autouV apostellein duo duo kai edidou autoiV exousian twn pneumatwn twn akaqartwn

6:8
kai parhggeilen autoiV ina mhden airwsin eiV odon ei mh rabdon monon mh phran mh arton mh eiV thn zwnhn calkon

6:9
all upodedemenouV sandalia kai mh endushsqe duo citwnaV

6:10
kai elegen autoiV opou ean eiselqhte eiV oikian ekei menete ewV an exelqhte ekeiqen

6:11
kai osoi an mh dexwntai umaV mhde akouswsin umwn ekporeuomenoi ekeiqen ektinaxate ton coun ton upokatw twn podwn umwn eiV marturion autoiV amhn legw umin anektoteron estai sodomoiV h gomorroiV en hmera krisewV h th polei ekeinh

6:12
kai exelqonteV ekhrusson ina metanohswsin

6:13
kai daimonia polla exeballon kai hleifon elaiw pollouV arrwstouV kai eqerapeuon

6:14
kai hkousen o basileuV hrwdhV faneron gar egeneto to onoma autou kai elegen oti iwannhV o baptizwn ek nekrwn hgerqh kai dia touto energousin ai dunameiV en autw

6:15
alloi elegon oti hliaV estin alloi de elegon oti profhthV estin h wV eiV twn profhtwn

6:16
akousaV de o hrwdhV eipen oti on egw apekefalisa iwannhn outoV estin autoV hgerqh ek nekrwn

6:17
autoV gar o hrwdhV aposteilaV ekrathsen ton iwannhn kai edhsen auton en th fulakh dia hrwdiada thn gunaika filippou tou adelfou autou oti authn egamhsen

6:18
elegen gar o iwannhV tw hrwdh oti ouk exestin soi ecein thn gunaika tou adelfou sou

6:19
h de hrwdiaV eneicen autw kai hqelen auton apokteinai kai ouk hdunato

6:20
o gar hrwdhV efobeito ton iwannhn eidwV auton andra dikaion kai agion kai sunethrei auton kai akousaV autou polla epoiei kai hdewV autou hkouen

6:21
kai genomenhV hmeraV eukairou ote hrwdhV toiV genesioiV autou deipnon epoiei toiV megistasin autou kai toiV ciliarcoiV kai toiV prwtoiV thV galilaiaV

6:22
kai eiselqoushV thV qugatroV authV thV hrwdiadoV kai orchsamenhV kai aresashV tw hrwdh kai toiV sunanakeimenoiV eipen o basileuV tw korasiw aithson me o ean qelhV kai dwsw soi

6:23
kai wmosen auth oti o ean me aithshV dwsw soi ewV hmisouV thV basileiaV mou

6:24
h de exelqousa eipen th mhtri authV ti aithsomai h de eipen thn kefalhn iwannou tou baptistou

6:25
kai eiselqousa euqewV meta spoudhV proV ton basilea hthsato legousa qelw ina moi dwV ex authV epi pinaki thn kefalhn iwannou tou baptistou

6:26
kai perilupoV genomenoV o basileuV dia touV orkouV kai touV sunanakeimenouV ouk hqelhsen authn aqethsai

6:27
kai euqewV aposteilaV o basileuV spekoulatwra epetaxen enecqhnai thn kefalhn autou

6:28
o de apelqwn apekefalisen auton en th fulakh kai hnegken thn kefalhn autou epi pinaki kai edwken authn tw korasiw kai to korasion edwken authn th mhtri authV

6:29
kai akousanteV oi maqhtai autou hlqon kai hran to ptwma autou kai eqhkan auto en tw mnhmeiw

6:30
kai sunagontai oi apostoloi proV ton ihsoun kai aphggeilan autw panta kai osa epoihsan kai osa edidaxan

6:31
kai eipen autoiV deute umeiV autoi kat idian eiV erhmon topon kai anapauesqe oligon hsan gar oi ercomenoi kai oi upagonteV polloi kai oude fagein hukairoun

6:32
kai aphlqon eiV erhmon topon tw ploiw kat idian

6:33
kai eidon autouV upagontaV oi ocloi kai epegnwsan auton polloi kai pezh apo paswn twn polewn sunedramon ekei kai prohlqon autouV kai sunhlqon proV auton

6:34
kai exelqwn eiden o ihsouV polun oclon kai esplagcnisqh ep autoiV oti hsan wV probata mh econta poimena kai hrxato didaskein autouV polla

6:35
kai hdh wraV pollhV genomenhV proselqonteV autw oi maqhtai autou legousin oti erhmoV estin o topoV kai hdh wra pollh

6:36
apoluson autouV ina apelqonteV eiV touV kuklw agrouV kai kwmaV agoraswsin eautoiV artouV ti gar fagwsin ouk ecousin

6:37
o de apokriqeiV eipen autoiV dote autoiV umeiV fagein kai legousin autw apelqonteV agoraswmen diakosiwn dhnariwn artouV kai dwmen autoiV fagein

6:38
o de legei autoiV posouV artouV ecete upagete kai idete kai gnonteV legousin pente kai duo icquaV

6:39
kai epetaxen autoiV anaklinai pantaV sumposia sumposia epi tw clwrw cortw

6:40
kai anepeson prasiai prasiai ana ekaton kai ana penthkonta

6:41
kai labwn touV pente artouV kai touV duo icquaV anableyaV eiV ton ouranon euloghsen kai kateklasen touV artouV kai edidou toiV maqhtaiV autou ina paraqwsin autoiV kai touV duo icquaV emerisen pasin

6:42
kai efagon panteV kai ecortasqhsan

6:43
kai hran klasmatwn dwdeka kofinouV plhreiV kai apo twn icquwn

6:44
kai hsan oi fagonteV touV artouV wsei pentakiscilioi andreV

6:45
kai euqewV hnagkasen touV maqhtaV autou embhnai eiV to ploion kai proagein eiV to peran proV bhqsaidan ewV autoV apolush ton oclon

6:46
kai apotaxamenoV autoiV aphlqen eiV to oroV proseuxasqai

6:47
kai oyiaV genomenhV hn to ploion en mesw thV qalasshV kai autoV monoV epi thV ghV

6:48
kai eiden autouV basanizomenouV en tw elaunein hn gar o anemoV enantioV autoiV kai peri tetarthn fulakhn thV nuktoV ercetai proV autouV peripatwn epi thV qalasshV kai hqelen parelqein autouV

6:49
oi de idonteV auton peripatounta epi thV qalasshV edoxan fantasma einai kai anekraxan

6:50
panteV gar auton eidon kai etaracqhsan kai euqewV elalhsen met autwn kai legei autoiV qarseite egw eimi mh fobeisqe

6:51
kai anebh proV autouV eiV to ploion kai ekopasen o anemoV kai lian ek perissou en eautoiV existanto kai eqaumazon

6:52
ou gar sunhkan epi toiV artoiV hn gar h kardia autwn pepwrwmenh

6:53
kai diaperasanteV hlqon epi thn ghn genhsaret kai proswrmisqhsan

6:54
kai exelqontwn autwn ek tou ploiou euqewV epignonteV auton

6:55
peridramonteV olhn thn pericwron ekeinhn hrxanto epi toiV krabbatoiV touV kakwV econtaV periferein opou hkouon oti ekei estin

6:56
kai opou an eiseporeueto eiV kwmaV h poleiV h agrouV en taiV agoraiV etiqoun touV asqenountaV kai parekaloun auton ina kan tou kraspedou tou imatiou autou aywntai kai osoi an hptonto autou eswzonto

7:1
kai sunagontai proV auton oi farisaioi kai tineV twn grammatewn elqonteV apo ierosolumwn

7:2
kai idonteV tinaV twn maqhtwn autou koinaiV cersin tout estin aniptoiV esqiontaV artouV ememyanto

7:3
oi gar farisaioi kai panteV oi ioudaioi ean mh pugmh niywntai taV ceiraV ouk esqiousin kratounteV thn paradosin twn presbuterwn

7:4
kai apo agoraV ean mh baptiswntai ouk esqiousin kai alla polla estin a parelabon kratein baptismouV pothriwn kai xestwn kai calkiwn kai klinwn

7:5
epeita eperwtwsin auton oi farisaioi kai oi grammateiV diati oi maqhtai sou ou peripatousin kata thn paradosin twn presbuterwn alla aniptoiV cersin esqiousin ton arton

7:6
o de apokriqeiV eipen autoiV oti kalwV proefhteusen hsaiaV peri umwn twn upokritwn wV gegraptai outoV o laoV toiV ceilesin me tima h de kardia autwn porrw apecei ap emou

7:7
mathn de sebontai me didaskonteV didaskaliaV entalmata anqrwpwn

7:8
afenteV gar thn entolhn tou qeou krateite thn paradosin twn anqrwpwn baptismouV xestwn kai pothriwn kai alla paromoia toiauta polla poieite

7:9
kai elegen autoiV kalwV aqeteite thn entolhn tou qeou ina thn paradosin umwn thrhshte

7:10
mwshV gar eipen tima ton patera sou kai thn mhtera sou kai o kakologwn patera h mhtera qanatw teleutatw

7:11
umeiV de legete ean eiph anqrwpoV tw patri h th mhtri korban o estin dwron o ean ex emou wfelhqhV

7:12
kai ouketi afiete auton ouden poihsai tw patri autou h th mhtri autou

7:13
akurounteV ton logon tou qeou th paradosei umwn h paredwkate kai paromoia toiauta polla poieite

7:14
kai proskalesamenoV panta ton oclon elegen autoiV akouete mou panteV kai suniete

7:15
ouden estin exwqen tou anqrwpou eisporeuomenon eiV auton o dunatai auton koinwsai alla ta ekporeuomena ap autou ekeina estin ta koinounta ton anqrwpon

7:16
ei tiV ecei wta akouein akouetw

7:17
kai ote eishlqen eiV oikon apo tou oclou ephrwtwn auton oi maqhtai autou peri thV parabolhV

7:18
kai legei autoiV outwV kai umeiV asunetoi este ou noeite oti pan to exwqen eisporeuomenon eiV ton anqrwpon ou dunatai auton koinwsai

7:19
oti ouk eisporeuetai autou eiV thn kardian all eiV thn koilian kai eiV ton afedrwna ekporeuetai kaqarizon panta ta brwmata

7:20
elegen de oti to ek tou anqrwpou ekporeuomenon ekeino koinoi ton anqrwpon

7:21
eswqen gar ek thV kardiaV twn anqrwpwn oi dialogismoi oi kakoi ekporeuontai moiceiai porneiai fonoi

7:22
klopai pleonexiai ponhriai doloV aselgeia ofqalmoV ponhroV blasfhmia uperhfania afrosunh

7:23
panta tauta ta ponhra eswqen ekporeuetai kai koinoi ton anqrwpon

7:24
kai ekeiqen anastaV aphlqen eiV ta meqoria turou kai sidwnoV kai eiselqwn eiV thn oikian oudena hqelen gnwnai kai ouk hdunhqh laqein

7:25
akousasa gar gunh peri autou hV eicen to qugatrion authV pneuma akaqarton elqousa prosepesen proV touV podaV autou

7:26
hn de h gunh ellhniV surofoinissa tw genei kai hrwta auton ina to daimonion ekballh ek thV qugatroV authV

7:27
o de ihsouV eipen auth afeV prwton cortasqhnai ta tekna ou gar kalon estin labein ton arton twn teknwn kai balein toiV kunarioiV

7:28
h de apekriqh kai legei autw nai kurie kai gar ta kunaria upokatw thV trapezhV esqiei apo twn yiciwn twn paidiwn

7:29
kai eipen auth dia touton ton logon upage exelhluqen to daimonion ek thV qugatroV sou

7:30
kai apelqousa eiV ton oikon authV euren to daimonion exelhluqoV kai thn qugatera beblhmenhn epi thV klinhV

7:31
kai palin exelqwn ek twn oriwn turou kai sidwnoV hlqen proV thn qalassan thV galilaiaV ana meson twn oriwn dekapolewV

7:32
kai ferousin autw kwfon mogilalon kai parakalousin auton ina epiqh autw thn ceira

7:33
kai apolabomenoV auton apo tou oclou kat idian ebalen touV daktulouV autou eiV ta wta autou kai ptusaV hyato thV glwsshV autou

7:34
kai anableyaV eiV ton ouranon estenaxen kai legei autw effaqa o estin dianoicqhti

7:35
kai euqewV dihnoicqhsan autou ai akoai kai eluqh o desmoV thV glwsshV autou kai elalei orqwV

7:36
kai diesteilato autoiV ina mhdeni eipwsin oson de autoV autoiV diestelleto mallon perissoteron ekhrusson

7:37
kai uperperisswV exeplhssonto legonteV kalwV panta pepoihken kai touV kwfouV poiei akouein kai touV alalouV lalein

8:1
en ekeinaiV taiV hmeraiV pampollou oclou ontoV kai mh econtwn ti fagwsin proskalesamenoV o ihsouV touV maqhtaV autou legei autoiV

8:2
splagcnizomai epi ton oclon oti hdh hmeraV treiV prosmenousin moi kai ouk ecousin ti fagwsin

8:3
kai ean apolusw autouV nhsteiV eiV oikon autwn ekluqhsontai en th odw tineV gar autwn makroqen hkasin

8:4
kai apekriqhsan autw oi maqhtai autou poqen toutouV dunhsetai tiV wde cortasai artwn ep erhmiaV

8:5
kai ephrwta autouV posouV ecete artouV oi de eipon epta

8:6
kai parhggeilen tw oclw anapesein epi thV ghV kai labwn touV epta artouV eucaristhsaV eklasen kai edidou toiV maqhtaiV autou ina paraqwsin kai pareqhkan tw oclw

8:7
kai eicon icqudia oliga kai euloghsaV eipen paraqeinai kai auta

8:8
efagon de kai ecortasqhsan kai hran perisseumata klasmatwn epta spuridaV

8:9
hsan de oi fagonteV wV tetrakiscilioi kai apelusen autouV

8:10
kai euqewV embaV eiV to ploion meta twn maqhtwn autou hlqen eiV ta merh dalmanouqa

8:11
kai exhlqon oi farisaioi kai hrxanto suzhtein autw zhtounteV par autou shmeion apo tou ouranou peirazonteV auton

8:12
kai anastenaxaV tw pneumati autou legei ti h genea auth shmeion epizhtei amhn legw umin ei doqhsetai th genea tauth shmeion

8:13
kai afeiV autouV embaV palin eiV to ploion aphlqen eiV to peran

8:14
kai epelaqonto labein artouV kai ei mh ena arton ouk eicon meq eautwn en tw ploiw

8:15
kai diestelleto autoiV legwn orate blepete apo thV zumhV twn farisaiwn kai thV zumhV hrwdou

8:16
kai dielogizonto proV allhlouV legonteV oti artouV ouk ecomen

8:17
kai gnouV o ihsouV legei autoiV ti dialogizesqe oti artouV ouk ecete oupw noeite oude suniete eti pepwrwmenhn ecete thn kardian umwn

8:18
ofqalmouV econteV ou blepete kai wta econteV ouk akouete kai ou mnhmoneuete

8:19
ote touV pente artouV eklasa eiV touV pentakisciliouV posouV kofinouV plhreiV klasmatwn hrate legousin autw dwdeka

8:20
ote de touV epta eiV touV tetrakisciliouV poswn spuridwn plhrwmata klasmatwn hrate oi de eipon epta

8:21
kai elegen autoiV pwV ou suniete

8:22
kai ercetai eiV bhqsaidan kai ferousin autw tuflon kai parakalousin auton ina autou ayhtai

8:23
kai epilabomenoV thV ceiroV tou tuflou exhgagen auton exw thV kwmhV kai ptusaV eiV ta ommata autou epiqeiV taV ceiraV autw ephrwta auton ei ti blepei

8:24
kai anableyaV elegen blepw touV anqrwpouV oti wV dendra orw peripatountaV

8:25
eita palin epeqhken taV ceiraV epi touV ofqalmouV autou kai epoihsen auton anableyai kai apokatestaqh kai enebleyen thlaugwV apantaV

8:26
kai apesteilen auton eiV ton oikon autou legwn mhde eiV thn kwmhn eiselqhV mhde eiphV tini en th kwmh

8:27
kai exhlqen o ihsouV kai oi maqhtai autou eiV taV kwmaV kaisareiaV thV filippou kai en th odw ephrwta touV maqhtaV autou legwn autoiV tina me legousin oi anqrwpoi einai

8:28
oi de apekriqhsan iwannhn ton baptisthn kai alloi hlian alloi de ena twn profhtwn

8:29
kai autoV legei autoiV umeiV de tina me legete einai apokriqeiV de o petroV legei autw su ei o cristoV

8:30
kai epetimhsen autoiV ina mhdeni legwsin peri autou

8:31
kai hrxato didaskein autouV oti dei ton uion tou anqrwpou polla paqein kai apodokimasqhnai apo twn presbuterwn kai arcierewn kai grammatewn kai apoktanqhnai kai meta treiV hmeraV anasthnai

8:32
kai parrhsia ton logon elalei kai proslabomenoV auton o petroV hrxato epitiman autw

8:33
o de epistrafeiV kai idwn touV maqhtaV autou epetimhsen tw petrw legwn upage opisw mou satana oti ou froneiV ta tou qeou alla ta twn anqrwpwn

8:34
kai proskalesamenoV ton oclon sun toiV maqhtaiV autou eipen autoiV ostiV qelei opisw mou elqein aparnhsasqw eauton kai aratw ton stauron autou kai akolouqeitw moi

8:35
oV gar an qelh thn yuchn autou swsai apolesei authn oV d an apolesh thn yuchn autou eneken emou kai tou euaggeliou outoV swsei authn

8:36
ti gar wfelhsei anqrwpon ean kerdhsh ton kosmon olon kai zhmiwqh thn yuchn autou

8:37
h ti dwsei anqrwpoV antallagma thV yuchV autou

8:38
oV gar an epaiscunqh me kai touV emouV logouV en th genea tauth th moicalidi kai amartwlw kai o uioV tou anqrwpou epaiscunqhsetai auton otan elqh en th doxh tou patroV autou meta twn aggelwn twn agiwn

9:1
kai elegen autoiV amhn legw umin oti eisin tineV twn wde esthkotwn oitineV ou mh geuswntai qanatou ewV an idwsin thn basileian tou qeou elhluquian en dunamei

9:2
kai meq hmeraV ex paralambanei o ihsouV ton petron kai ton iakwbon kai ton iwannhn kai anaferei autouV eiV oroV uyhlon kat idian monouV kai metemorfwqh emprosqen autwn

9:3
kai ta imatia autou egeneto stilbonta leuka lian wV ciwn oia gnafeuV epi thV ghV ou dunatai leukanai

9:4
kai wfqh autoiV hliaV sun mwsei kai hsan sullalounteV tw ihsou

9:5
kai apokriqeiV o petroV legei tw ihsou rabbi kalon estin hmaV wde einai kai poihswmen skhnaV treiV soi mian kai mwsei mian kai hlia mian

9:6
ou gar hdei ti lalhsh hsan gar ekfoboi

9:7
kai egeneto nefelh episkiazousa autoiV kai hlqen fwnh ek thV nefelhV legousa outoV estin o uioV mou o agaphtoV autou akouete

9:8
kai exapina peribleyamenoi ouketi oudena eidon alla ton ihsoun monon meq eautwn

9:9
katabainontwn de autwn apo tou orouV diesteilato autoiV ina mhdeni dihghswntai a eidon ei mh otan o uioV tou anqrwpou ek nekrwn anasth

9:10
kai ton logon ekrathsan proV eautouV suzhtounteV ti estin to ek nekrwn anasthnai

9:11
kai ephrwtwn auton legonteV oti legousin oi grammateiV oti hlian dei elqein prwton

9:12
o de apokriqeiV eipen autoiV hliaV men elqwn prwton apokaqista panta kai pwV gegraptai epi ton uion tou anqrwpou ina polla paqh kai exoudenwqh

9:13
alla legw umin oti kai hliaV elhluqen kai epoihsan autw osa hqelhsan kaqwV gegraptai ep auton

9:14
kai elqwn proV touV maqhtaV eiden oclon polun peri autouV kai grammateiV suzhtountaV autoiV

9:15
kai euqewV paV o ocloV idwn auton exeqambhqh kai prostreconteV hspazonto auton

9:16
kai ephrwthsen touV grammateiV ti suzhteite proV autouV

9:17
kai apokriqeiV eiV ek tou oclou eipen didaskale hnegka ton uion mou proV se econta pneuma alalon

9:18
kai opou an auton katalabh rhssei auton kai afrizei kai trizei touV odontaV autou kai xhrainetai kai eipon toiV maqhtaiV sou ina auto ekbalwsin kai ouk iscusan

9:19
o de apokriqeiV autw legei w genea apistoV ewV pote proV umaV esomai ewV pote anexomai umwn ferete auton proV me

9:20
kai hnegkan auton proV auton kai idwn auton euqewV to pneuma esparaxen auton kai peswn epi thV ghV ekulieto afrizwn

9:21
kai ephrwthsen ton patera autou posoV cronoV estin wV touto gegonen autw o de eipen paidioqen

9:22
kai pollakiV auton kai eiV pur ebalen kai eiV udata ina apolesh auton all ei ti dunasai bohqhson hmin splagcnisqeiV ef hmaV

9:23
o de ihsouV eipen autw to ei dunasai pisteusai panta dunata tw pisteuonti

9:24
kai euqewV kraxaV o pathr tou paidiou meta dakruwn elegen pisteuw kurie bohqei mou th apistia

9:25
idwn de o ihsouV oti episuntrecei ocloV epetimhsen tw pneumati tw akaqartw legwn autw to pneuma to alalon kai kwfon egw soi epitassw exelqe ex autou kai mhketi eiselqhV eiV auton

9:26
kai kraxan kai polla sparaxan auton exhlqen kai egeneto wsei nekroV wste pollouV legein oti apeqanen

9:27
o de ihsouV krathsaV auton thV ceiroV hgeiren auton kai anesth

9:28
kai eiselqonta auton eiV oikon oi maqhtai autou ephrwtwn auton kat idian oti hmeiV ouk hdunhqhmen ekbalein auto

9:29
kai eipen autoiV touto to genoV en oudeni dunatai exelqein ei mh en proseuch kai nhsteia

9:30
kai ekeiqen exelqonteV pareporeuonto dia thV galilaiaV kai ouk hqelen ina tiV gnw

9:31
edidasken gar touV maqhtaV autou kai elegen autoiV oti o uioV tou anqrwpou paradidotai eiV ceiraV anqrwpwn kai apoktenousin auton kai apoktanqeiV th trith hmera anasthsetai

9:32
oi de hgnooun to rhma kai efobounto auton eperwthsai

9:33
kai hlqen eiV kapernaoum kai en th oikia genomenoV ephrwta autouV ti en th odw proV eautouV dielogizesqe

9:34
oi de esiwpwn proV allhlouV gar dielecqhsan en th odw tiV meizwn

9:35
kai kaqisaV efwnhsen touV dwdeka kai legei autoiV ei tiV qelei prwtoV einai estai pantwn escatoV kai pantwn diakonoV

9:36
kai labwn paidion esthsen auto en mesw autwn kai enagkalisamenoV auto eipen autoiV

9:37
oV ean en twn toioutwn paidiwn dexhtai epi tw onomati mou eme decetai kai oV ean eme dexhtai ouk eme decetai alla ton aposteilanta me

9:38
apekriqh de autw o iwannhV legwn didaskale eidomen tina tw onomati sou ekballonta daimonia oV ouk akolouqei hmin kai ekwlusamen auton oti ouk akolouqei hmin

9:39
o de ihsouV eipen mh kwluete auton oudeiV gar estin oV poihsei dunamin epi tw onomati mou kai dunhsetai tacu kakologhsai me

9:40
oV gar ouk estin kaq umwn uper umwn estin

9:41
oV gar an potish umaV pothrion udatoV en tw onomati mou oti cristou este amhn legw umin ou mh apolesh ton misqon autou

9:42
kai oV an skandalish ena twn mikrwn twn pisteuontwn eiV eme kalon estin autw mallon ei perikeitai liqoV mulikoV peri ton trachlon autou kai beblhtai eiV thn qalassan

9:43
kai ean skandalizh se h ceir sou apokoyon authn kalon soi estin kullon eiV thn zwhn eiselqein h taV duo ceiraV econta apelqein eiV thn geennan eiV to pur to asbeston

9:44
opou o skwlhx autwn ou teleuta kai to pur ou sbennutai

9:45
kai ean o pouV sou skandalizh se apokoyon auton kalon estin soi eiselqein eiV thn zwhn cwlon h touV duo podaV econta blhqhnai eiV thn geennan eiV to pur to asbeston

9:46
opou o skwlhx autwn ou teleuta kai to pur ou sbennutai

9:47
kai ean o ofqalmoV sou skandalizh se ekbale auton kalon soi estin monofqalmon eiselqein eiV thn basileian tou qeou h duo ofqalmouV econta blhqhnai eiV thn geennan tou puroV

9:48
opou o skwlhx autwn ou teleuta kai to pur ou sbennutai

9:49
paV gar puri alisqhsetai kai pasa qusia ali alisqhsetai

9:50
kalon to alaV ean de to alaV analon genhtai en tini auto artusete ecete en eautoiV alaV kai eirhneuete en allhloiV

10:1
kakeiqen anastaV ercetai eiV ta oria thV ioudaiaV dia tou peran tou iordanou kai sumporeuontai palin ocloi proV auton kai wV eiwqei palin edidasken autouV

10:2
kai proselqonteV oi farisaioi ephrwthsan auton ei exestin andri gunaika apolusai peirazonteV auton

10:3
o de apokriqeiV eipen autoiV ti umin eneteilato mwshV

10:4
oi de eipon mwshV epetreyen biblion apostasiou grayai kai apolusai

10:5
kai apokriqeiV o ihsouV eipen autoiV proV thn sklhrokardian umwn egrayen umin thn entolhn tauthn

10:6
apo de archV ktisewV arsen kai qhlu epoihsen autouV o qeoV

10:7
eneken toutou kataleiyei anqrwpoV ton patera autou kai thn mhtera kai proskollhqhsetai proV thn gunaika autou

10:8
kai esontai oi duo eiV sarka mian wste ouketi eisin duo alla mia sarx

10:9
o oun o qeoV sunezeuxen anqrwpoV mh cwrizetw

10:10
kai en th oikia palin oi maqhtai autou peri tou autou ephrwthsan auton

10:11
kai legei autoiV oV ean apolush thn gunaika autou kai gamhsh allhn moicatai ep authn

10:12
kai ean gunh apolush ton andra authV kai gamhqh allw moicatai

10:13
kai proseferon autw paidia ina ayhtai autwn oi de maqhtai epetimwn toiV prosferousin

10:14
idwn de o ihsouV hganakthsen kai eipen autoiV afete ta paidia ercesqai proV me kai mh kwluete auta twn gar toioutwn estin h basileia tou qeou

10:15
amhn legw umin oV ean mh dexhtai thn basileian tou qeou wV paidion ou mh eiselqh eiV authn

10:16
kai enagkalisamenoV auta tiqeiV taV ceiraV ep auta hulogei auta

10:17
kai ekporeuomenou autou eiV odon prosdramwn eiV kai gonupethsaV auton ephrwta auton didaskale agaqe ti poihsw ina zwhn aiwnion klhronomhsw

10:18
o de ihsouV eipen autw ti me legeiV agaqon oudeiV agaqoV ei mh eiV o qeoV

10:19
taV entolaV oidaV mh moiceushV mh foneushV mh kleyhV mh yeudomarturhshV mh aposterhshV tima ton patera sou kai thn mhtera

10:20
o de apokriqeiV eipen autw didaskale tauta panta efulaxamhn ek neothtoV mou

10:21
o de ihsouV embleyaV autw hgaphsen auton kai eipen autw en soi usterei upage osa eceiV pwlhson kai doV toiV ptwcoiV kai exeiV qhsauron en ouranw kai deuro akolouqei moi araV ton stauron

10:22
o de stugnasaV epi tw logw aphlqen lupoumenoV hn gar ecwn kthmata polla

10:23
kai peribleyamenoV o ihsouV legei toiV maqhtaiV autou pwV duskolwV oi ta crhmata econteV eiV thn basileian tou qeou eiseleusontai

10:24
oi de maqhtai eqambounto epi toiV logoiV autou o de ihsouV palin apokriqeiV legei autoiV tekna pwV duskolon estin touV pepoiqotaV epi toiV crhmasin eiV thn basileian tou qeou eiselqein

10:25
eukopwteron estin kamhlon dia thV trumaliaV thV rafidoV eiselqein h plousion eiV thn basileian tou qeou eiselqein

10:26
oi de perisswV exeplhssonto legonteV proV eautouV kai tiV dunatai swqhnai

10:27
embleyaV de autoiV o ihsouV legei para anqrwpoiV adunaton all ou para tw qew panta gar dunata estin para tw qew

10:28
kai hrxato o petroV legein autw idou hmeiV afhkamen panta kai hkolouqhsamen soi

10:29
apokriqeiV de o ihsouV eipen amhn legw umin oudeiV estin oV afhken oikian h adelfouV h adelfaV h patera h mhtera h gunaika h tekna h agrouV eneken emou kai tou euaggeliou

10:30
ean mh labh ekatontaplasiona nun en tw kairw toutw oikiaV kai adelfouV kai adelfaV kai mhteraV kai tekna kai agrouV meta diwgmwn kai en tw aiwni tw ercomenw zwhn aiwnion

10:31
polloi de esontai prwtoi escatoi kai oi escatoi prwtoi

10:32
hsan de en th odw anabainonteV eiV ierosoluma kai hn proagwn autouV o ihsouV kai eqambounto kai akolouqounteV efobounto kai paralabwn palin touV dwdeka hrxato autoiV legein ta mellonta autw sumbainein

10:33
oti idou anabainomen eiV ierosoluma kai o uioV tou anqrwpou paradoqhsetai toiV arciereusin kai toiV grammateusin kai katakrinousin auton qanatw kai paradwsousin auton toiV eqnesin

10:34
kai empaixousin autw kai mastigwsousin auton kai emptusousin autw kai apoktenousin auton kai th trith hmera anasthsetai

10:35
kai prosporeuontai autw iakwboV kai iwannhV oi uioi zebedaiou legonteV didaskale qelomen ina o ean aithswmen poihshV hmin

10:36
o de eipen autoiV ti qelete poihsai me umin

10:37
oi de eipon autw doV hmin ina eiV ek dexiwn sou kai eiV ex euwnumwn sou kaqiswmen en th doxh sou

10:38
o de ihsouV eipen autoiV ouk oidate ti aiteisqe dunasqe piein to pothrion o egw pinw kai to baptisma o egw baptizomai baptisqhnai

10:39
oi de eipon autw dunameqa o de ihsouV eipen autoiV to men pothrion o egw pinw piesqe kai to baptisma o egw baptizomai baptisqhsesqe

10:40
to de kaqisai ek dexiwn mou kai ex euwnumwn mou ouk estin emon dounai all oiV htoimastai

10:41
kai akousanteV oi deka hrxanto aganaktein peri iakwbou kai iwannou

10:42
o de ihsouV proskalesamenoV autouV legei autoiV oidate oti oi dokounteV arcein twn eqnwn katakurieuousin autwn kai oi megaloi autwn katexousiazousin autwn

10:43
ouc outwV de estai en umin all oV ean qelh genesqai megaV en umin estai diakonoV umwn

10:44
kai oV an qelh umwn genesqai prwtoV estai pantwn douloV

10:45
kai gar o uioV tou anqrwpou ouk hlqen diakonhqhnai alla diakonhsai kai dounai thn yuchn autou lutron anti pollwn

10:46
kai ercontai eiV iericw kai ekporeuomenou autou apo iericw kai twn maqhtwn autou kai oclou ikanou uioV timaiou bartimaioV o tufloV ekaqhto para thn odon prosaitwn

10:47
kai akousaV oti ihsouV o nazwraioV estin hrxato krazein kai legein o uioV dabid ihsou elehson me

10:48
kai epetimwn autw polloi ina siwphsh o de pollw mallon ekrazen uie dabid elehson me

10:49
kai staV o ihsouV eipen auton fwnhqhnai kai fwnousin ton tuflon legonteV autw qarsei egeirai fwnei se

10:50
o de apobalwn to imation autou anastaV hlqen proV ton ihsoun

10:51
kai apokriqeiV legei autw o ihsouV ti qeleiV poihsw soi o de tufloV eipen autw rabboni ina anableyw

10:52
o de ihsouV eipen autw upage h pistiV sou seswken se kai euqewV anebleyen kai hkolouqei tw ihsou en th odw

11:1
kai ote eggizousin eiV ierousalhm eiV bhqfagh kai bhqanian proV to oroV twn elaiwn apostellei duo twn maqhtwn autou

11:2
kai legei autoiV upagete eiV thn kwmhn thn katenanti umwn kai euqewV eisporeuomenoi eiV authn eurhsete pwlon dedemenon ef on oudeiV anqrwpwn kekaqiken lusanteV auton agagete

11:3
kai ean tiV umin eiph ti poieite touto eipate oti o kurioV autou creian ecei kai euqewV auton apostelei wde

11:4
aphlqon de kai euron ton pwlon dedemenon proV thn quran exw epi tou amfodou kai luousin auton

11:5
kai tineV twn ekei esthkotwn elegon autoiV ti poieite luonteV ton pwlon

11:6
oi de eipon autoiV kaqwV eneteilato o ihsouV kai afhkan autouV

11:7
kai hgagon ton pwlon proV ton ihsoun kai epebalon autw ta imatia autwn kai ekaqisen ep autw

11:8
polloi de ta imatia autwn estrwsan eiV thn odon alloi de stoibadaV ekopton ek twn dendrwn kai estrwnnuon eiV thn odon

11:9
kai oi proagonteV kai oi akolouqounteV ekrazon legonteV wsanna euloghmenoV o ercomenoV en onomati kuriou

11:10
euloghmenh h ercomenh basileia en onomati kuriou tou patroV hmwn dabid wsanna en toiV uyistoiV

11:11
kai eishlqen eiV ierosoluma o ihsouV kai eiV to ieron kai peribleyamenoV panta oyiaV hdh oushV thV wraV exhlqen eiV bhqanian meta twn dwdeka

11:12
kai th epaurion exelqontwn autwn apo bhqaniaV epeinasen

11:13
kai idwn sukhn makroqen ecousan fulla hlqen ei ara eurhsei ti en auth kai elqwn ep authn ouden euren ei mh fulla ou gar hn kairoV sukwn

11:14
kai apokriqeiV o ihsouV eipen auth mhketi ek sou eiV ton aiwna mhdeiV karpon fagoi kai hkouon oi maqhtai autou

11:15
kai ercontai eiV ierosoluma kai eiselqwn o ihsouV eiV to ieron hrxato ekballein touV pwlountaV kai agorazontaV en tw ierw kai taV trapezaV twn kollubistwn kai taV kaqedraV twn pwlountwn taV peristeraV katestreyen

11:16
kai ouk hfien ina tiV dienegkh skeuoV dia tou ierou

11:17
kai edidasken legwn autoiV ou gegraptai oti o oikoV mou oikoV proseuchV klhqhsetai pasin toiV eqnesin umeiV de epoihsate auton sphlaion lhstwn

11:18
kai hkousan oi grammateiV kai oi arciereiV kai ezhtoun pwV auton apolesousin efobounto gar auton oti paV o ocloV exeplhsseto epi th didach autou

11:19
kai ote oye egeneto exeporeueto exw thV polewV

11:20
kai prwi paraporeuomenoi eidon thn sukhn exhrammenhn ek rizwn

11:21
kai anamnhsqeiV o petroV legei autw rabbi ide h sukh hn kathrasw exhrantai

11:22
kai apokriqeiV ihsouV legei autoiV ecete pistin qeou

11:23
amhn gar legw umin oti oV an eiph tw orei toutw arqhti kai blhqhti eiV thn qalassan kai mh diakriqh en th kardia autou alla pisteush oti a legei ginetai estai autw o ean eiph

11:24
dia touto legw umin panta osa an proseucomenoi aiteisqe pisteuete oti lambanete kai estai umin

11:25
kai otan sthkhte proseucomenoi afiete ei ti ecete kata tinoV ina kai o pathr umwn o en toiV ouranoiV afh umin ta paraptwmata umwn

11:26
ei de umeiV ouk afiete oude o pathr umwn o en toiV ouranoiV afhsei ta paraptwmata umwn

11:27
kai ercontai palin eiV ierosoluma kai en tw ierw peripatountoV autou ercontai proV auton oi arciereiV kai oi grammateiV kai oi presbuteroi

11:28
kai legousin autw en poia exousia tauta poieiV kai tiV soi thn exousian tauthn edwken ina tauta poihV

11:29
o de ihsouV apokriqeiV eipen autoiV eperwthsw umaV kagw ena logon kai apokriqhte moi kai erw umin en poia exousia tauta poiw

11:30
to baptisma iwannou ex ouranou hn h ex anqrwpwn apokriqhte moi

11:31
kai elogizonto proV eautouV legonteV ean eipwmen ex ouranou erei diati oun ouk episteusate autw

11:32
all ean eipwmen ex anqrwpwn efobounto ton laon apanteV gar eicon ton iwannhn oti ontwV profhthV hn

11:33
kai apokriqenteV legousin tw ihsou ouk oidamen kai o ihsouV apokriqeiV legei autoiV oude egw legw umin en poia exousia tauta poiw

12:1
kai hrxato autoiV en parabolaiV legein ampelwna efuteusen anqrwpoV kai perieqhken fragmon kai wruxen upolhnion kai wkodomhsen purgon kai exedoto auton gewrgoiV kai apedhmhsen

12:2
kai apesteilen proV touV gewrgouV tw kairw doulon ina para twn gewrgwn labh apo tou karpou tou ampelwnoV

12:3
oi de labonteV auton edeiran kai apesteilan kenon

12:4
kai palin apesteilen proV autouV allon doulon kakeinon liqobolhsanteV ekefalaiwsan kai apesteilan htimwmenon

12:5
kai palin allon apesteilen kakeinon apekteinan kai pollouV allouV touV men deronteV touV de apokteinonteV

12:6
eti oun ena uion ecwn agaphton autou apesteilen kai auton proV autouV escaton legwn oti entraphsontai ton uion mou

12:7
ekeinoi de oi gewrgoi eipon proV eautouV oti outoV estin o klhronomoV deute apokteinwmen auton kai hmwn estai h klhronomia

12:8
kai labonteV auton apekteinan kai exebalon exw tou ampelwnoV

12:9
ti oun poihsei o kurioV tou ampelwnoV eleusetai kai apolesei touV gewrgouV kai dwsei ton ampelwna alloiV

12:10
oude thn grafhn tauthn anegnwte liqon on apedokimasan oi oikodomounteV outoV egenhqh eiV kefalhn gwniaV

12:11
para kuriou egeneto auth kai estin qaumasth en ofqalmoiV hmwn

12:12
kai ezhtoun auton krathsai kai efobhqhsan ton oclon egnwsan gar oti proV autouV thn parabolhn eipen kai afenteV auton aphlqon

12:13
kai apostellousin proV auton tinaV twn farisaiwn kai twn hrwdianwn ina auton agreuswsin logw

12:14
oi de elqonteV legousin autw didaskale oidamen oti alhqhV ei kai ou melei soi peri oudenoV ou gar blepeiV eiV proswpon anqrwpwn all ep alhqeiaV thn odon tou qeou didaskeiV exestin khnson kaisari dounai h ou

12:15
dwmen h mh dwmen o de eidwV autwn thn upokrisin eipen autoiV ti me peirazete ferete moi dhnarion ina idw

12:16
oi de hnegkan kai legei autoiV tinoV h eikwn auth kai h epigrafh oi de eipon autw kaisaroV

12:17
kai apokriqeiV o ihsouV eipen autoiV apodote ta kaisaroV kaisari kai ta tou qeou tw qew kai eqaumasan ep autw

12:18
kai ercontai saddoukaioi proV auton oitineV legousin anastasin mh einai kai ephrwthsan auton legonteV

12:19
didaskale mwshV egrayen hmin oti ean tinoV adelfoV apoqanh kai kataliph gunaika kai tekna mh afh ina labh o adelfoV autou thn gunaika autou kai exanasthsh sperma tw adelfw autou

12:20
epta adelfoi hsan kai o prwtoV elaben gunaika kai apoqnhskwn ouk afhken sperma

12:21
kai o deuteroV elaben authn kai apeqanen kai oude autoV afhken sperma kai o tritoV wsautwV

12:22
kai elabon authn oi epta kai ouk afhkan sperma escath pantwn apeqanen kai h gunh

12:23
en th oun anastasei otan anastwsin tinoV autwn estai gunh oi gar epta escon authn gunaika

12:24
kai apokriqeiV o ihsouV eipen autoiV ou dia touto planasqe mh eidoteV taV grafaV mhde thn dunamin tou qeou

12:25
otan gar ek nekrwn anastwsin oute gamousin oute gamiskontai all eisin wV aggeloi oi en toiV ouranoiV

12:26
peri de twn nekrwn oti egeirontai ouk anegnwte en th biblw mwsewV epi thV batou wV eipen autw o qeoV legwn egw o qeoV abraam kai o qeoV isaak kai o qeoV iakwb

12:27
ouk estin o qeoV nekrwn alla qeoV zwntwn umeiV oun polu planasqe

12:28
kai proselqwn eiV twn grammatewn akousaV autwn suzhtountwn eidwV oti kalwV autoiV apekriqh ephrwthsen auton poia estin prwth paswn entolh

12:29
o de ihsouV apekriqh autw oti prwth paswn twn entolwn akoue israhl kurioV o qeoV hmwn kurioV eiV estin

12:30
kai agaphseiV kurion ton qeon sou ex olhV thV kardiaV sou kai ex olhV thV yuchV sou kai ex olhV thV dianoiaV sou kai ex olhV thV iscuoV sou auth prwth entolh

12:31
kai deutera omoia auth agaphseiV ton plhsion sou wV seauton meizwn toutwn allh entolh ouk estin

12:32
kai eipen autw o grammateuV kalwV didaskale ep alhqeiaV eipaV oti eiV estin qeoV kai ouk estin alloV plhn autou

12:33
kai to agapan auton ex olhV thV kardiaV kai ex olhV thV sunesewV kai ex olhV thV yuchV kai ex olhV thV iscuoV kai to agapan ton plhsion wV eauton pleion estin pantwn twn olokautwmatwn kai twn qusiwn

12:34
kai o ihsouV idwn auton oti nounecwV apekriqh eipen autw ou makran ei apo thV basileiaV tou qeou kai oudeiV ouketi etolma auton eperwthsai

12:35
kai apokriqeiV o ihsouV elegen didaskwn en tw ierw pwV legousin oi grammateiV oti o cristoV uioV estin dabid

12:36
autoV gar dabid eipen en tw pneumati tw agiw eipen o kurioV tw kuriw mou kaqou ek dexiwn mou ewV an qw touV ecqrouV sou upopodion twn podwn sou

12:37
autoV oun dabid legei auton kurion kai poqen uioV autou estin kai o poluV ocloV hkouen autou hdewV

12:38
kai elegen autoiV en th didach autou blepete apo twn grammatewn twn qelontwn en stolaiV peripatein kai aspasmouV en taiV agoraiV

12:39
kai prwtokaqedriaV en taiV sunagwgaiV kai prwtoklisiaV en toiV deipnoiV

12:40
oi katesqionteV taV oikiaV twn chrwn kai profasei makra proseucomenoi outoi lhyontai perissoteron krima

12:41
kai kaqisaV o ihsouV katenanti tou gazofulakiou eqewrei pwV o ocloV ballei calkon eiV to gazofulakion kai polloi plousioi eballon polla

12:42
kai elqousa mia chra ptwch ebalen lepta duo o estin kodranthV

12:43
kai proskalesamenoV touV maqhtaV autou legei autoiV amhn legw umin oti h chra auth h ptwch pleion pantwn beblhken twn balontwn eiV to gazofulakion

12:44
panteV gar ek tou perisseuontoV autoiV ebalon auth de ek thV usterhsewV authV panta osa eicen ebalen olon ton bion authV

13:1
kai ekporeuomenou autou ek tou ierou legei autw eiV twn maqhtwn autou didaskale ide potapoi liqoi kai potapai oikodomai

13:2
kai o ihsouV apokriqeiV eipen autw blepeiV tautaV taV megalaV oikodomaV ou mh afeqh liqoV epi liqw oV ou mh kataluqh

13:3
kai kaqhmenou autou eiV to oroV twn elaiwn katenanti tou ierou ephrwtwn auton kat idian petroV kai iakwboV kai iwannhV kai andreaV

13:4
eipe hmin pote tauta estai kai ti to shmeion otan mellh panta tauta sunteleisqai

13:5
o de ihsouV apokriqeiV autoiV hrxato legein blepete mh tiV umaV planhsh

13:6
polloi gar eleusontai epi tw onomati mou legonteV oti egw eimi kai pollouV planhsousin

13:7
otan de akoushte polemouV kai akoaV polemwn mh qroeisqe dei gar genesqai all oupw to teloV

13:8
egerqhsetai gar eqnoV epi eqnoV kai basileia epi basileian kai esontai seismoi kata topouV kai esontai limoi kai taracai arcai wdinwn tauta

13:9
blepete de umeiV eautouV paradwsousin gar umaV eiV sunedria kai eiV sunagwgaV darhsesqe kai epi hgemonwn kai basilewn staqhsesqe eneken emou eiV marturion autoiV

13:10
kai eiV panta ta eqnh dei prwton khrucqhnai to euaggelion

13:11
otan de agagwsin umaV paradidonteV mh promerimnate ti lalhshte mhde meletate all o ean doqh umin en ekeinh th wra touto laleite ou gar este umeiV oi lalounteV alla to pneuma to agion

13:12
paradwsei de adelfoV adelfon eiV qanaton kai pathr teknon kai epanasthsontai tekna epi goneiV kai qanatwsousin autouV

13:13
kai esesqe misoumenoi upo pantwn dia to onoma mou o de upomeinaV eiV teloV outoV swqhsetai

13:14
otan de idhte to bdelugma thV erhmwsewV to rhqen upo danihl tou profhtou estoV opou ou dei o anaginwskwn noeitw tote oi en th ioudaia feugetwsan eiV ta orh

13:15
o de epi tou dwmatoV mh katabatw eiV thn oikian mhde eiselqetw arai ti ek thV oikiaV autou

13:16
kai o eiV ton agron wn mh epistreyatw eiV ta opisw arai to imation autou

13:17
ouai de taiV en gastri ecousaiV kai taiV qhlazousaiV en ekeinaiV taiV hmeraiV

13:18
proseucesqe de ina mh genhtai h fugh umwn ceimwnoV

13:19
esontai gar ai hmerai ekeinai qliyiV oia ou gegonen toiauth ap archV ktisewV hV ektisen o qeoV ewV tou nun kai ou mh genhtai

13:20
kai ei mh kurioV ekolobwsen taV hmeraV ouk an eswqh pasa sarx alla dia touV eklektouV ouV exelexato ekolobwsen taV hmeraV

13:21
kai tote ean tiV umin eiph idou wde o cristoV h idou ekei mh pisteushte

13:22
egerqhsontai gar yeudocristoi kai yeudoprofhtai kai dwsousin shmeia kai terata proV to apoplanan ei dunaton kai touV eklektouV

13:23
umeiV de blepete idou proeirhka umin panta

13:24
all en ekeinaiV taiV hmeraiV meta thn qliyin ekeinhn o hlioV skotisqhsetai kai h selhnh ou dwsei to feggoV authV

13:25
kai oi astereV tou ouranou esontai ekpiptonteV kai ai dunameiV ai en toiV ouranoiV saleuqhsontai

13:26
kai tote oyontai ton uion tou anqrwpou ercomenon en nefelaiV meta dunamewV pollhV kai doxhV

13:27
kai tote apostelei touV aggelouV autou kai episunaxei touV eklektouV autou ek twn tessarwn anemwn ap akrou ghV ewV akrou ouranou

13:28
apo de thV sukhV maqete thn parabolhn otan authV hdh o kladoV apaloV genhtai kai ekfuh ta fulla ginwskete oti egguV to qeroV estin

13:29
outwV kai umeiV otan tauta idhte ginomena ginwskete oti egguV estin epi quraiV

13:30
amhn legw umin oti ou mh parelqh h genea auth mecriV ou panta tauta genhtai

13:31
o ouranoV kai h gh pareleusontai oi de logoi mou ou mh parelqwsin

13:32
peri de thV hmeraV ekeinhV kai thV wraV oudeiV oiden oude oi aggeloi oi en ouranw oude o uioV ei mh o pathr

13:33
blepete agrupneite kai proseucesqe ouk oidate gar pote o kairoV estin

13:34
wV anqrwpoV apodhmoV afeiV thn oikian autou kai douV toiV douloiV autou thn exousian kai ekastw to ergon autou kai tw qurwrw eneteilato ina grhgorh

13:35
grhgoreite oun ouk oidate gar pote o kurioV thV oikiaV ercetai oye h mesonuktiou h alektorofwniaV h prwi

13:36
mh elqwn exaifnhV eurh umaV kaqeudontaV

13:37
a de umin legw pasin legw grhgoreite

14:1
hn de to pasca kai ta azuma meta duo hmeraV kai ezhtoun oi arciereiV kai oi grammateiV pwV auton en dolw krathsanteV apokteinwsin

14:2
elegon de mh en th eorth mhpote qoruboV estai tou laou

14:3
kai ontoV autou en bhqania en th oikia simwnoV tou leprou katakeimenou autou hlqen gunh ecousa alabastron murou nardou pistikhV polutelouV kai suntriyasa to alabastron kateceen autou kata thV kefalhV

14:4
hsan de tineV aganaktounteV proV eautouV kai legonteV eiV ti h apwleia auth tou murou gegonen

14:5
hdunato gar touto praqhnai epanw triakosiwn dhnariwn kai doqhnai toiV ptwcoiV kai enebrimwnto auth

14:6
o de ihsouV eipen afete authn ti auth kopouV parecete kalon ergon eirgasato eiV eme

14:7
pantote gar touV ptwcouV ecete meq eautwn kai otan qelhte dunasqe autouV eu poihsai eme de ou pantote ecete

14:8
o eicen auth epoihsen proelaben murisai mou to swma eiV ton entafiasmon

14:9
amhn legw umin opou an khrucqh to euaggelion touto eiV olon ton kosmon kai o epoihsen auth lalhqhsetai eiV mnhmosunon authV

14:10
kai o ioudaV o iskariwthV eiV twn dwdeka aphlqen proV touV arciereiV ina paradw auton autoiV

14:11
oi de akousanteV ecarhsan kai ephggeilanto autw argurion dounai kai ezhtei pwV eukairwV auton paradw

14:12
kai th prwth hmera twn azumwn ote to pasca equon legousin autw oi maqhtai autou pou qeleiV apelqonteV etoimaswmen ina faghV to pasca

14:13
kai apostellei duo twn maqhtwn autou kai legei autoiV upagete eiV thn polin kai apanthsei umin anqrwpoV keramion udatoV bastazwn akolouqhsate autw

14:14
kai opou ean eiselqh eipate tw oikodespoth oti o didaskaloV legei pou estin to kataluma opou to pasca meta twn maqhtwn mou fagw

14:15
kai autoV umin deixei anwgeon mega estrwmenon etoimon ekei etoimasate hmin

14:16
kai exhlqon oi maqhtai autou kai hlqon eiV thn polin kai euron kaqwV eipen autoiV kai htoimasan to pasca

14:17
kai oyiaV genomenhV ercetai meta twn dwdeka

14:18
kai anakeimenwn autwn kai esqiontwn eipen o ihsouV amhn legw umin oti eiV ex umwn paradwsei me o esqiwn met emou

14:19
oi de hrxanto lupeisqai kai legein autw eiV kaq eiV mhti egw kai alloV mhti egw

14:20
o de apokriqeiV eipen autoiV eiV ek twn dwdeka o embaptomenoV met emou eiV to trublion

14:21
o men uioV tou anqrwpou upagei kaqwV gegraptai peri autou ouai de tw anqrwpw ekeinw di ou o uioV tou anqrwpou paradidotai kalon hn autw ei ouk egennhqh o anqrwpoV ekeinoV

14:22
kai esqiontwn autwn labwn o ihsouV arton euloghsaV eklasen kai edwken autoiV kai eipen labete fagete touto estin to swma mou

14:23
kai labwn to pothrion eucaristhsaV edwken autoiV kai epion ex autou panteV

14:24
kai eipen autoiV touto estin to aima mou to thV kainhV diaqhkhV to peri pollwn ekcunomenon

14:25
amhn legw umin oti ouketi ou mh piw ek tou gennhmatoV thV ampelou ewV thV hmeraV ekeinhV otan auto pinw kainon en th basileia tou qeou

14:26
kai umnhsanteV exhlqon eiV to oroV twn elaiwn

14:27
kai legei autoiV o ihsouV oti panteV skandalisqhsesqe en emoi en th nukti tauth oti gegraptai pataxw ton poimena kai diaskorpisqhsetai ta probata

14:28
alla meta to egerqhnai me proaxw umaV eiV thn galilaian

14:29
o de petroV efh autw kai ei panteV skandalisqhsontai all ouk egw

14:30
kai legei autw o ihsouV amhn legw soi oti shmeron en th nukti tauth prin h diV alektora fwnhsai triV aparnhsh me

14:31
o de ek perissou elegen mallon ean me deh sunapoqanein soi ou mh se aparnhsomai wsautwV de kai panteV elegon

14:32
kai ercontai eiV cwrion ou to onoma geqshmanh kai legei toiV maqhtaiV autou kaqisate wde ewV proseuxwmai

14:33
kai paralambanei ton petron kai ton iakwbon kai iwannhn meq eautou kai hrxato ekqambeisqai kai adhmonein

14:34
kai legei autoiV perilupoV estin h yuch mou ewV qanatou meinate wde kai grhgoreite

14:35
kai proelqwn mikron epesen epi thV ghV kai proshuceto ina ei dunaton estin parelqh ap autou h wra

14:36
kai elegen abba o pathr panta dunata soi parenegke to pothrion ap emou touto all ou ti egw qelw alla ti su

14:37
kai ercetai kai euriskei autouV kaqeudontaV kai legei tw petrw simwn kaqeudeiV ouk iscusaV mian wran grhgorhsai

14:38
grhgoreite kai proseucesqe ina mh eiselqhte eiV peirasmon to men pneuma proqumon h de sarx asqenhV

14:39
kai palin apelqwn proshuxato ton auton logon eipwn

14:40
kai upostreyaV euren autouV palin kaqeudontaV hsan gar oi ofqalmoi autwn bebarhmenoi kai ouk hdeisan ti autw apokriqwsin

14:41
kai ercetai to triton kai legei autoiV kaqeudete to loipon kai anapauesqe apecei hlqen h wra idou paradidotai o uioV tou anqrwpou eiV taV ceiraV twn amartwlwn

14:42
egeiresqe agwmen idou o paradidouV me hggiken

14:43
kai euqewV eti autou lalountoV paraginetai ioudaV eiV wn twn dwdeka kai met autou ocloV poluV meta macairwn kai xulwn para twn arcierewn kai twn grammatewn kai twn presbuterwn

14:44
dedwkei de o paradidouV auton susshmon autoiV legwn on an filhsw autoV estin krathsate auton kai apagagete asfalwV

14:45
kai elqwn euqewV proselqwn autw legei rabbi rabbi kai katefilhsen auton

14:46
oi de epebalon ep auton taV ceiraV autwn kai ekrathsan auton

14:47
eiV de tiV twn paresthkotwn spasamenoV thn macairan epaisen ton doulon tou arcierewV kai afeilen autou to wtion

14:48
kai apokriqeiV o ihsouV eipen autoiV wV epi lhsthn exhlqete meta macairwn kai xulwn sullabein me

14:49
kaq hmeran hmhn proV umaV en tw ierw didaskwn kai ouk ekrathsate me all ina plhrwqwsin ai grafai

14:50
kai afenteV auton panteV efugon

14:51
kai eiV tiV neaniskoV hkolouqei autw peribeblhmenoV sindona epi gumnou kai kratousin auton oi neaniskoi

14:52
o de katalipwn thn sindona gumnoV efugen ap autwn

14:53
kai aphgagon ton ihsoun proV ton arcierea kai sunercontai autw panteV oi arciereiV kai oi presbuteroi kai oi grammateiV

14:54
kai o petroV apo makroqen hkolouqhsen autw ewV esw eiV thn aulhn tou arcierewV kai hn sugkaqhmenoV meta twn uphretwn kai qermainomenoV proV to fwV

14:55
oi de arciereiV kai olon to sunedrion ezhtoun kata tou ihsou marturian eiV to qanatwsai auton kai ouc euriskon

14:56
polloi gar eyeudomarturoun kat autou kai isai ai marturiai ouk hsan

14:57
kai tineV anastanteV eyeudomarturoun kat autou legonteV

14:58
oti hmeiV hkousamen autou legontoV oti egw katalusw ton naon touton ton ceiropoihton kai dia triwn hmerwn allon aceiropoihton oikodomhsw

14:59
kai oude outwV ish hn h marturia autwn

14:60
kai anastaV o arciereuV eiV to meson ephrwthsen ton ihsoun legwn ouk apokrinh ouden ti outoi sou katamarturousin

14:61
o de esiwpa kai ouden apekrinato palin o arciereuV ephrwta auton kai legei autw su ei o cristoV o uioV tou euloghtou

14:62
o de ihsouV eipen egw eimi kai oyesqe ton uion tou anqrwpou kaqhmenon ek dexiwn thV dunamewV kai ercomenon meta twn nefelwn tou ouranou

14:63
o de arciereuV diarrhxaV touV citwnaV autou legei ti eti creian ecomen marturwn

14:64
hkousate thV blasfhmiaV ti umin fainetai oi de panteV katekrinan auton einai enocon qanatou

14:65
kai hrxanto tineV emptuein autw kai perikaluptein to proswpon autou kai kolafizein auton kai legein autw profhteuson kai oi uphretai rapismasin auton eballon

14:66
kai ontoV tou petrou en th aulh katw ercetai mia twn paidiskwn tou arcierewV

14:67
kai idousa ton petron qermainomenon embleyasa autw legei kai su meta tou nazarhnou ihsou hsqa

14:68
o de hrnhsato legwn ouk oida oude epistamai ti su legeiV kai exhlqen exw eiV to proaulion kai alektwr efwnhsen

14:69
kai h paidiskh idousa auton palin hrxato legein toiV paresthkosin oti outoV ex autwn estin

14:70
o de palin hrneito kai meta mikron palin oi parestwteV elegon tw petrw alhqwV ex autwn ei kai gar galilaioV ei kai h lalia sou omoiazei

14:71
o de hrxato anaqematizein kai omnuein oti ouk oida ton anqrwpon touton on legete

14:72
kai ek deuterou alektwr efwnhsen kai anemnhsqh o petroV tou rhmatoV ou eipen autw o ihsouV oti prin alektora fwnhsai diV aparnhsh me triV kai epibalwn eklaien

15:1
kai euqewV epi to prwi sumboulion poihsanteV oi arciereiV meta twn presbuterwn kai grammatewn kai olon to sunedrion dhsanteV ton ihsoun aphnegkan kai paredwkan tw pilatw

15:2
kai ephrwthsen auton o pilatoV su ei o basileuV twn ioudaiwn o de apokriqeiV eipen autw su legeiV

15:3
kai kathgoroun autou oi arciereiV polla

15:4
o de pilatoV palin ephrwthsen auton legwn ouk apokrinh ouden ide posa sou katamarturousin

15:5
o de ihsouV ouketi ouden apekriqh wste qaumazein ton pilaton

15:6
kata de eorthn apeluen autoiV ena desmion onper htounto

15:7
hn de o legomenoV barabbaV meta twn sustasiastwn dedemenoV oitineV en th stasei fonon pepoihkeisan

15:8
kai anabohsaV o ocloV hrxato aiteisqai kaqwV aei epoiei autoiV

15:9
o de pilatoV apekriqh autoiV legwn qelete apolusw umin ton basilea twn ioudaiwn

15:10
eginwsken gar oti dia fqonon paradedwkeisan auton oi arciereiV

15:11
oi de arciereiV aneseisan ton oclon ina mallon ton barabban apolush autoiV

15:12
o de pilatoV apokriqeiV palin eipen autoiV ti oun qelete poihsw on legete basilea twn ioudaiwn

15:13
oi de palin ekraxan staurwson auton

15:14
o de pilatoV elegen autoiV ti gar kakon epoihsen oi de perissoterwV ekraxan staurwson auton

15:15
o de pilatoV boulomenoV tw oclw to ikanon poihsai apelusen autoiV ton barabban kai paredwken ton ihsoun fragellwsaV ina staurwqh

15:16
oi de stratiwtai aphgagon auton esw thV aulhV o estin praitwrion kai sugkalousin olhn thn speiran

15:17
kai enduousin auton porfuran kai peritiqeasin autw plexanteV akanqinon stefanon

15:18
kai hrxanto aspazesqai auton caire basileu twn ioudaiwn

15:19
kai etupton autou thn kefalhn kalamw kai eneptuon autw kai tiqenteV ta gonata prosekunoun autw

15:20
kai ote enepaixan autw exedusan auton thn porfuran kai enedusan auton ta imatia ta idia kai exagousin auton ina staurwswsin auton

15:21
kai aggareuousin paragonta tina simwna kurhnaion ercomenon ap agrou ton patera alexandrou kai roufou ina arh ton stauron autou

15:22
kai ferousin auton epi golgoqa topon o estin meqermhneuomenon kraniou topoV

15:23
kai edidoun autw piein esmurnismenon oinon o de ouk elaben

15:24
kai staurwsanteV auton diemerizon ta imatia autou ballonteV klhron ep auta tiV ti arh

15:25
hn de wra trith kai estaurwsan auton

15:26
kai hn h epigrafh thV aitiaV autou epigegrammenh o basileuV twn ioudaiwn

15:27
kai sun autw staurousin duo lhstaV ena ek dexiwn kai ena ex euwnumwn autou

15:28
kai eplhrwqh h grafh h legousa kai meta anomwn elogisqh

15:29
kai oi paraporeuomenoi eblasfhmoun auton kinounteV taV kefalaV autwn kai legonteV oua o kataluwn ton naon kai en trisin hmeraiV oikodomwn

15:30
swson seauton kai kataba apo tou staurou

15:31
omoiwV de kai oi arciereiV empaizonteV proV allhlouV meta twn grammatewn elegon allouV eswsen eauton ou dunatai swsai

15:32
o cristoV o basileuV tou israhl katabatw nun apo tou staurou ina idwmen kai pisteuswmen kai oi sunestaurwmenoi autw wneidizon auton

15:33
genomenhV de wraV ekthV skotoV egeneto ef olhn thn ghn ewV wraV ennathV

15:34
kai th wra th ennath ebohsen o ihsouV fwnh megalh legwn elwi elwi lamma sabacqani o estin meqermhneuomenon o qeoV mou o qeoV mou eiV ti me egkatelipeV

15:35
kai tineV twn paresthkotwn akousanteV elegon idou hlian fwnei

15:36
dramwn de eiV kai gemisaV spoggon oxouV periqeiV te kalamw epotizen auton legwn afete idwmen ei ercetai hliaV kaqelein auton

15:37
o de ihsouV afeiV fwnhn megalhn exepneusen

15:38
kai to katapetasma tou naou escisqh eiV duo apo anwqen ewV katw

15:39
idwn de o kenturiwn o paresthkwV ex enantiaV autou oti outwV kraxaV exepneusen eipen alhqwV o anqrwpoV outoV uioV hn qeou

15:40
hsan de kai gunaikeV apo makroqen qewrousai en aiV hn kai maria h magdalhnh kai maria h tou iakwbou tou mikrou kai iwsh mhthr kai salwmh

15:41
ai kai ote hn en th galilaia hkolouqoun autw kai dihkonoun autw kai allai pollai ai sunanabasai autw eiV ierosoluma

15:42
kai hdh oyiaV genomenhV epei hn paraskeuh o estin prosabbaton

15:43
hlqen iwshf o apo arimaqaiaV euschmwn bouleuthV oV kai autoV hn prosdecomenoV thn basileian tou qeou tolmhsaV eishlqen proV pilaton kai hthsato to swma tou ihsou

15:44
o de pilatoV eqaumasen ei hdh teqnhken kai proskalesamenoV ton kenturiwna ephrwthsen auton ei palai apeqanen

15:45
kai gnouV apo tou kenturiwnoV edwrhsato to swma tw iwshf

15:46
kai agorasaV sindona kai kaqelwn auton eneilhsen th sindoni kai kateqhken auton en mnhmeiw o hn lelatomhmenon ek petraV kai prosekulisen liqon epi thn quran tou mnhmeiou

15:47
h de maria h magdalhnh kai maria iwsh eqewroun pou tiqetai

16:1
kai diagenomenou tou sabbatou maria h magdalhnh kai maria h tou iakwbou kai salwmh hgorasan arwmata ina elqousai aleiywsin auton

16:2
kai lian prwi thV miaV sabbatwn ercontai epi to mnhmeion anateilantoV tou hliou

16:3
kai elegon proV eautaV tiV apokulisei hmin ton liqon ek thV quraV tou mnhmeiou

16:4
kai anableyasai qewrousin oti apokekulistai o liqoV hn gar megaV sfodra

16:5
kai eiselqousai eiV to mnhmeion eidon neaniskon kaqhmenon en toiV dexioiV peribeblhmenon stolhn leukhn kai exeqambhqhsan

16:6
o de legei autaiV mh ekqambeisqe ihsoun zhteite ton nazarhnon ton estaurwmenon hgerqh ouk estin wde ide o topoV opou eqhkan auton

16:7
all upagete eipate toiV maqhtaiV autou kai tw petrw oti proagei umaV eiV thn galilaian ekei auton oyesqe kaqwV eipen umin

16:8
kai exelqousai tacu efugon apo tou mnhmeiou eicen de autaV tromoV kai ekstasiV kai oudeni ouden eipon efobounto gar

16:9
anastaV de prwi prwth sabbatou efanh prwton maria th magdalhnh af hV ekbeblhkei epta daimonia

16:10
ekeinh poreuqeisa aphggeilen toiV met autou genomenoiV penqousin kai klaiousin

16:11
kakeinoi akousanteV oti zh kai eqeaqh up authV hpisthsan

16:12
meta de tauta dusin ex autwn peripatousin efanerwqh en etera morfh poreuomenoiV eiV agron

16:13
kakeinoi apelqonteV aphggeilan toiV loipoiV oude ekeinoiV episteusan

16:14
usteron anakeimenoiV autoiV toiV endeka efanerwqh kai wneidisen thn apistian autwn kai sklhrokardian oti toiV qeasamenoiV auton eghgermenon ouk episteusan

16:15
kai eipen autoiV poreuqenteV eiV ton kosmon apanta khruxate to euaggelion pash th ktisei

16:16
o pisteusaV kai baptisqeiV swqhsetai o de apisthsaV katakriqhsetai

16:17
shmeia de toiV pisteusasin tauta parakolouqhsei en tw onomati mou daimonia ekbalousin glwssaiV lalhsousin kainaiV

16:18
ofeiV arousin kan qanasimon ti piwsin ou mh autouV blayei epi arrwstouV ceiraV epiqhsousin kai kalwV exousin

16:19
o men oun kurioV meta to lalhsai autoiV anelhfqh eiV ton ouranon kai ekaqisen ek dexiwn tou qeou

16:20
ekeinoi de exelqonteV ekhruxan pantacou tou kuriou sunergountoV kai ton logon bebaiountoV dia twn epakolouqountwn shmeiwn amhn